20 năm binh nghiệp: tức tự truyện "Nghĩa biẻ̂n tình sông"
Tôn-Thá̂t, Đính
[San Jose, CA]. Tuà̂n báo Chánh đạo. 1998. 455 p.

20 năm bưu-họa Việt-Nam 1951-1971 =: 20 years of the Vietnamese philately, 1951-1971 = 20 ans de la philatélie vietnamienne, 1951-1971 = Yuenan you piao er shi nian, 1951-1971
Nguyẽ̂n, Bảo Tụng
Saigon. Nguyẽ̂n Bảo Tụng. 1971. 491 p.

20 nam doi moi co che chinh sach thuong mai Viet Nam: nhung thanh tuu va bai hoc kinh nghiem : sach chuyen khao
Ha Noi. Nha xuat ban The gioi. 2006. 208 p.

20 năm Học viện quó̂c phòng, 1976-1996
Lương, Thé̂ Tuân
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Quân đội nhân dân. 1996. 398 p., [17] p. of plates.

20 năm Khoa luật: truyè̂n thó̂ng và phát triẻ̂n, 1976-1996
[Hà Nội]. Đại học quó̂c gia Hà Nội, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Khoa luật. [1996]. 88 p.

20 nam ♯oœi m¡Łi c¡Ł che chinh sach th¡ʻ¡Łng maĐi VieĐt Nam: nh¡ʻng thanh t¡ʻĐu va bai hoĐc kinh nghieĐm
Ha NoĐi. Nha xuat baœn The gi¡Łi. 2006. 208 p.

20 nam ♯oœi m¡Łi th¡ʻĐc hieĐn tien boĐ cong bang xa hoĐi va phat trieœn van hoa
Nguyen, Khoa ♯iem
Ha NoĐi. Nha xuat baœn Chinh triĐ quoc gia. 2005. 442 p.

20 năm sách Kim Đò̂ng, 1957-1977: mục lục
Hà Nội. Kim đò̂ng. 1977. 167 p.

20 năm Viện nghiên cứu quản lý kinh té̂ trung ương, 1978-1998
Hà Nội. Bộ ké̂ hoạch và đà̂u tư, Viện nghiên cứu quản lý kinh té̂ trung ương. 1998. 530 p., [9] leaves of plates.

20 năm xây dựng và phát triẻ̂n kinh té̂ văn hóa thủ đô
[Hà Nội]. Chi cục thó̂ng kê Thành phó̂ Hà Nội. 1976. 619 p.

20 natĐcattirankalĐ, 1000 patilkalĐ--
Capita Jocap
Cenønøai. Rampiracant PaplĐikesĐanøs. 2007. 120 p.

20 natural ways to reduce the risk of prostate cancer: a mind-body approach to well-being
Scala, James
Lincolnwood, Ill. Keats Pub. c2001. xv, 108 p.

20 navios
Guerra, Ruy
Rio de Janeiro. F. Alves. 1996. 225 p.

20-nen no ayumi: Sendai Shimin Toshokan kaikan 20-shūnen kinenshi
Sendai. Dō Toshokan. Shōwa 58 [1983]. 63 p., [2] p. of plates.

20-nenshi
Chiba-shi. [henshu Keiyo Rinkai Tetsudo Kabushiki Kaisha. Showa 58 [1983]. 366 p., [29] p. of plates.

20 new ways of teaching the Bible
Griggs, Donald L
Livermore, CA. Griggs Educational Service. c1977. 71 p.

20 nian jing ji gai ge: hui gu yu zhan wang
Zhang, Zhuoyuan ; Huang, Fanzhang ; Li, Guang'an
Beijing Shi. Zhongguo ji hua chu ban she. 1998. 3, 5, 468 p.

20 nian ji yi: Zhongguo gai ge kai fang 20 nian ren wu zhi
Zhang, Guangtu
Beijing. Huaxia chu ban she. 1999. 6, 261 p.

20 nian xiu zhen gan zhi yue li, 1981-2000
[Hong Kong]. Shang wu yin shu guan. 1986. 2, 140 p.

20 nian xue shu jiao wang: Zhongguo Ningxia da xue he Riben Dao gen da xue de he zuo jiao liu = 20-nen ni wataru gakujutsu koryu
Chen, Yuning ; Hobo, Takehiko
Yinchuan. Ningxia ren min chu ban she. 2007. 7, 3, 10, 308 p.

20 nombres para la utopia
Madrid. Centro Evangelio y Liberación. c1993. 242 p.

20 non-royalty mystery plays: compiled by M. Jagendorf
Jagendorf, M. A
New York. Greenberg. [1945]. 4 p.l., 318 p.

20 non-royalty one-act ghost plays
Jagendorf, M. A
New York. Greenberg. [1946]. vii p., 1 l., 308 p.

20 non-royalty one-act popular classics
Mayorga, Margaret
New York. Greenberg. [1946]. vi, 458 p.

20 norske diktere gjennom 15 år: hjelpebok for Bokhandlerskolen
Seland, Søren
Oslo. Norsk bokhandlermedhjelper-forening. 1950. 165 p.

20 novelle matte ma non tanto
Fraccaroli, Arnaldo
Milano. A. Mondadori. [c1937]. 4 p. l., 11-314, [1] p., 1 l.

20 nuevos directores del cine espanol
Heredero, Carlos F
Madrid. Alianza Editorial. c1999. 414 p.

20 nuovi collages e tutte le poesie del 1990
Sarenco
Illasi (Verona). Laser edition. 1990. 1 v. (unpaged).

20 nya poeter: en antologi ung poesi
Aggestam, Rolf ; Harding, Gunnar
Stockholm. FIB:s lyrikklubb. 1974. 161 p.

20 nykyvirolaista runoilijaa
Kilpi, Raili ; Turtianinen, Arvo Albin
[Helsinki]. Tammi. [1969]. 259 p.

20o. aniversario gesta de Malvinas: antología poética20o. aniversario gesta de Malvinas
Acevedo, Horacio Jorge
Buenos Aires, Rep. Argentina. Editorial Tres + Uno. [2003?]. 45 p.

20.o axioma
Louzeiro, José
Rio de Janeiro, RJ. Editora Record. c1980. 144 p. ; 22 cm.

20 obras: arquitectura contemporanea mexicana
Agraz, Ricardo
[Guadalajara]. [Secretaria de Cultura, Jalisco]. c2001. 127 p.

20 obras maestras: arte argentino del siglo XX
[Buenos Aires. Banco Velox. 1996]. 84 p.

20 occasional sermons
Minneapolis. Augsburg Pub. House. 234 p.

20 oil painters and how they work: from the pages of American artist
Meyer, Susan E
New York. Watson-Guptill Publications. 1978. 169 p.

20 Olimpiad ery nowożytnej: idea i rzeczywistość
Młodzikowski, Grzegorz
Warszawa. Sport i Turystyka. 1973. 439 p., [16] leaves of plates.

20os aiōnas
Skoula-Peripherakē, Marlena
Athēna. Dōrikos. 1985. 92 p.

20 par-odi-i ʼ88
Andonov, Paskal
Sofii͡a. Izd-vo "Bŭlgarski pisatel". 1994. 63 p.

20 party tricks to amuse and amaze your friends
Blackall, Sophie
San Francisco. Chronicle Books. c1997. 57 p.

20 pasos para desarrollar tu negocio: comienza hoy un sólido futuro
Pinson, Linda ; Jinnett, Jerry
Chicago, Ill. Upstart Pub. c1998. viii, 287 p.

20 pencil people patterns for carvers
Streetman, Al
Atglen, PA. Schiffer Pub. c1997. 64 p.

20 perfis e uma entrevista
Mercadante, Luiz Fernando
São Paulo, Brasil. Editora Siciliano. 1994. vi, 232 p.

20 pī Chomrom Yaowachon Mō̜n, Krung Thēp--
Krung Thēp. Chomrom Yaowachon Mon. [1995?]. 135 p.

20 pī hǣng kānbō̜rikān chumchon: The Y.M.C.A. of Chiang Mai, 20 years of community services
[Chiang Mai]. Samākhom Wāi. ʻĒm. Sī. ʻĒ. Chīang Mai. [1989]. 64 p.

20 pintores de Imbabura
Villacis Molina, Rodrigo
[Quito, Ecuador]. Universidad Andina Simon Bolivar. 2006. 121 p.

20 pintores españoles contemporáneos en la colección del Banco de España
[La Coruña]. Sala de Exposiciones de la Estación Marítima de la Coruña. 1990. 1 v. (unpaged).

20 pī ʻŌ̜. Sō̜. Mō̜. Thō̜., 9 Mēsāyon 2540
[Bangkok]. ʻOngkān Sư̄sān Mūanchon hǣng Prathēt Thai. 2540 [1997]. 18, 151 p.

20 pi pathakatha phiset Puai ¡ngphakon, Khana Setthasat, Mahawitthayalai Thammasat
Puey Ungphakorn
[Krung Thep]. Openbooks. 2550 [2007]. 622 p.

20 pī phalang Thai phư̄a Thai
[Bangkok. Corp. Relations Dept., PTT. 2001?]. 173 p., [16] p. of plates.

20 pi Samakhom Songs¿m Sawadikan Sangkhom Thar¡ʻa
[Kanchanaburi]. Samakhom Songs¿m Sawatdikan Sangkhom Thar¡ʻa. [2542? i.e. 1999?]. 175 p.

20 pī sưksāsāt, Mō̜chō̜., 2511-2531
[Chiang Mai]. Khana Sưksāsāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai. [1988]. 158 p.

20 pitture di Carlo Levi, 1929-1935
Levi, Carlo ; Del Guercio, Antonio
[Roma]. Editori riuniti. [1962]. [8] p.

20 pī Wat Phrathammakāi
Pathum Thānī. Mūnnithi Thammakāi. [2533 i.e. 1990]. 164 p.

20 pi Witthayalai Khru Kamph©Œng Phet, 29 Kanyayon 2536
[Kamphaeng Phet]. Witthayalai Khru Kamph©Œng Phet. 2536 [1993]. 260 p.

20 pī Witthayālai Nāttasin Chīang Mai
[Chiang Mai. Witthayālai Nāttasin Chīang Mai. 1991]. 156 p.

20 plays for U.S. history classes
Bowman, Dean R
Portland, Me. J.W. Walch Publisher. c1998. 165 p.

20 poemas: Eduardo Carranza
Carranza, Eduardo
México, D.F. Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Difusión Cultural, Departamento de Humanidades. [1980?]. 31 p.

20 poemas
Carranza, Eduardo
Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura. 1982. 61 p.

20 poemas
Cummings, E. E ; Campos, Augusto de
Florianópolis, Ilha de Santa Catarina. Editora Noa Noa. 1979. [75] p.

20 poemas: obra póstuma
Nojiri, Toyoki
São Paulo. M. Ohno. [19]75. [37] p.

20 poemas
Williams, William Carlos
[Caracas]. Dirección General de Cultura de la Gobernación del Distrito Federal. [1976]. 31 p. ; 21 cm.

20 poemas com brócoli
Piva, Roberto
[São Paulo]. M. Ohno-R. Kempf Editores. 1981. [21] leaves : ill. ; 17 cm.

20 poemas de amor; 1. canción desesperada
Neruda, Pablo
São Paulo. Mestre Jon. [1967]. 95 p.

20 poemas de izquierda
Quintana, Emilio
Managua, D.N., Nicaragua. Editorial La Nueva Prensa. [196-?]. 40 p.

20 poemas de savana
Arrimar, Jorge
Ponta Delgada. J. Arrimar. 1981. [63] p. ; 21 cm.

20 poemas quase liricos e algumas cancʹoes para Coimbra
Faria, Alvaro Alves de
Coimbra. A Mar Arte. 99 [i.e. 1999]. 80 p.

20 poems & 1000 thoughts of Huy-Lực Khôi Tiên Bùi
Bùi, Tiên Khôi
Chapel Hill, N.C. Professional Press. c1994. 109 p.

20 poetas modernistas puertorriqueños: antología
Romero García, Luz Virginia
San Juan, P.R. Instituto de Cultura Puertorriqueña. c1988. 88 p.

20-point economic programme: an annotated bibliography
Sahai, S. N
New Delhi. Allied. 1983. viii, 480 p.

20-point Programme
India
New Delhi. Directorate of Advertising and Visual Publicity, Ministry of Information, and Broadcasting, Govt. of India. 1982. 30 p.

20-point programme: a select bibliography
Maurya, P. N
Ludhiana. Mohinder Singh Randhawa Library. 1976. 56 leaves.

The 20 point programme and the student community
Jangam, R. T
New Delhi. Sterling. 1981. vi, 159 p. ; 22 cm.

20-Point Programme in Assam
Gauhati. Planning and Development Dept., Govt. of Assam. [1982]. 150 p.

20 point programme in Nagaland
[Kohima. Director of Information, Publicity, and Tourism, Govt. of Nagaland. 1976?]. 28 p.

20 prasopkān kasēt phasomphasān Phāk Nư̄a
Narong Khongmāk
[Bangkok]. Mūnnithi San Sǣngʻarun. 2539 [1996]. 182 p.

20 prayer lessons for children
Wezeman, Phyllis Vos ; Fournier, Jude Dennis
Mystic, CT. Twenty-Third Publications. c1996. 56 p.

20 preguntas y sus respuestas que usted no debe dejar de saber
Ricardo, Leonidas
[Santo Domingo, Dominican Republic?. s.n. 1982]. 152 p., [2] p. of plates.

20 prints
Posada, José Guadalupe ; Méndez, Leopoldo
[Mexico. G. M. Echaniz. 1963 or 1964]. [20] leaves of plates.

20 prize-winning non-royalty one-act plays
Smith, Betty
New York. Greenberg. [1943]. xiii, 377 p.

20 Probleme aus dem BGB, allgemeiner Teil
Werner, Olaf
Frankfurt am Main. Metzner. 1978. 92 p.

20 Probleme aus dem BGB, das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
Pinger, Winfried ; Scharrelmann, Ulf
Frankfurt am Main. Metzner. 1981. 105 p.

20 Probleme aus dem BGB, Sachenrecht ohne Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
Gursky, Karl-Heinz
Frankfurt am Main. Metzner. 1978. 120 p.

20 Probleme aus dem BGB, Schuldrecht, besonderer Teil
Marburger, Peter
Frankfurt am Main. Metzner. 1978-. v.

20 Probleme aus dem Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
Müller-Laube, Hans-Martin
Frankfurt am Main. A. Metzner. 1985. 167 p.

20 profiler i dansk grafik
Schade, Virtus
[København]. Carit Andersen : Selskabet Bogvennerne : [eksp. Carit Andersen]. c1977. 87 p.

20 proposiciones de politica de la liberacion
Dussel, Enrique D
La Paz, Bolivia. Editorial Tercera Piel. 2006. 167 p.