A animação das comunidades camponesas e a gestão simplificada
Ribeiro, José Júlio Carvalho
Oeiras [Portugal]. Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto Gulbenkian de Ciência, Centro de Estudos de Economia Agrária. 1976. 150 p.

Ääniopus: suomalaisen elokuvan äänestä
Koski, K. J ; Kattilakoski, Tuomo
Helsinki. Valtion painatuskeskus. 1988. 111 p.

Äänisen aallot: Runoja
Lindsten, Leo
Porvoo. W. Söderström. 1971. 47 (2) p.

Äänislinna: Petroskoin suomalaismiehityksen vuodet 1941-1944
Kulomaa, Jukka
Helsinki. SHS. 1989. 286 p.

Äänisvepsän näytteitä
Sovijärvi, Antti ; Peltola, Reino
Helsinki. Suomalais-ugrilainen seura. 1982. vii, 171 p.

Aanklacht tegen onbekend: verhalen
Graaf, Hermine de
Amsterdam. Meulenhoff. c1987. 187 p.

Aanklag en verweer in die Suidwes-Afrika-saak voor die wêreldhof
Botha, R. F
Potchefstroom. Sentrum vir Internasionale Politiek, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. 1974. 63 p.

Aankondigers van het post-socialistische tijdperk: van 1830 naar 2030
Gool, Joh. H. van
Assen. Van Gorcum. 1985. 269 p.

Aankoop en verbruik van vars groente en vrugte deur institusies in die RSA
Martins, J. H
Pretoria. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. c1991. xvi, 91 p.

Aanleg en beheer van beplantingen buiten bosverband
Utrecht. Staatsbosbeheer, Dienstvak Landschapsbouw. [1983]. 94 p.

Aanleg en groei der wortels van Hyacinthus orientalis gedurende het geheele jaar en onder verschillende omstandigheden
Versluys, Martha C
Amsterdam. Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 1927. 100 p., [12] leaves of plates.

Aan leven helpen: omgang met psychisch hulpbehoevende oudere mensen
Beerthuizen, J
Nijmegen. Dekker & Van de Vegt. 1978. 112 p. ; 20 cm.

A ANL no Maranhão
Caldeira, José de Ribamar Chaves
São Luís. EDUFMA. 1990. 81 p.

Aanmelding voor ontwikkelingsprojecten basisschool 1978
['s-Gravenhage]. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1978. 33 p.

Aanmerkingen op de taal en stijl der ontwerpen van wet tot herziening der Grondwet
Pan, J
Amsterdam. Van Kampen. 1848. 39 p.

Aanmerkingen van eenige rechtzinnige broederen over de articulen van satisfactie waar op men met D. B. Becker en verdrag gemaakt heeft
B. C ; Bekker, Balthasar
Tot Leyden. By Frederik Haring, boekverkooper. 1692. [12] p.

Aanmerkinge op de handelingen der twee laatst Noordhollandsche synoden in de sake van B. Bekker ten opsighte van sijn boek genaamd De betoverde weereld nu versch t' Enkhuisen gedrukt
Bekker, Balthasar
[Amsterdam?. s.n. 1692]. 16 p.

Aanmerkinge over de predicatie van den Eerw. Heer Do. Adrianus van Wesel des sondaghs morgens, den 25. november, gehouden in de Wester Kerk, over Matth. IV, vers 5, 6, 7, discoursewijse vorgestelt: ... hier neevens eenighe opening, hoe men Do. B. Bekker ... van de verleydinge der eerste menschen verstaan moek
S. W. S. F ; Webber, Zaccharias
t'Amsterdam. By Daniel vanden Dalen, boekverkoper. [1692]. 14 p.

Aan mijn veren hand: gedichten
Linden, Gerry van der
Amsterdam. Nijgh & Van Ditmar. 1993. 61 p.

Aan moeders knie: de juridische afstammingsrelatie tussen moeder en kind
Holtrust, Nora
Nijmegen. Ars Aequi Libri. 1993. v, 371 p.

A anna©ʻ Su©ʻurlandi©ʻ: fer©ʻ min til Jorsala oman av himni
Videro˜, Kristian Osvald
Torshavn. E. Thomsen. 1990. 455 p.

Aan 'n beentjie sit en kluif
Crous, Marius
Pretoria. Protea Boekhuis. 2006. 77 p.

AANN core curriculum for neuroscience nursing
Bader, Mary Kay ; Littlejohns, Linda R
St. Louis, Mo. Saunders. c2004. xxvii, 1038 p.

Aanneming en expertise
Aerts, Paul
Antwerpen. Maklu. 1998. 189 p.

Aanneming van bouwwerken en architectenovereenkomst
Wijngaarden, Maarten Aart van
Zwolle. Tjeenk Willink. 1985. xiii, 142 p.

Aanneming van bouwwerken en architectenovereenkomst
Wijngaarden, Maarten Aart van
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink. 1979. xiii, 120 p.

AANN's neuroscience nursing: phenomena and practice : human responses to neurologic health problems
Mitchell, Pamela Holsclaw
Norwalk, Conn. Appleton & Lange. c1988. xv, 539 p.

Aan onze koningin
Keuls, Henricus Wijbrandus Jacobus Maria
Amsterdam. Scheltens en Giltay. [1945]. [32] p.

Aanpak landinrichting in Noord-Brabant
['s-Hertogenbosch?]. Provincie Noord-Brabant. [1987]. 1 v. (various pagings).

Aanpak van administratieve automatisering: een handreiking voor kleinere organisaties
Aarts, A. A. G ; Abbe, M. van
Deventer. Kluwer. 1984. 170 p.

Aanpak van grootschalige bouwprojecten: bouwstenen voor de organisatie van Amsterdam Nieuw-Oost
Spaans, Marjolein ; Wolff, Herman de ; Priemus, Hugo
Delft. Delftse Universitaire Pers. 1993. 105 p.

Aanpak van naoorlogse probleemkomplexen
Heeger, Henk
Delft. Delftse Universitaire Pers. 1993. 403 p.

Aanpassing minimumloon en sociale uitkeringen: advies inzake de vormgeving van het aanpassingsmechanisme van minimumloon en sociale uitkeringen
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1990]. 93 p.

Aanpassing onder druk?: Nederland en de gevolgen van de internationalisering
Hout, Wil ; Sie Dhian Ho, Monika
Assen. Van Gorcum. 1997. xiii, 239 p.

Aanpassingswet Tweede Richtlijn: supplement behorende bij E.J.J. van der Heijden, W.C.L. van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, 9e druk, 1976
Grinten, Willem Christiaan Leonard van der ; Heijden, E. J. J. van der
Zwolle. W.E.J. Tjeenk Willink. 1981. x, 93 p.

Aanschouwelijk
Brouwers, Dick
Amsterdam. De Beuk. [1994]. 63 p.

Aanschouwelijke elementen van de wiskunde
Westermann, L. R. J
Delft. Waltman. [1967]. 20 p.

Aanslag en represaille: Bedum, 22 april 1944
Reinders, Harm R
Bedum. Haan. [1984?]. 260 p.

Aanslag op die vrye ekonomie: snelweg na die Kommunisme
Wassenaar, A. D
Kaapstad. Tafelberg-uitgewers. 1977. 165 p.

Die aanslag teen selfbeskikking in die RSA
Booysen, Hercules
Pretoria. HAUM. c1981. 123 p.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmaart in het MEAO in de provincie Drenthe
Boer, P. R. den
Groningen. RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. [1991]. 84 p.

Aansluiting onderwijs-beroepspraktijk: samenvatting van het onderzoek naar de mogelijkheden om functie-eisen te confronteren met onderwijsdoelstellingen
Bakkenist, Spits en Co
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1974. 50 p.

Aansluiting tussen lager en voortgezet onderwijs: een verkenning
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. 49 p.

Aanspraak aan de volken van Europa over den slavenhandel
Amsterdam. Gedr. voor rekening van den uitgever bij C.A. Spin. 1822. 15 p.

Aanspraak en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
Polak, Rudolf Jan
Zwolle. W.E.J. Tjeenk Willink. 1949. vi, 193 p.

Aansprakelijkheden: opstellen rond het thema ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
Raaijmakers, M. J. G. C ; Rooij, R. van ; Spier, Jaap
Deventer. Kluwer. 1990. x, 244 p.

Aansprakelijkheden in de Wet bodembescherming: publiek- en privaatrechelijke verhaalsinstrumenten bij bodemsanering in Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Engeland en Vlaanderen
Bierbooms, P. F. A ; Veen, G. A. van der ; Betlem, G
Gouda. Gouda Quint. 1997. 168 p.

Aansprakelijkheden Invorderingswet 1990
Heijmans, E. R. H ; Raaijmakers, J. H. P. M
Deventer. Kluwer. 1995. 268 p.

Aansprakelijkheid en draagplicht van bestuurders, commissarissen en accountants: verzekeringsaspecten : voordrachten en discussie tijdens het symposium ... op vrijdag 7 juni 1991 te Nijmegen georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen
Maeijer, J. M. M
Deventer. Kluwer. 1991. v, 93 p.

Aansprakelijkheid in concernverhoudingen: een rechtsvergelijkende studie naar de positie van crediteuren van concernafhankelijke vennootschappen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland
Houwen, L. G. H. J ; Schoonbrood-Wessels, A. P ; Schreurs, J. A. W
Deventer. Kluwer. 1993. xxxii, 1197 p.

Aansprakelijkheid in het belastingrecht: Belastingadviseursdag 1993
Langereis, Charles J
Deventer. FED. 1993. 81 p.

Aansprakelijkheid in het luchtvervoer: goederenvervoer onder de verdragen van Warschau en Montreal
Koning, I
Zutphen. Paris. 2007. 476 p.

Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd = Assurance de la responsabilite : couverture dans le temps
Cousy, Herman ; Claassens, Hubert
Antwerpen. Maklu. c1997. 356 p.

Aansprakelijkheid van banken
Michiels van Kessenich-Hoogendam, I. P
Zwolle. Tjeenk Willink. 1987. 113 p.

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
Dijk, P. L
Zwolle. W.E.J. Tjeenk Willink. 1986. xii, 115 p.

Aansprakelijkheid van de arts: in het bijzonder voor mislukte sterilisaties
Stolker, C. J. J. M ; Stolker, C. J. J. M
Deventer. Kluwer. 1988. 214 p.

Aansprakelijkheid van de arts voor mislukte sterilisaties
Stolker, C. J. J. M
Deventer. Kluwer. 1986. 115 p.

Aansprakelijkheid van de overheid: graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
Huijgen, W. G
Deventer. Kluwer. 1991. 268 p.

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten: de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de aan het arbeidsmilieu geralateerde persoonsschade
Bier, L
Deventer. Kluwer. 1988. 399 p.

Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen
Rossum, A. A. van
Deventer. Kluwer. 1990. xvii, 263 p.

Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen: gevaarlijke stoffen, stortplaatsen, boorgaten en vervoer gevaarlijke stoffen
Spier, Jaap ; Sterk, C. H. W. M
Deventer. Kluwer. 1995. x, 143 p.

Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico
Faure, Michael
Antwerpen. Maklu. 1993. 236 p.

Aansprakelijkheid voor medische fouten: vanuit juridisch oogpunt bezien : inleidingen, gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 1991
Beer, J. M ; Kortmann, Sebastianus Constantinus Johannes Josephus ; Booij, Leo H. D. J
Lelystad. Koninklijke Vermande. 1991. viii, 91 p.

Aansprakelijkheid voor milieuschade en financiële zekerheid: een vergelijking van Nederlands, Belgisch en Europees recht
Wiggers-Rust, L. F ; Deketelaere, K
Lelystad. Koninklijke Vermande. 1998. 172 p.

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen: een onderzoek naar de kwalitatieve aansprakelijkheid volgens Nieuw Burgerlijk Wetboek in rechtsvergelijkend perspectief
Oldenhuis, F. T
Deventer. Kluwer. 1985. xx, 198 p.

Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht
Jongbloed, A. W
Den Haag. Boom Juridische Uitgevers. 1999. 102 p.

Aansprakelijkheid voor produkten
Empel, M. van ; Ritsema, H. A
Deventer. Kluwer. 1987. 180 p.

Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuveronteiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten : preadviezen
Lammers, J. G
[Deventer]. Kluwer. c1991. 206 p.

Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen
Engelhard, E. F. D ; Maanen, Gerrit van
Nijmegen. Ars Aequi Libri. 1998. 82 p.

Die aanspreeklikheid van die motoreienaar vir die nalatige bestuur van sy voertuig deur 'n ander
Brand, Frederik Daniël Jacobus
[Stellenbosch. Universiteit van Stellenbosch]. 1980. 72 p.

Aansraak, or, De school der onverhoede grenzen
Adams, Wilfried
Gent. Masereelfonds/Poëzie 1981. [1981]. 63 p.

Aantal minder-validen en hun tewerkstellingsmogelijkheden in de provincie Antwerpen
[Antwerpen]. Economische Raad van de Provincie Antwerpan. [1977]. 185 p.

A Antártica brasileira: sonho ou realidade?
Moreira, Luiz Carlos Lopes
[Porto Alegre]. FEPLAM. [1982]. 274 p.

A Antártica e os desafios do futuro
Menezes, Eurípedes Cardoso de
Rio de Janeiro-RJ. CAPEMI Editora e Gráfica. [1982]. 120 p.

A Antártica e sua importância para a América do Sul: uma análise jurídico-internacional
Pinto Neto, Ricardo José da Costa
Recife, PE. Fundação Antônio dos Santos Abranches Editora. 1991. 58 p.

A Antártida: nos confins dos três mares--
Coelho, Aristides Pinto
Rio de Janeiro (RJ)-Brasil. Letras em Marcha Editora. [1982]. xiii, 246 p.

A ante após até
Marques, Maria Estácio
Lisboa. Editorial Minerva. 1996. 87 p.

A antecipação da tutela: à luz da garantia constitucional do devido processo legal
Assis, Carlos Augusto de
São Paulo, SP. Malheiros Editores. [2001]. 226 p.

A antecipação da tutela
Marinoni, Luiz Guilherme
São Paulo, SP. Malheiros Editores. [2002]. 319 p.

A antecipação da tutela na ação rescisória
Nepomuceno, Luciana Diniz
Belo Horizonte. Del Rey. 2002. viii, 122 p.

A antecipação da tutela na reforma do processo civil
Marinoni, Luiz Guilherme
São Paulo, SP. Malheiros Editores. [1996]. 124 p.

Aanteekeningen betreffende de kerk van Hattem
Hoefer, Frederic Adolph
Arnhem. P. Gouda Quint. 1900. 4 p. l., [vii]-x, 405, [1] p.

Aanteekeningen bij de Limburgsche liederen
Lambrechts, Lambrecht
[Gent. Samenw. Maatschappij Volksdrukkerij. 1937]. 85 p.

Aanteekeningen over nederlandsche versteeingen uit het Leidsch geologisch museum
Vogel, Freidrich
Amsterdam. J. Müller. 1895. 12 p.

Aanteekeningen van het verhandelde over de Grondwet van 1815
Maanen, C. F. van
Dordrecht. Blussé en van Braam. 1887. xl, 176 p.

Aantekeningen bij de eugenetica en het racisme van F.M. Alexander
Staring, Jeroen
Nijmegen. Integraal (Werkgroep Integrerende Wetenschapsbeoefening. 1992. 44 p.

Aantekeningen bij de York-Antwerp rules, 1950
Schadee, H ; Gerritzen, J. J. H
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink. 1971. 68 p.

Aantekeningen bij een zeereis
Kool, George
Amsterdam. De Arbeiderspers. 1966. 200 p.

Aantekeningen bij Gerrit Achterbergs Spel van de wilde jacht
Schenkeveld, Margaretha H
Amsterdam. Athenaeum-Polak & Van Gennep. 1973. 142 p.

Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses
Vandenbergh, John ; Joyce, James
Amsterdam. De Bezige Bij. 1977. 224 p.

Aantekeningen en opvattingen over het kort geding: rechters over het kort geding
Keijser, E. J. A ; Tjoen-Tak-Sen, Kenneth
Leiden. Numij. 1992. 125 p.

Aantekeningen over de geschiedenis van de Kwinti en het dagboek van Kraag (1894-1896)
Beet, Chris de ; Sterman, Miriam ; Kraag, Christiaan
Utrecht. Centrum voor Caraïbische Studies, Instituut voor Culturele Antropologie, Rijksuniversiteit Utrecht. 1980. 76 p.

Aantekeningen over de vijand
Armando
Amsterdam. Bezige Bij. 1981. 156 p. ; 20 cm.

Aantekeningen van een stambewaarder: een boekwerk
Broeck, Walter van den
Brussel. Manteau. c1977. 272 p.

Aantekeningen vermogensrecht: 154 arresten becommentarieerd naar Nederlands-Antilliaans, Arubaans en nieuw Nederlands recht
Kunneman, F. B. M ; Tratnik, M
Willemstad. Universiteit van de Nederlandse Antillen. 1994. 421 p.

Aantekeninge op die konferensie tussen munisipaliteite en die Departement van Naturellesake gehou op Pretoria op 28 en 29 september 1937: vir bespreking van die bepalings van die Wet tot wysiging van die wette op naturelle (no. 46 van 1937)
Kaapstad. Gedruk deur Cape Times. 1937. 47 p.

A antevéspera e o canto do sol: contos e novelas
São Paulo, Olney
Rio de Janeiro. J. Alvaro. 1969. 176 p.

A anthropologia criminal e o Congresso de Bruxellas
Ferreira-Deusdado
Lisboa. Impr. Nacional. 1894. xxvii, 302 p.

A anthropologiai jelek erteke az elmekortanban: felolvastatott a Magyar Jogaszegylet Bo˜rto˜nu˜gyi Bizottsaganak 1894. evi november ho 20-an tartott u˜leseben
Salgo, Jakab
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1895. 18 p.

A antibiótica nomenclatura do inferno: poesia
Machado, Nauro
São Luís. SIOGE. 1977. 100 p., [1] leaf of plates : port. ; 20 cm.

A antieconomia e a crise brasileira
Fonseca, Sergio Valladares
Rio de Janeiro, RJ. Editora Nova Fronteira. c1984. 386 p.

A antiga biblioteca de Carlos e Margarida Costa Pinto e suas dedicatórias
Santos, Rosina Bahia Alice Carvalho dos
Salvador. Fundação Museu Carlos Costa Pinto. 1995. 99 p.

A antiga colonia polonesa de Guarani das Missoes e suas relacʹoes atuais: reflexao em torno do campones guaraniense, sua trajetoria historica, suas realizacʹoes economicas e desafios, 1891 a 1996
Marmilicz, Paulo Tomaz
Ijui. Policromia Grafica e Editora. 1996. 116 p.

A antiga produccʹao e exportacʹao do Para: estudio historico-economico
Barata, Manuel Cardoso
Belem, Para. Typ. da Livraria Gillet de Torres & Comp. 1915. [6], 47 p.

A antiga Sinagoga de Tomar
Garcez Teixeira, Francisco Augusto
Lisboa. Tip. do Comercio. 1925. 16 p.

A antiga vila de Sortelha, aldeia-museu de Portugal
Neves, Victor Manuel Leal Pereira
Castelo Branco. [s.n.]. 1979. 91 p.

a antiguidade dos discos voadores
Dinotos, Sábado
Saõ Paolo. [1967]. 173 p.

Aan tijd gebonden: over motivatie en arbeidsvreugde van predikanten
Keizer, J. A
's-Gravenhage. Boekencentrum. c1988. 171 p.

A antinomia do "Acôrdo militar Brasil-Estados Unidos": conferência pronunciada na "Associação Brasileira de Imprensa," em 15 de abril de 1953
Pereira, Osny Duarte
[Rio de Janeiro. Associação Brasileira de Juristas Democratas. 1953?]. 29 p.

A. Antonyani "Mets ochirě" meghadrum ē
Poghosyan, S. K
Erevan. "Gitelik". 1990. 103 p.

Aantrekkelijke gedachten: beschouwingen over de Algemene wet bestuursrecht
Boxum, J. L
Deventer. Kluwer. 1993. 492 p.

Aantrekkelijke politiek?: een onderzoek naar jongeren en popularisering van politiek
Aalberts, Chris
Apeldoorn. Het Spinhuis. c2006. 256 p.

A antropofagia entre os indigenas do Brasil
Carneiro, Jose Fernando
[Rio de Janeiro]. S. do M.E.S. l946. 50 p.

A antropóloga entre facções políticas indígenas: um drama do contato interétnico
Barata, Maria Helena
Belém, Pará. PR/MCT/CNPq, Museu Paraense Emílio Goeldi. 1993. 140 p.

A antropologia brasileira vista através do anuário antropológico
Ramos, Alcida Rita
Brasília, DF. Fundação Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Antropologia. 1988. 13 p.

A antropologia da academia: quando os índios somos nós
Lima, Roberto Kant de
Petrópolis. Editora Vozes. 1985. 59 p.

A antropologia de grupos urbanos
Oliven, Ruben George
Petrópolis. Vozes. 1985. 53 p.

A antropologia na América Latina: trabalhos apresentados durante o Seminário Latino-Americano de Antropologia, Brasília, 22-27 de junho de 1987
Zarur, George
México, D.F. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. c1990. 229 p.

A antropologia no Brasil: um roteiro
Melatti, Julio Cezar
Brasília. [Fundação Universidade de Brasília]. 1983. 106 p.

A antropologia personalista de Emmanuel Mounier
Severino, Antônio Joaquim
[São Paulo]. Edição Saraiva. 1974. xv, 158 p.

"Aan 't schipryk Y-- ": oude en jonge monumenten rond de historiche oevers van het IJ
Amsterdam. Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg. 1995. 144 p.

Die Aanvaarbaarheid--kommunikasie van staatkundige hervorming in Suid-Afrika: konferensie = The Acceptability--communications of constitutional reforms in South Africa : conference
[Johannesburg]. Sentrum vir die Ondersoek na Rewolusionêre Bedrywighede, RAU. c1985. 35 p.

Aanvaard dit werk: over Middelnederlandse auteurs en hun publiek
Oostrom, F. P. van
Amsterdam. Prometheus. 1992. 335 p.

Aanvaard het leven
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Bussum. [Van Dishoeck] van Holkema & Warendorf. [1967]. 196 p.

Aanvaarding: ouders en hun geestelijk gehandicapt kind
Sporken, Paul
Bilthoven. Ambo. [1975]. 126 p.

Aanvaarding in pedagogiese perspektief
Smit, Adriaan Jacobus
Pretoria. N.G. Kerkboekhandel. 1976. 165 p.

Die aanvaarding van sekere landbou-innovasies in vier stamgebiede van die Morotele-distrik van Bophuthatswana
Redelinghuys, Hermanus Jacobus
Pretoria. Suid-Afrikaanse Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 1979. v, 98 p.

Aanvaard je medemens door zelfacceptatie: een grondhouding voor agogen
Redmeijer, S. J
Nijkerk. Intro. [1980]. 124 p. ; 24 cm.