Advies cultuurwetgeving: cultuurbeleid in historisch, beleidsanalytisch en juridisch perspectief
Rijswijk. SCP. 1986. 305 p.

Advies deeltijdarbeid: advies ... uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1993]. 55 p.

Advies Deregulering Winkelsluitingswet: advies inzake Deregulering Winkelsluitingswet, uitgebracht aan de minister van Economische Zaken
Den Haag. De Raad. 1995. 63 p.

Advies dertiende richtlijn openbaar bod: advies over de voornaamste bepalingen van de dertiende richtlijn (openbaar aanbod inzake koop of ruil)
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1990]. 56 p.

Advies de toekomstige beschikbaarheid van metallische mineralen
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1975]. 48 p.

Advies, de toekomst van de Oranjesluizen
['s-Gravenhage]. Raad van de Waterstaat. [1986]. 1 v. (various pagings).

Advies de wereldvoedselvoorziening en het EEG-landbouwbeleid
's-Gravenhage. De Raad. [1979]. 80 p.

Advies differentiatie werknemersdeel ZW-premie
ơs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 47 p.

Advies donorgegevens kunstmatige inseminatie: uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1992]. 1 v.

Advies ecologie en ontwikkelingssamenwerking
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1978. 44 p.

Advies economische en monetaire samenwerking EG: advies inzake voortgang op het gebied van de Europese economische en monetaire samenwerking
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 73 p.

Advies economische infrastructuur
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 59, 100 p.

Advies eenduidig verpleegkundig begrippenkader: advies naar een eenduidig begrippenkader voor de functie verpleging
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1991]. 20, [6] p.

Advies eenpersoonsvennootschappen: advies inzake het voorstel voor een twaalfde vennootschapsrichtlijn van de Raad betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 43 p.

Advies EG-beleid: advies inzake enkele belangrijke aspecten van het beleid van de Europese Gemeenschap in de komende jaren
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1982]. 158 p.

Advies EG-controle op nationale steun aan ondernemingen
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 84 p.

Advies EG-landbouwstructuurbeleid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984?]. iv, 32 p.

Advies EG-olijfolieproblematiek: advies inzake de olijfolieproblematiek in het kader van het EG-beleid voor oliën en vetten
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 37 p.

Advies electronic data interchange in de gezondheidszorg
Zoetermeer. De Raad. <1991- >. v. <2-3 >.

Advies energieonderzoek en industriebeleid: advies inzake industriële aspecten met betrekking tot ontwikkeling en toepassing van nieuwe energieopties
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 62 p.

Advies energieproblematiek van ontwikkelingslanden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 77 p.

Advies Europese Groepering tot Samenwerking (EGS)
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 28 p.

Advies Europese monetaire samenwerking: advies inzake de voortgang van de Europese monetaire samenwerking uitgebracht aan de minister president, de ministers van Buitenlandse Zaken ... belast met handelspolitieke aangelegenheden
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1980. 25 p.

Advies Europese zuivelproblematiek: advies over de EG-zuivelproblematiek uitgebracht door de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden aan de ministers van Landbouw en Visserij, van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van Financiën, en aan de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, belast met handelspolitieke aangelegenheden
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1981]. 66 p.

Advies evaluatie halverwege
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1974 [i. e. 1975]. 43 p.

Advies ex-deelnemers pensioenfondsen: advies inzake de positie van gewezen deelnemers bij pensioenfondsen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 44 p.

Advies financierings- en erkenningenbesluit geneeskundige hulpverlening: advies over twee ontwerp-besluiten inzake geneeskundige hulpverlening bij rampen
Zoetermeer. De Raad. [1991]. 1 v. (various pagings).

Advies fiscale aspecten interne markt EG: advies fiscale aspecten van de interne markt EG
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 87 p.

Advies flexibilisering van arbeidsrelaties: uitgebracht aan de minister-president, minister van Algemene Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens belast met de coordinatie van het emancipatibeleid
Den Haag. Emancipatieraad. [1987]. 48 p.

Advies forensische psychiatrie en haar raakvlakken
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1991]. 62, [14] p.

Advies FOZ 1992: advies inzake het Financieel Overzicht Zorg 1992
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1991]. 1 v. (various pagings).

Advies functiedifferentiatie in de verpleging: advies functiedifferentiatie in de verpleging : géén derde deskundigheidsniveau
Zoetermeer. De Raad. [1990]. 27 p.

Advies gelijke behandeling in beroepsregelingen: advies over het voorstel voor een EG-richtlijn betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in beroepsregelingen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 84 p.

Advies gelijke behandeling in de AOW: advies over gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 192 p.

Advies gelijktijdige OR-verkiezingen: advies inzake gelijktijdige verkiezingen voor ondernemingsraden
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1988]. 19 p.

Advies geluid op de arbeidsplaats: advies over het voorkomen en beperken van overmatig geluid in fabrieken en werkplaatsen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 85 p.

Advies gemeenschappelijk spoorwegbeleid: advies inzake voorstellen voor een gemeenschappelijk spoorwegbeleid
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1990]. 39 p.

Advies gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats: advies inzake wijziging Veiligheidsbesluit voor Fabrieken of Werkplaatsen 1938 ("Gevaarlijke Stoffen")
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 88 p.

Advies grensoverschrijdende fusies
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 41 p.

Advies handelsbeleid en ontwikkelingslanden
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1978. 49 p.

Advies herstructurering TNO
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977]. 31 p.

Advies herstructurering verplichte ziekenfondsverzekering
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 68 p.

Advies herziening Arbeidswet 1919: advies inzake voorstellen voor een algehele herziening van de Arbeidswet 1919
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1992]. 195 p.

Advies herziening AWW: advies over de herziening van de wettelijke nabestaanderegeling
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 195 p.

Advies herziening Europees Sociaal Fonds: tweede advies met betrekking tot een voorstel van de Europese Commissie inzake de heroverweging van het Europees Sociaal Fonds
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 25 p.

Advies herziening Rijtijdenbesluit 1977: advies inzake herziening van het Rijtijdenbesluit 1977 ; uitgebrachtaan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en Waterstaat
Den Haag. De Raad. [1995]. 70 p.

Advies herziening stelsel van ziektekostenverzekeringen: advies over de herziening van het stelsel van zie[k]tekostenverzekeringen
ơs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1990]. 211 p.

Advies herziening van de fusiecode: advies inzake een herzieningvan de fusiecode ; uitgebracht aan de ministers van Financiën, van Justitie, van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. De Raad. [1996]. 56 p.

Advies herziening Vreemdelingenwet
Den Haag. Emancipatieraad. [1987]. [9] leaves.

Advies herziening vrijlatingsbepaling in de ABW/IOAW/IOAZ
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1993]. 69 p.

Advies Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP): advies over het ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
Zoetermeer. De Raad. [1987]. 30 p.

Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid: advies over de hoofdlijnen van een gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 191 p.

Advies huishoudelijke afvalstroom
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 59 p.

Advies hulpambulances: advies inzake het vervoer van zieken en gewonden per hulpambulances
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1991]. 17, [26] p.

Advies hulpverlening ouderen: advies voorontwerp-Besluit advisering hulpverlening ouderen : uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1987]. [38] p.

Advies informatieve waarde van reclame
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 89 p.

Advies Informele Bedrijvigheid
's-Gravenhage. Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. [1989]. 86 p.

Advies in hoofdlijnen over het Nationaal Milieubeleidsplan
's-Gravenhage. Centrale Raad voor de Milieuhygiëne. [1989]. 47 p.

Advies inkomensvoorziening werkloze schoolverlaters: advies voorontwerp van Wet Inkomensvoorziening Werkloze Schoolverlaters
ơs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1990]. 61 p.

Advies inkomensvorming vrije beroepen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1985]. 109 p.

Advies innovatie en ondernemingsfinanciering: advies inzake innovatie en ondernemingsfinanciering
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 38 p.

Advies internationaal overleg en besluitvorming
's-Gravenhage. Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. [1989]. 104 p.

Advies internationale financiële problemen en ontwikkelingslanden: ervaringen, vooruitzichten en beleid
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1981. 108 p.

Advies interregionale luchtdiensten: advies inzake een voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de toelating van geregelde interregionale luchtdiensten voor het vervoer van reizigers, post en goederen tussen de lidstaten
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1981. 65 p.

Advies intrekking vestigingsregeling huisartsen: advies ontwerp-besluit intrekking Besluit Vestiging en Praktijkomvang Huisartsen
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Afdeling Externe Betrekkingen. [1990]. 1 v. (various pagings).

Advies Invoeringswet herinrichting ABW
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 15 p.

Advies inzake aanvaardbare niveaus voor elektromagnetische straling in het golflengtegebied tussen 100 nm en 1 mm (micrometerstraling)
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. 76 p.

Advies inzake aanwijzing van inrichtingen, of delen daarvan, waarover de verplichting zal gelden tot aanwezigheid van een veiligheidsrapport
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1979. 10 p.

Advies inzake acupunctuur: advies van de Gezondheidsraad
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978]. 119 p.

Advies inzake advieswaarden voor anorganische fluoriden in de buitenlucht
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. iii, 93 p.

Advies inzake advieswaarden voor de kwaliteit van de buitenlucht: algemene beschouwingen
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. 72 p.

Advies inzake arbeidsmarktontwikkelingen in de bouwnijverheid
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1978. 61 p.

Advies inzake artikel 1637i BW: advies inzake artikel 1637i BW (nietigheid arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten)
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1992]. 41 p.

Advies inzake bedrijfsbee˜indiging en A. W. W. [i.e. A. B. W.]: en kinderbijslag eerste en tweede kind
['s-Gravenhage. 1971?]. 14 p.

Advies inzake behoefte aan fysiotherapeuten
Leidschendam. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 1977. 46 p.

Advies inzake bemiddeling in onroerend goed
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1985]. 120 p.

Advies inzake berekening en aanduiding kredietkosten
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1978. 34 p.

Advies inzake besparing op het huishoudelijk energieverbruik
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. 72 p.

Advies inzake bestuurlijke experimenten op het terrein van het welzijnsbeleid
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1981]. 15, [15] p.

Advies inzake brandwondencentra: advies van de Centrale raad voor de Volksgezondheid
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. 76 p.

Advies inzake centrale waterontharding
Leidschendam. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 1975. 26 p.

Advies inzake concepten-Algemene maatregelen van bestuur betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1983]. 44 p.

Advies inzake consumentenopvoeding op scholen
['s-Gravenhage]. SER. 1977. 31 p.

Advies inzake de aan emigranten en geëmigreerden te verlenen financiele hulp
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad (Bezuidenhoutseweg 60). [1969]. 65 p.

Advies inzake de aanpassingsmechanismen van minimumloon en sociale uitkeringen: uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1979. 151 p.

Advies inzake de betekenis van het UNSCEAR-rapport 1977 voor het stralingshygiëne beleid in Nederland
's-Gravenhage. Gezondheidsraad. 1980. 102 p.

Advies inzake de bouwsomheffing
['s-Gravenhage. 1971]. 11, 10, 1, 1 p.

Advies inzake de discussienota "Contouren van een toekomstig onderwijsbestel": uitgebracht aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
['s-Gravenhage]. De Raad. 1976. 23 p.

Advies inzake de eerste fase van het systeem van de investeringsrekening: uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1976. 32 p.

Advies inzake de eerste medische hulpverlening
's-Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 1972, [1973]. 28 p.

Advies inzake de financiering van de maatschappelijke gezondheidszorg
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1974. 31, 4 p.

Advies inzake de functie van gemeenten ten aanzien van het sociale beleid in de onderneming: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage ]. SER. 1978. 13, [35] p.

Advies inzake de grote technologische instituten
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 25 p.

Advies inzake de hoofdlijnen van het regionale sociaal-economische beleid: uitgebracht aan de Ministers van Economische Zaken, van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1978. 54, 86 p.

Advies inzake de huishoudelijke en consumentenvoorlichting
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1978. 72 p.

Advies inzake de introductie van een energietoeslag en een milieutoeslag in de Wet investeringsrekening: uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1979. 49 p.

Advies inzake de introductie van een innovatietoeslag in de Wet investeringsrekening, alsmede het vraagstuk van de rapportage: uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1979. 40 p.

Advies inzake de logistieke consequenties van het rapport van de Gezondheidsraad betreffende maatregelen ter profylaxe van serumhepatitis
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 79 p. in various pagings.

Advies inzake de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen met minder dan honderd werknemers: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1978. 14, 16 p.

Advies inzake de medisch-ethische en de juridische aspecten van de orgaantransplantatie
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1975. 28 p.

Advies inzake de notitie over de decentralisatie van de volkshuisvesting
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1980. 39 p.

Advies inzake de ontwerp- wet geestelijk gestoorden: Advies uitgebracht 15 januari 1971 door de Centrale Raad voor de Volksgezondheid aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1971. 23 p.

Advies inzake de organisatie van de handelsvoorlichting en exportbevordering
['s-Gravenhage. 1970]. 41, 19, 4, 3 p.

Advies inzake de prijsaanduidingsvoorschriften en de prijsaanduiding per standaardhoeveelheid
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1977. 32 p.

Advies inzake de regeringsnota woonwagenbeleid
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 20 p.

Advies inzake de samenstelling van de Raad: uitgebracht aan Zijne Excellentie de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 4, [11] p.

Advies inzake deskundigheidseisen veilig werken met stralingsbronnen
's-Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 1973. 32 p.

Advies inzake de toekomstige juridische status van de fusiegedragsregels en inzake een preventieve materiele toetsing van fusies door de overheid: uitgebracht aan de Ministers van Economisch Zaken, van Sociale Zaken en van Justitie
['s-Gravenhage]. De Raad. 1977. 60, [26] p.

Advies inzake de toelating van het nucleaire schip "Otto Hahn" en de daaraan te verbinden voorwaarden: advies van de Gezondheidsraad
Leidschendam. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 1975. 8, 4 p.

Advies inzake de vaststelling van grenswaarden roet, zwevend stof en zwavelzuur: rapport van de Gezondheidsraad
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1974 i.e. 1975. 43 p. in various pagings.

Advies inzake de verbetering van vergunningsprocedures van de overheid
['s-Gravenhage]. SER. 1977. 22 p.

Advies inzake de verstrekking door de ondernemer van informatie aan de ondernemingsraad: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1976. 31 p.

Advies inzake de verstrekking van verloskundige zorg
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. 59 p.

Advies inzake de verzoeken om toetreding tot de Europese Gemeenschap van Griekenland, Portugal en Spanje: uitgebracht aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken, van Financiën, van Landbouw en Visserij, van Ontwikkelingssamenwerking en van Sociale Zaken en aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast met Europese Aangelegenheden
['s-Gravenhage]. De Raad. 1977. 28 p.

Advies inzake de wenselijkheid van een bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1981. 36 p.

Advies inzake de wenselijkheid van het eventueel laten vervallen van het een-derdecriterium uit de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1976. 9 p.

Advies inzake draagkrachtrichtlijnen voor de verlening van bijstand in bijzondere kosten
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. 48 p.

Advies inzake drinkwaterfluoridering
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1973. 71 p.

Advies inzake een aantal aspecten van het sociaal-economische structuurbeleid in de periode 1975-1980: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1976. 38, 9 p.

Advies inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering
['s-Gravenhage. 1960]. 118 p.

Advies inzake een eventuele strafsanctie in het kader van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1976. 4, [24] p.

Advies inzake een Ontwerp-Arbeidsbesluit Jeugdigen: namens de Raad door de Commissie Arbeidswetgeving uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage. 1972]. 22 p.

Advies inzake een ontwerp-besluit tot opheffing van bijzondere arbeidsbeschermin van vrouwen met gezinsverantwoodelijkheid; uitgebracht namens de Raad door de Commissie Arbeidswetgeving aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
['s-Gravenhage. 1971]. 6 p.

Advies inzake een ontwerp-Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) ter uitvoering van enkele EEG-richtlijnen met betrekking tot de aanduiding van de hoeveelheid op bepaalde voorverpakkingen
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1979. 35 p.

Advies inzake een ontwerp voor een derde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake juridische fusies van naamloze vennootschappen: welke plaatsvinden binnen de grenzen der afzonderlijke lidstaten, uitgebracht aan de Minister van Justitie
['s-Gravenhage. 1972]. 12 p.

Advies inzake een partiële wijziging van de stuwadoorswet 1914
['s-Gravenhage]. SER. 1977. 14 p.

Advies inzake een sociale voorziening ten behoeve van werkloze ex-zelfstandigen: uitgebracht aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en van Economische Zaken en de Minister van Landbouw en Visserij
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1976. 20, [25] p.

Advies inzake een systeem voor een algemene maatregel van bestuur inzake de planning van bejaardenoorden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. vi, 100 p.