Advies inzake een voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de aanpassing van de capaciteit ten behoeve van het beroepsgoederenvervoer over de weg tussen de lidstaten
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1979. 20 p.

Advies inzake een voorstel voor een zevende richtlijn voor de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de concernjaarrekening: uitgebracht aan de Minister van Justitie
['s-Gravenhage]. De Raad. 1979. 51 p.

Advies inzake een wettelijke regeling kinderopvangmogelijkheden
['s-Gravenhage. 1971]. 18 p.

Advies inzake enige wijzigingen van de Rijtijdenwet 1936
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1977]. 11 p.

Advies inzake enkele beleidsvoornemens vervat in de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid: uitgebracht aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1976. 34 p.

Advies inzake enkele grondslagen voor een beleid gericht op redelijke inkomensverhoudingen: uitgebracht aan de Ministers van Sociale Zaken, van Economische Zaken en van Financiën
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1978. 34 p.

Advies inzake euthanasie bij pasgeborenen: tweede interimadvies
Leidschendam. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 1975. 35, 15, 11 p.

Advies inzake experiment diagnostisch centrum
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1975. 47 p.

Advies inzake financieringsalternatieven voor de kosten van huisvesting en verzorging in bejaardenoorden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. 44 p.

Advies inzake gedecentraliseerd beleid in het kader van de regionalisatie van de gezondheidszorg
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. iv, 29 p.

Advies inzake genetic counseling
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. iii, 250 p.

Advies inzake grenswaarden SO₂
's-Gravenhage. Staatsdrukkerijen Uitgeverijbedrijf. 1971]. 87 p.

Advies inzake hersendoodscriteria: advies van de Gezondheidsraad inzake hersendoodscriteria
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1974. 12 p.

Advies inzake het beroepsopleidingsbeleid van de E.E.G
's-Gravenhage. 1965. 89 p.

Advies inzake het concept-formulier ter voorlopige vaststelling van de eigen bijdrage van bewoners van een bejaardenoord
[Rijswijk]. Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden. 1990]. 1 v. (various pagings).

Advies inzake het concept-ontwerp van Wet reorganisatie binnenlands bestuur
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 36 p. in various pagings.

Advies inzake het grondstoffen-vraagstuk: de betekenis van grondstoffenexporten voor ontwikkelingslanden en voorstellen voor een internationaal grondstoffenbeleid
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1979. 180 p.

Advies inzake het inschakelen van parttime krachten in en buiten inrichtingen van gezondheidszorg
's-Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 1973. 50 p.

Advies inzake het klachtrecht van individuele werknemers: advies
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1981. 44 p.

Advies inzake het Ontwerp-Besluit Afbreking Zwangerschap
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1981]. 19, [9] p.

Advies inzake het Ontwerp-besluit houdende wijziging van het Bijdragebesluit bewoners van bejaardenoorden (Stb. 1984, 677)
[Rijswijk]. Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden. [1987]. 39 p.

Advies inzake het ontwerp van wet betreffende wijziging van de akte van geboorte van transsexuelen: uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 4, 4, 40 p.

Advies inzake het programma in hoofdlijnen van het nationaal programma arbeidsmarktonderzoek
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1978. 43 p.

Advies inzake het rapport van de Verkenningscommissie onderzoek van belang voor het ruimtelijk beleid
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978]. 28 p.

Advies inzake het sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1986-1990
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 142, 150 p.

Advies inzake het sociaal-economische beleid op middellange termijn: uitgebracht aan de Ministers van Economische Zaken, van Financiën en van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. [1979]. 50 p.

Advies inzake het sociaal-economische beleid op middellange termijn, 1984-1987
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 297 p.

Advies inzake het te voeren grondstoffenbeleid: uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken
['s-Gravenhage]. SER. 1978. 67, [32] p.

Advies inzake het vakbondswerk in de onderneming
['s-Gravenhage]. SER. 1977. 19, [13] p.

Advies inzake het voorlopig regeringsstandpunt tropisch regenwoud
ʼs-Gravenhage. SDU. [1990]. 21 p.

Advies inzake het Voorontwerp-Besluit Advisering Hulpverlening Ouderen
[Rijswijk]. Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden. [1987]. 110 p.

Advies inzake het voorstel van de Raad van de Europese Gemeenschappen voor een vijfde richtlijn betreffende de structuur van de naamloze vennootschap
['s-Gravenhage]. De Raad. 1978. 38 p.

Advies inzake het voorstel voor een verordening van de Raad der E.G. tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het vervoer over de binnenwateren
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1978]. 10 p.

Advies inzake het vraagstuk van de toepassing van standaardvoorwaarden bij transacties met de consument
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1978. 63 p.

Advies inzake het wetsontwerp voorzieningen gezondheidszorg: uitgebracht aan Zijne Excellentie de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Leidschendam. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 1977. 36 p.

Advies inzake het wetsvoorstel van de heer Vondeling C. S. tot wijziging van de wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen
Vondeling, A
['s-Gravenhage. 1971]. 28 p.

Advies inzake hoeveelheidsaanduiding: standaardisatie van verpakte hoeveelheden en prijsaanduiding per standaardhoeveelheid, uitgebracht aan de Ministers van Economische Zaken, van Landbouw en Visserij en van Volksgezondheid en Milieuhygiene
['s-Gravenhage. 1972]. 34 p.

Advies inzake hoofdlijnen voor een algemene maatregel van bestuur inzake de prijzen van bejaardenoorden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. v, 60 leaves.

Advies inzake indicatief meerjarenprogramma luchtverontreiniging: advies
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. 16 p.

Advies inzake jodiumvoorziening
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1982]. v, 4, 112 p., [1] leaf of plates.

Advies inzake kwaliteit, organisatie en financiering van de zorg in de thuissituatie, bij meervoudige hulpvragen
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Afdeling Externe Betrekkingen. [1990]. 84, [41] p.

Advies inzake maatregelen in geval van sluiting van ondernemingen
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad (Bezuidenhoutseweg 60). [1967]. 10 p.

Advies inzake maatregelen met betrekking tot minimumloon en sociale uitkeringen voor 1985
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984?]. [77] p.

Advies inzake maatregelen ter bescherming van de belegger bij een aantal beleggingsobjecten
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1979. 39 p.

Advies inzake minimum internationale arbeidsnormen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 27 p.

Advies inzake nauwere monetaire samenwerking (Europees monetair stelsel)
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1978. 22 p.

Advies inzake normen voor de toediening van radioactieve stoffen aan vrijwilligers
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 31, [9] p.

Advies inzake Nota bouwstenen voor een ouderenbeleid
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1982]. 15 p.

Advies inzake o. a. een bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon
['s-Gravenhage]. De Raad. 1978. 43 p.

Advies inzake omvang en groei van de collectieve sector: uitgebracht aan de Ministers van Sociale Zaken, van Economische Zaken en van Financiën
['s-Gravenhage]. De Raad. 1978. 31 p.

Advies inzake omvang en spreiding van de ziekenhuizen in de regio Den Haag
['s-Gravenhage. Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland. 1980]. iii, 114, [9] p.

Advies inzake Ontwerp van een besluit houdende intrekking en wijziging van enkele besluiten in verband met de totstandkoming van de Welzijnswet
[Rijswijk]. Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden. [1987]. 51 p.

Advies inzake ontwerp van wet tot wijziging van de Leerplichtwet 1969
['s-Gravenhage. 1971]. 15 p.

Advies inzake ontwikkeling van hartchirurgie in Eindhoven
Rijswijk. Gezondheidsraad. 1975. 18 p.

Advies inzake participatie van bewoners en medewerkenden in het beleid van bejaardenoorden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 44 p.

Advies inzake prijsaanduiding en prijsaanduiding per standaardhoeveelheid (pps) van levensmiddelen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 92 p.

Advies inzake rapport formatieonderzoek bejaardenoorden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1979. 31 p.

Advies inzake rechtsgevolgen van de representativiteit van organisaties van ondernemers en van werknemers (ten vervolge op het advies betreffende de representativiteit bij de samenstelling van publiekrechtelijke colleges): uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1979. 38 p.

Advies inzake regionalisatie milieuhygiëne
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 34, 2 p.

Advies inzake rolverdeling tussen man en vrouw en bijstandsverlening
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1979. 36 p.

Advies inzake sociaal beleid in de onderneming: advies inzake enkele aspecten van het sociaal beleid in de onderneming met name over de taakverdeling tussen overheid en sociale partners bij verdere ontwikkeling van dit beleid uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1981]. 55 p.

Advies inzake spelverruwing
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. 51 p.

Advies inzake taak en functie van het verzorgingstehuis voor bejaarden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1979. x, 103 p.

Advies inzake taak en positie van de kamers van koophandel en fabrieken in Nederland: uitgebracht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1976. 21, [39] p.

Advies inzake toepassing van een arbeidsplaatsencriterium in het kader van de investeringsrekening: uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1978. 29 p.

Advies inzake uitvoeringsmaatregel jongerenstatuut
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1977]. 43 p.

Advies inzake veiligheidskundigen en veiligheidsdiensten
Zoetermeer. Arboraad. [1987]. 1 v. (various pagings).

Advies inzake vernieuwing van de wetgeving betreffende de gezondheid en de veiligheid bij de arbeid: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1976]. 22, [24] p.

Advies inzake verstrekking van verloskundige hulp
's-Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. [1973]. 91 p.

Advies inzake vervangbaarheid radium voor medische toepassingen
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1970. 39 p.

Advies inzake verzoek tot vrijstelling van de Wet op de ondernemingsraden voor het bijzonder onderwijs: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1978. 30 p.

Advies inzake voorontwerp TNO-wet
's-Gravenhage. Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid. 1982. 16 p.

Advies inzake voorziening in de tekorten der hartchirurgische centra ter realisering van fase 1 per 1-1-1976: advies van de Gezondheidsraad
Leidschendam. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 1973, cover 1974. ii, 127 p.

Advies inzake waarborgen voor bijstandscliënten, bijstandsfraude, bijstandsmisbruik
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. v, 60, [60] p.

Advies inzake wetenschapsonderzoek
's-Gravenhage. Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid. <1980- >. v. <2 >.

Advies inzake wettelijke maatregelen ter bevordering van het ordelijk economisch verkeer
['s-Gravenhage]. 1971. 35, 25, 24, [18] p.

Advies inzake wijziging van de Warenwet: uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene
['s-Gravenhage]. De Raad. 1978. 72 p.

Advies inzake wijziging Winkelsluitingswet 1951. Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken
['s-Gravenhage. 1972]. 18, 8, 12 p.

Advies jongeren vrijwilligers
['s-Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 1971]. 32 p.

Advies kerndoelen voor de basisvorming in basisonderwijs en voortgezet onderwijs
ʼs-Gravenhage. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. [1990]. 71 p.

Advies klachtenopvang in de gezondheidszorg: aangeboden aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1989]. 46, 4, 5 p.

Advies kosten kleinschalig wonen voor verstandelijk gehandicapten
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1992]. 1 v. (various pagings).

Advies kosten rechtsbijstand ondernemingsraden: advies over de kosten van rechtsbijstand aan ondernemingsraden
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 41 p.

Advies kwaliteit van de ambulancehulpverlening: uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1990]. 1 v. (various pagings).

Advies kwaliteit versus kwantiteit
Den Haag. Emancipatieraad. [1989]. 34 p.

Advies landbouwbeleid en de GATT: advies over het landbouwbeleid en de GATT
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1990]. 44 p.

Advies landbouwontwikkeling
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 95 p.

Advies landelijke aandacht voor VTO
Zoetermeer. De Raad. 1991. 1 v. (various pagings).

Advies landschapsbouw: Centraal Plateau
Roermond. Bos- en Landschapsbouw. 1989. 143 p.

Advies landschapsbouw, Amstelland
Wiel, K. van der ; Proper, H. J
[Hague]. Staatsbosbeheer. [1983?]. 93 p.

Advies landschapsbouw Auvergnepolder
Hendrikx, Jozef Anton ; Willenswaard, R. C. van
[Utrecht]. Staatsbosbeheer. [1983]. 18 p., [10] p. of plates.

Advies landschapsbouw, Axelsche Sassing
Olthof, Berdie
Goes. Bos- en Landschapsbouw. [1989]. 30 p.

Advies landschapsbouw Baarle-Nassau
Creemers, H. A. G. M ; Wiel, K. van der ; Boekhorst-Van Maren, E. N. te
[Utrecht]. SBB. [1981]. 70 p., [6] p. of plates.

Advies landschapsbouw Enter
Wiel, K. van der
Zwolle. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Consulentschap Bos- en Landschapsbouw Overijssel. [1991]. 61 p.

Advies landschapsbouw Hupsel-Zwolle: vastgesteld door de directeur Bos- en Landschapsbouw op 8 december '88
Bolhuis, P. van
[Utrecht]. Consulentschap Bos- en Landschapsbouw Gelderland. [1989]. 49 p.

Advies landschapsbouw Krimpenerwaard
Kooij, G. van der ; Slabbers, Steven
[Utrecht]. Staatsbosbeheer. [1986]. 95 p., [4] folded leaves of plates.

Advies landschapsbouw Odoorn
Groote, D. de ; Berg, H ; Schonewille, K
Assen. Directie Bos- en Landschapsbouw. [1989]. 130 p.

Advies landschapsbouw Oldambt: herinrichting Oost Groningen en de Gronings-Drentse veenkoloniën
Berg, H ; Bosch, P. P ; Koning, H. A
[Utrecht]. Staatsbosbeheer. [1986]. 83 p.

Advies landschapsbouw Oostermeer
Boer, K. de ; Jong, L. de
[Utrecht]. Staatsbosbeheer, Dienstvak Landschapsbouw, Friesland. [1984]. 65 p., [5] p. of plates.

Advies landschapsbouw Ouddorp West
Slabbers, Steven
[Utrecht]. Staatsbosbeheer. [1987]. 70 p.

Advies landschapsbouw Rijssen
Wiel, K. van der
Zwolle. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Consulentschap Bos- en Landschapsbouw Overijssel. [1990]. 69 p.

Advies landschapsbouw ruilverkaveling 'Rouveen'
Ommen. L'Arch. 1986. 41, [3] p.

Advies landschapsbouw Saasveld-Gammelke
Zwolle. Ministerie van Landbouw en Visserij, Consulentschap Bos- en Landschapsbouw Overijssel. [1989]. 48 p.

Advies Landschapsbouw Tholen
's Hertogenbosch. Lubbers & Van Keulen. [1989]. 147 p.

Advies landschapsbouw Twijzel-Buitenpost
Boer, K. de ; Jong, L. de
[Leeuwarden]. Staatsbosbeheer, Bos- en Landschapsbouw Friesland. [1985]. 108 p.

Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 98 p.

Advies maatschappelijke positie van meisjes
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1988]. 64 p.

Advies meewerkende vrouwen: over het voorlopig regeringsstandpunt betreffende het rapport "Loon naar werken" van de Commissie Meewerkende Vrouw in het Eigen Bedrijf
Den Haag. Emancipatieraad. [1988]. 52 p.

Advies met betrekking tot de bevoegheden gezondheidskunde en omgangskunde voor docenten in het lbo, mhno/mspo, avo/vwo: aan de Minister van onderwijs en wetenschappen
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976-. v. <1>.

Advies met betrekking tot de derde fase van de herstructurering van de kinderbijslag en kinderaftrek: uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. [1979]. 58 p.

Advies met betrekking tot de tweede fase van de herstructurering van de kinderbijslag en de kinderaftrek: uitgebracht aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1979. 34 p.

Advies met betrekking tot het ontwerp van een EEG-richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1977. 13 p.

Advies met betrekking tot het voorontwerp van een wet inzake de bodemverontreiniging, uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
['s-Gravenhage. 1972]. 11, 1, 23 p.

Advies milieu: een mondiale zorg : naar een politiek van duurzame ontwikkeling
Den Haag. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. [1993]. ii, 138 p.

Advies milieukeur
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 42 p.

Advies minimum internationale arbeidsnormen
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1984]. 97 p.

Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1987: advies over het achterwege laten van de wettelijke aanpassingen van minimumloon en sociale uitkeringen in 1987
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 24 p.

Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1988: advies maatregelen minimumloon en sociale uitkeringen in 1988
'-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 35 p.

Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1992: advies inzake de aanpassing van minimumloon en sociale uitkeringen in 1992 : uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 72 p.

Advies minst-ontwikkelde ontwikkelingslanden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 85 p.

Advies misleidende prijsvergelijking: advies inzake misleidende prijsvergelijking
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 43 p.

Advies modernisering vestigingsbeleid
Den Haag. De Raad. [1992]. 90 p.

Advies multivezelakkoord
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981]. 67 p.

Advies naar aanleiding van de Derde Algemene Conferentie van de Industriële Ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties (UNIDO-III)
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1979. 61 p.

Advies naar aanleiding van het Dossier kernenergie: advies aan de Minister van Economische Zaken, vastgesteld op 1 februari 1994
's-Gravenhage. De Raad. [1994]. 24 p.

Advies naar aanleiding van het Meerjarenplan Stadsvernieuwing, 1983-1987
ʼs-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1983]. 25 p.

Advies nadere invulling WAGW: advies inzake de nadere invulling van de WAGW
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1988]. 113 p.

Advies naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: advies inzake de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag uitgebracht aan de ministers van Sociale Zaken en van Justitie
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1981. 36 p.