Advies Nationaal Milieubeleidsplan: advies inzake het Nationaal Milieubeleidsplan, uitgebracht aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken, van Landbouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 45 p.

Advies Nederlandse Antillen
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1978. 44 p.

Advies Nieuwe Mededingingswet: advies inzake de nieuwe Mededingingswet uitgebracht aan de minister van Economische Zaken
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1994]. 84 P.

Advies normalisatie, certificatie en open grenzen: advies inzake normalisatie, certificatie en open grenzen uitgebracht aan de minister van Economische Zaken
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1994]. 42 p.

Advies normering onderzoek lichaamsmateriaal: advies wetsvoorstel geneeskundige behandelingsovereenkomst en medisch-wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1991]. 51, [17] p.

Advies Nota ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1985]. 36 p.

Advies notitie herziening Vreemdelingenwet
's-Gravenhage. Raad voor het Binnenlands Bestuur. [1986?]. 12 leaves.

Advies oliecrisis en ontwikkelingssamenwerking
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1974. 55 p.

Advies omtrent audiologische centra
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1975. 44 p.

Advies "Omvang, besteding en financieringswijze van de ontwikkelingshulp"
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1986]. 75 p.

Advies omzetting voltijd-functies in deeltijd-functies: advies over de toepassing van de Werkloosheidswet bij omzetting van voltijd-functies in deeltijd-functies
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 60 p.

Advies onderwijs in kwaliteitszorg: uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. De Raad. [1993]. 1 v.

Advies onderwijsretributies en overheidstegemoetkomingen: advies ... uitgebracht aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1993]. 60 p.

Advies onderzoek minderheden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1979. 97 p.

Advies onderzoeksbudget 1992 informatiebeleid
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1991]. 1 v. (various pagings).

Advies oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten: advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 44 p.

Advies ontslagbescherming buitenlandse werknemers: advies inzake ontslagbescherming bij militaire dienst van buitenlandse werknemers
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 47 p.

Advies ontwerp-Besluit bijstandverlening zelfstandigen: uitgebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 6 oktober 1992
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1992]. 1 v. (various pagings).

Advies ontwerp-Kerndocument gezondheidsbeleid: uitgebracht aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1989]. 114 p.

Advies ontwikkeling en ontwapening
[The Hague]. De Raad. [1982]. 85 p.

Advies ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1984]. 79 p.

Advies ontwikkelingssamenwerking in wereldeconomisch perspectief: advies over de Nota ontwikkelingssamenwerking in wereldeconomisch perspectief
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1980]. 33 p.

Advies ontwikkelingsstrategie voor het Derde Ontwikkelingsdecennium der Verenigde Naties (DD III)
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1980. 74 p.

Advies openbare geestelijke gezondheidszorg
Zoetermeer. De Raad. [1991]. 65, [28] p.

Advies orgaandonatie
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1990]. 1 v. (various pagings).

Adviesorganen: rapport over een onderzoek naar het stelsel en het functioneren van externe adviesorganen van de rijksdienst
Delden, A. Th. van
's-Gravenhage. Ministerie van Binnenlandse Zaken. 1981. v, 132 p.

Adviesorganen in de politieke besluitvorming: symposiumverslag
Delden, A. Th. van ; Kooiman, J
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1983. 52 p.

Advies oudere ongehuwde werkenden: advies inzake maatregelen ten behoeve van oudere ongehuwde werkenden, uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1982]. 95, 2 p.

Advies over bestuur in stedelijke gebieden: aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
ʼs-Gravenhage. SDU. [1991]. 54 p.

Advies over bestuur op niveau, deel 2 en het voorontwerp Interimwet, uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 22 oktober 1991
's-Gravenhage. SDU Uitgeverij. [1991]. 37 p.

Advies over capita selecta van het wetssvoorstel vergunningen en algemene regels c.a. van de Wabm (VAR)
ʼs-Gravenhage. SDU/DOP. 1991]. 23 p.

Advies over complementair bestuur
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. 32 p.

Advies over de bedrijfscommissies bedoeld in de WOR: advies over de bedrijfscommissies, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1981. 47 p.

Advies over de Beleidsnota openluchtrecreatie, uitgebracht aan de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 27 februari 1992
's-Gravenhage. SDU Uitgeverij. [1992]. 34 p.

Advies over de bestemmingsplanprocedure: uitgebracht aan de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 26 november 1975
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1975. 30 p.

Advies over decentralisatie en jeugdwerk
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. iii, 40 p.

Advies over de (concept-) spelregels voor ruimtelijk revelante wetgeving
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1980. 53 p.

Advies over de discussienota "Blijven leren". Reactie op het voorstel Wet educatie en beroepsonderwijs
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1994]. 74 p.

Advies over de Discussienota visie stadslandschappen
[Den Haag]. Raad voor de Openluchtrecreatie. [1995]. 29 p.

Advies over de diskussienota: contouren van een toekomstig onderwijsbestel
Rijswijk. Ministerie van Cultuur, Recreatie, en Maatschappelijk Werk. 1977. 91 p.

Advies over de energiebesparing bij ruimteverwarming: advies aan de minister van Economische Zaken vastgesteld op 14 november 1991
's-Gravenhage. Algemene Energieraad. [1991]. 80 p.

Advies over de evaluatienota structuurschema militaire terreinen: uitgebracht aan de Staatssecretarissen van Defensie en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid op 28 februari 1992
's-Gravenhage. SDU uitgeverij. [1992]. 17 p.

Advies over de informatievoorziening binnen de overheid op het gebied van vastgoed, topografie en leidingen
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1983. 56 p.

Advies over de inspraak bij het ruimtelijk beleid op de drie bestuursniveaus
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. 47 p.

Advies over de interimnota landinrichtingswet: uitgebracht aan de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de Minister van Landbouw en Visserij
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 39 p.

Advies over de invoering van regulerende energieheffingen: uitgebracht aan de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1993]. 150 p.

Advies over de juridische status van beleidsregels
's-Gravenhage. SDU uitgeverij. [1992]. 13 p.

Advies over de leerplicht
Rijswijk. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1979. 140 p.

Advies over de noodzakelijkheid van groepsverzorging in bejaardenoorden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 32 p.

Advies over de nota architectuurbeleid
's-Gravenhage. SDU. [1991]. 13 p.

Advies over de nota 'Naar een glasheldere toekomst'
ʼs-Gravenhage. SDU/DOP. 1990]. 27 p.

Advies over de nota positieve actieprogramma's voor vrouwen in arbeidsorganisaties
Den Haag. Emancipatieraad. c1989. 1 v.

Advies over de notitie "Tijdelijke maatregelen bij smog"
ʼs-Gravenhage. SDU/DOP. 1991. 33 p.

Advies over de Notitie Vernieuwing bestuurlijke organisatie (BoN-3)
ʼs-Gravenhage. Sdu Uitgeverij. c[1993]. 18 p.

Advies over de ontwerpnota Belstato: beleid voor de stadsvernieuwing in de toekomst, uitgebracht aan de Staatssecretaris en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 10 maart 1992
's-Gravenhage. SDU Uitgeverij. [1992]. 33 p.

Advies over de ontwerpnota Verdeling rijksteun voor stadsvernieuwing in de toekomst
's-Gravenhage. SDU. [1993]. 26 p.

Advies over de operationele gebiedsaanwijzing als planologische rechtsfiguur
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1979. 132 p.

Advies over de oriënteringsnota ruimtelijke ordening
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1975. 161 p.

Advies over de planning van het voortgezet basisonderwijs in relatie tot de ruimtelijke ordening: brief inzake adviesaanvraag tweede fase voortgezet onderwijs
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1982]. 31 p.

Advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976]. 48 p.

Advies over de positie van de gehuwde vrouw in de volksverzekeringen, met name in de algemene arbeidsongeschiktheidswet: uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. De Raad. 1979. 33, [52] p.

Advies over de programmering van de ruimtelijk relevante wetgeving
ʼs-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1982. 43 p.

Advies over Derde nota waterhuishouding
ʼs-Gravenhage. CRMH. 1990]. 56 p.

Advies over de samenstelling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in de zittingsperiode 1968-1972
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad (Bezuidenhoutseweg 60). [1967]. 15 p.

Advies over de startnotitie integrale milieu-effectrapportage Schiphol en omgeving, uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de ministers van Verkeer en Waterstaaten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Economische Zaken op 30 oktober 1991
's-Gravenhage. SDU Uitgeverij. [1991]. 32 p.

Advies over de Startnotitie MER Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie: uitgebracht aan de Minister van Landbouw, natuurbeheer en Visserij en aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 29 maart 1990
ʼs-Gravenhage. SDU. [1990]. 23 cm.

Advies over de Startnotitie milieu-effectrapportage Structuurschema Electriciteitsvoorziening: uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 28 juni 1991
's-Gravenhage. SDU. [1991]. 27 p.

Advies over de Structuurnota landbouw
ʼs-Gravenhage. CRMH. 1989]. 36 p.

Advies over de uitgangspunten van het beleid bij de beoordeling van nieuwe stoffen
ʼs-Gravenhage. CRMH. 1989]. 21, [10] p.

Advies over de verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen: uitgebracht aan de Ministers van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Economische Zaken, Financiën, en Onderwijs en Wetenschappen
['s-Gravenhage]. De Raad. [1979]. [100] p.

Advies over de (vervolg)besluitvorming Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving
ʼs-Gravenhage. SDU. [1990]. 21 p.

Advies over de visie landschap: aangeboden aan de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 28 juni 1991
's-Gravenhage. SDU. [1991]. 22 p.

Advies over de voorstellen tot reorganisatie van het binnenlands bestuur: aangeboden aan de Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Binnenlandse Zaken, 11 december 1980
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1980. xi, 60 p.

Advies over de wettelijke regeling van milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen (c.a.): aangeboden aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 9 oktober 1987
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1987]. 31 p.

Advies over de wijziging van de Wet Geluidhinder
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. c1987. 13 p.

Advies overdracht van wetenschap en techniek naar ontwikkelingslanden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. 42 p.

Advies over een aantal wettelijke voorzieningen, in het bijzonder over de eindtermen, ten behoeve van de lerarenopleiding basisonderwijs: advies aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Zeist. Eindtermencommissie. 1981. 200 p.

Advies over een vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering (de uitvoeringsorganisatie aan de top)
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 116 p.

Advies over een voorontwerp van Wet inzake het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 1 v. (various pagings).

Advies over EG-begrotingsbeleid 1993-1997
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1992]. 56 p.

Advies over enkele onderwerpen die op de vijfde VN-conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD-V) aan de orde komen
['s-Gravenhage]. De Raad. 1979. 68 p.

Advies over experimenten met verstrekking van heroïne onder sociaal-geneeskundig toezicht
Rijswijk. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1979. 203 p. in various pagings.

Advies over harmonisatie en coördinatie van inspraakregelingen
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1983]. 36 p.

Advies overheidsopdrachten in de interne markt EG
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 95 p.

Advies over het Actieplan gebiedsgericht milieubeleid: aangeboden aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Visserij en de Minister van Verkeer en Waterstaat
ʼs-Gravenhage. SDU. [1991]. 9 p.

Advies over het actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1983]. 25 p.

Advies over het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen in de kwartaire sector
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1979. 34 p.

Advies over het beleid inzake poliovaccinatie: uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. De Raad. [1993]. 55 p.

Advies over het Bestrijdingsplan verzuring en Plan van aanpak beperking ammoniak-emissie van de landbouw
ʼs-Gravenhage. CRMH. 1989]. 42 p.

Advies over het bestuurlijk-juridisch instrumentarium voor de stadsvernieuwing, aangeboden aan de Minister en Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 5 december 1991
's-Gravenhage. SDU Uitgeverij. [1991]. 39 p.

Advies over het concept-ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur: uitgebracht aan de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 19 december 1975
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 25 p.

Advies over het concept-wetsontwerp Tracéwet
ʼs-Gravenhage. SDU. [1991]. 23 p.

Advies over het eindexamen Nederlands in het v.w.o., het h.a.v.o. en het m.a.v.o
's-Hertogenbosch. Commissie Modernisering Moedertaalonderwijs. 1977. 46 p.

Advies over het elektriciteitsplan 1991-2000: advies aan de minister van Economische Zaken vastgesteld op 31 mei 1990
['s-Gravenhage . s.n. 1990]. 19 p.

Advies over het mestbeleid tweede fase, naar aanleiding van het Ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen
ʼs-Gravenhage. SDU/DOP. 1990]. 38 p.

Advies over het NIMBY-wetje: wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening inzake het interventie-instrumentarium
's-Gravenhage. SDU uitgeverij. [1992]. 35 p.

Advies over het ontwerp-Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen (Baca)
's-Gravenhage. Centrale Raad voor de Milieuhygiëne. [1989]. 24 p.

Advies over het Ontwerp-Besluit kunstmatige infiltratie drinkwatervoorziening/Voorstel tot wijziging van de Grondwaterwet
ʼs-Gravenhage. CRMH. 1990]. 19 p.

Advies over het Ontwerp-Besluit meldingsplichtige bouwwerken
's-Gravenhage. SDU. [1991]. 14 p.

Advies over het Ontwerp-Stortbesluit bodembescherming
ʼs-Gravenhage. Centrale Raad voor de Milieuhygiëne. [1990]. 17 p.

Advies over het ontwerp-tienjarenprogramma afval: aangeboden aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 12 juni 1992
's-Gravenhage. SDU Uitgeverij. [1992]. 21 p.

Advies over het ontwerp van Wet op de Openluchtrecreatie
ʼs-Gravenhage. SDU. [1990]. 12 p.

Advies over het ontwerp voor een Europese richtlijn inzake aansprakelijkheid voor diensten
Zoetermeer. De Raad. 1991. 1 v.

Advies over het Plan Integratie Milieubeleid
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1983]. 22 p.

Advies over het rapport van de Werkgroep Inspraak en Beroep Milieuhygiëne van de Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1975. 55 p.

Advies over het rapport van een gewijzigd ontwerp op de stadsvernieuwing
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1980. 37 p.

Advies over het regionaal beleid: opgesteld naar aanleiding van de Nota regionaal sociaal-economisch beleid 1977-1980 en het ontwerp van Wet investeringsrekening
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1978. 31 p.

Advies over het Structuurschema drink- en industriewatervoorziening
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1974. 62 p.

Advies over het tien jaren-scenario bodemsanering
ʼs-Gravenhage. CRMH. 1990]. 15 p.

Advies over het verslag van de werking van de regeling milieu-effectrapportage: aangeboden aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op 2 juli 1991
's-Gravenhage. SDU. [1991]. 21 p.

Advies over het voorontwerp Huisvestingswet: aangeboden aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 20 mei 1986
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1986]. 24 p.

Advies over het voorontwerp van wet tot vervanging van de Monumentenwet: aangeboden aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 23 januari 1986
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1986]. 12 p.

Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van het hoofdstuk financiële bepalingen van de Wabm
ʼs-Gravenhage. CRMH. 1989]. 21 p.

Advies over hoeveelheid en/of aard der vetten in de voeding: [Ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne]
's-Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 1973. 151 p.

Advies over milieuconvenanten
ʼs-Gravenhage. CRMH. 1989]. 24 p.

Advies over milieu-effectrapportering in de ruimtelijke ordening
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1979]. 43 p.

Advies over niet-verplicht verzekerde uitkeringsgerechtigden, in het bijzonder bejaarden, in de ziektekostenverzekeringen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 45, [15] p.

Advies over "Notitie mest- en ammoniakbeleid derde fase."
[Utrecht]. Natuurbeschermingsraad. [1993]. 56 p.

Advies over ruimtelijke investeringen
's-Gravenhage. SDU. [1993]. 39 p.

Advies over saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 1990-2000
ʼs-Gravenhage. CRMH. 1990]. 21 p.

Advies over schoolverlaters zonder werk van 16 en 17 jaar, een risikogroep voor jeugdwerkloosheid
Rijswijk. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1979. 118 p.

Advies over verbetering van de werkgelegenheidskansen van ouder wordende werknemers
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1977]. 33, 26 p.

Advies over world conservation strategy (WCS): living resource conservation for sustainable development (een strategie voor het behoud en beheer van de levende hulpbronnen van onze aarde als voorwaarden voor een blijvende ontwikkeling)
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 54, [6] p.

Advies over zwaveldioxide: advies van de Technische Adviescommissie voor SO2- en NOx-bestrijding over de basisgegevens van het SO2-bestrijdingsbeleid
's-Gravenhage. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. c1984. 43, 4 p.

Advies Pandhuiswet: advies over de Pandhuiswet
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1988]. 9 p.

Advies parallellisatie en PBO: advies inzake de parallellisatie en haar gevolgen voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 8 p.

Advies particuliere buitenlandse investeringen en multinationale ondernemingen in ontwikkelingslanden
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1979. 75 p.

Advies particuliere organisaties en maatschappij-opbouw
Den Haag. Ministerie van Buitenlandse Zaken. [1992]. 30 p.