Advies pensioenproblematiek: advies inzake pensioenproblematiek
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1990]. 188 p.

Advies permanente soevereiniteit: geschillenbeslechting met betrekking tot particuliere buitenlandse investeringen
's-Gravenhage. De Raad. 1981. 68 p.

Advies planning voortgezet onderwijs: advies inzake concept-Wet Planning Voortgezet Onderwijs
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 121 p.

Advies privéklinieken
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1991]. 24, [9] p.

Advies produktinformatiebeleid: advies inzake het produktinformatiebeleid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 72 p.

Advies Profiel tweede fase voortgezet onderwijs: advies over de nota Profiel van de tweede fase voortgezet onderwijs
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 42 p.

Adviesprogramma 1997 RVZ
Zoetermeer. Voorlopige Raad voor de Volksgezondheid & Zorggerelateerde dienstverlening. 1997. 72 p.

Advies provincie Rotterdam: advies over het voorontwerp Wet bijzondere bepalingen provincie Rotterdam, uitgebracht aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1994. 28 p.

Advies raden van commissarissen structuurvennootschappen: advies betreffende de samenstelling van toezichthoudende organen van grote naamloze en besloten vennootschappen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 111 p.

Advies rapport Fortuyn: advies over het rapport "Ordening door ontvlechting", een advies over de adviesstructuur in de volksgezondheid, van prof. dr. W.S.P. Fortuyn : uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1991]. 17 p.

Advies reductie overheidsbetrokkenheid bij pbo: advies inzake een reductie van de overheidsbetrokkenheid bij de pbo
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 50 p.

Advies regeling en criteria beroepen en de Wet BIG
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1986]. [55] p.

Advies regeling prijsaanduiding en specificatie rekeningen verblijfsrecreatiesector
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 30 p.

Advies regeling schuldsanering natuurlijke personen: advies over een wettelijke saneringsregeling met betrekking tot de beëindiging van de schuldenlast van natuurlijke personen
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1990]. 86 p.

Advies regional-economisch beleid: advies inzake het regionaal-economische beleid 1991-1994 : uitgebracht aan de staatssecretaris van Economische Zaken
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1990]. 20 p.

Advies regionale samenwerking tussen ontwikkelingslanden
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1983]. 90 p.

Advies regionale samenwerking voor verstandelijk gehandicapten
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Afdeling Externe Betrekkingen. [1991]. 1 v. (various pagings).

Advies remigratie: advies inzake beleidsnota remigratie, uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 72 p.

Advies richtlijn gewichten van voor goederenvervoer over de weg gebezigde voertuigen: advies inzake een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende de gewichten en bepaalde andere kenmerken (de afmetingen niet inbegrepen) van voor goederenvervoer over de weg gebezigde voertuigen
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1981. 52 p.

Advies rol sociale partners in het arbeidsvoorzieningsbeleid: de rol van sociale partners in het arbeidsvoorzieningsbeleid : interimadvies inzake de nieuw Arbeidsvoorzieningswet
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 32 p.

Advies samenloop Wet OR en ARBO-wet: advies inzake samenloop van de Wet op de Ondernemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 37 p.

Advies samenstelling Sociaal-Economische Raad, 1 april 1994-1 april 1996: advies ... uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1994]. 72 p.

Advies sanctiebepalingen Rww
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 23 p.

Advies sectorvorming en vernieuwing mbo: advies sectorvorming en vernieuwing middelbaar beroepsonderwijs en herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 65 p.

Advies sociaal-economisch beleid 1994-1998: advies over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn (1994-1998)
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1994. 2 v.

Advies sociaal-economisch beleid 1996-2000: advies inzake sociaal economisch beleid 1996-2000
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1996]. 239 p.

Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn: advies inzake het sociaal-economische beleid op middellange termijn uitgebracht aan de minister van Economische Zaken, de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1981]. 158 p.

Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn, 1988-1992: advies inzake het sociaal-economische beleid op middellange termijn, 1988-1992 uitgebracht aan de Ministers van Algemene Zaken, Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs en Wetenschappen
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1988]. 241 p.

Advies sociaal-economische beleid op middellange termijn 1990-1994: advies inzake het sociaal-economische beleid op middellange termijn 1990-1994, uitgebracht aan de ministers van Economische Zaken, van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 61 p.

Advies sociaal-medische begeleiding
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1987]. 1 v. (various pagings).

Advies sociale uitkeringen op minimumniveau: advies over het beleid ten aanzien van de sociale uitkeringen op minimumniveau
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 120 p.

Advies sociale-zekerheidspositie meewerkende vrouw: advies inzake enkele aanbevelingen van de Commissie Meewerkende Vrouw in het Eigen Bedrijf in de sfeer van de sociale zekerheid
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 82 p.

Advies specifieke maatregelen kinderbijslagsfeer per 1 januari 1983: advies over specifieke maatregelen in de kinderbijslagsfeer per 1 januari 1983
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1982]. 121 p.

Advies sportgezondheidszorg
's-Gravenhage. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1980. 59 p.

Advies stages in het onderwijs: advies inzake de vormgeving van het beleid ten aanzien van stages in het onderwijs uitgebracht aan de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale Zaken en aan de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. 1981. 27 p.

Advies structuur en financiering ambulancehulpverlening: naar betaalbare en betaalde kwaliteit
Zoetermeer. De Raad. [1991]. 53 p.

Advies structuurschema: verkeer en vervoer : advies inzake in het tweede structuurschema verkeer en vervoer, uitgebracht aan de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 120 p.

Advies subsidiëring VTO-samenwerkingsverbanden: uitwerking en consequenties van het regeringsstandpunt bij het slotadvies van de Landelijke Commissie VTO
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1989]. 1 v. (various pagings).

Advies Suriname
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1975. 44 p.

Advies technologisch aandachtsgebiedenbeleid: advies inzake het technologisch aandachtsgebiedenbeleid van de overheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 169 p.

Advies ten behoeven van het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer: beschouwingen naar aanleiding van het Bereikbaarheidsplan Randstad, de Notitie Verkeer en milieu e.a
's-Gravenhage. SDU. [1988]. 24 p.

Advies ten behoeve van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening: beschouwingen naar aanleiding van de Notitie ruimtelijke perspectieven
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1986]. 9, 102 p.

Advies titel 7.10 NBW: de arbeidsovereenkomst : advies inzake titel 7.10 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek : de arbeidsovereenkomst
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 75 p.

Advies toerekening kosten infrastructuur wegvervoer EG: advies inzake een voorstel van de Europese Commissie betreffende de toerekening van de kosten van vervoersinfrastructuur aan zware vrachtwagens
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 48 p.

Advies uitvoeringsmaatregelen van de BOPZ: uitgebracht aan de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. De Raad. [1993]. 28 p.

Advies UNCTAD V
's-Gravenhage. [Staatsuitgeverij]. 1979. 94 p.

Advies UNCTAD VI
's-Gravenhage. De Raad. [1983]. 79 p.

Advies UNIDO III
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1979. 80 p.

Advies van de Begeleidingscommissie voor Opleidingen voor het Inrichtingswerk
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 107 p.

Advies van de Commissie aan de Raad over de betrekkingen tussen de Vergrote Gemeenshap en de E VA-landen die niet om toetreding hebben verzocht
[Luxemburg. Bureau voor Officiële Publikaties der Europese Gemeenschappen. 1971]. 16 p.

Advies van de Nederlandse Kampeerraad aan de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ter zake van een nieuwe regeling van het kamperen
[Amersfoort. 1972]. 32 p.

Advies van de Raad inzake de luchtverontreiniging betreffende grenswaarden SO₂ en standaardrook
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977]. 30 p.

Advies van de Raad inzake de Luchtverontreiniging betreffende Nota milieuhygiënische normen 1976
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. 41 p.

Advies van de Raad inzake de luchtverontreiniging betreffende ontwerp besluit loodgehalte benzine
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. 21 p.

Advies van de Raad inzake de luchtverontreiniging betreffende Wijziging inrichtingenbesluit art. 19 eerste lid, Wet inzake de luchtverontreiniging
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977]. 36 p.

Advies van de Werkgroep Advisering Bestuurlijke Indeling Gelderland: reorganisatie binnenlands bestuur, uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gedeputeerde Staten van Gelderland
[Netherlands. s.n. 1979]. 122, [120] p.

Advies van de Werkgroep Programmering Jeugdonderzoek
's-Gravenhage. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1975. 117 p.

Advies van Gedeputeerde Staten van Limburg met betrekking tot het voorstel van de Raad van Venlo tot wijziging van het grensbeloop tussen Venlo en Grubbenvorst en de reactie van de Raad van Grubbenvorst op dit voorstel
[Maastricht]. Provincie Limburg. [1989]. 1 v.

Advies vaststelling rechtspositie en arbeidsvoorwaarden WSW
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1988]. 16 p.

Advies verdeling verantwoordelijkheid in Zietewet [sic]: advies inzake een gewijzigde verantwoordelijkheidsverdeling in de Ziektewet
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 63 p.

Advies vereenvoudiging Wet OR: advies inzake vereenvoudiging van de Wet op de Ondernemingsraden
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 61 p.

Advies vermijdbaar verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid: advies vermijdbaar verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid (waarin opgenomen advies maatregelen ziekteverzuim), uitgebracht aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevr. C.I. Dales
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1982]. 150 p.

Advies vernieuwing NRV
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1991]. 1 v. (various pagings).

Advies verpleeghuizen: uitgebracht op 25 oktober 1972 aan Zijne Excellentie de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
's-Gravenhage. Staats- uitgeverij. 1972. 69 p.

Advies verrekening pensioenrechten bij scheiding: advies inzake een voorontwerp van Wet Houdende Verrekening Pensioenrechten bij Scheiding
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 74, 122 p.

Advies verstrekkingenpakket wettelijke ziektekostenverzekeringen: advies inzake wijzigingen in het verstrekkingenpakket van de wettelijke ziektekostenverzekeringen (deeladvies inzake wijziging in en eventueel van het stelsel van ziektekostenverzekeringen)
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 89 p.

Advies vluchtelingen, ontheemden en ontwikkelingssamenwerking
Den Haag. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. [1993]. 70 p.

Advies voorbereidend beroepsonderwijs
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1988]. 23 p.

Advies voorgenomen intrekking Bedrijfsvergunningenwet 1954
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 36 p.

Advies voorlichting en raadpleging werknemers: advies over een ontwerp-richtlijn van de Europese Commissie over de voorlichting en raadpleging van werknemers in ondernemingen met een ingewikkelde en in het bijzonder een transnationale structuur
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 72 p.

Advies voorlichting preventie aangeboren afwijkingen: uitgebracht aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1990]. 1 v. (various pagings).

Advies voorontwerp algemene maatregel van bestuur inzake de opneming van bejaarden in bejaardenoorden
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1975. 38 p. in various pagings.

Advies voorontwerp van Wet Herinrichting ABW
ʼs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 112 p.

Advies voorontwerp Wet Gelijke Behandeling: advies inzake het voorontwerp van een wet gelijke behandeling, uitgebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1982. 101 p.

Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport [name of project]
Utrecht. Commissie voor de Milieu-Effectrapportage. [1988]-<[1989]>. <24 > v.

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapportinzake richtlijnen voor baggerspeciedepots
Utrecht. Commissie voor de Milieu- Effectrapportage. [1989]. 27 p.

Advies voorstellen minimumloon en sociale zekerheid 1984: advies inzake voorstellen ten aanzien van minimumloon en sociale zekerheid voor 1984
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 84 p.

Advies voortgezet basisonderwijs: advies inzake de nota "Verder na de basisschool," uitgebracht aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1982]. 99 p.

Advies voorzieningenbeleid werklozen
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1989]. 73 p.

Advies vrouwen en ontwikkeling
[The Hague. Staatsuitgeverij. 1985]. 53 p.

Advies Vrouwen in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. [1986]. 90 p.

Advies vrouwen in ontwikkelingslanden: aspecten van ontwikkelingsbeleid
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1980. 51, 6 p.

Advies werkgelegenheid etnische minderheden: advies werkgelegenheidsprogramma minderheden
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 111 p.

Advies werkgelegenheid minderheden, uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1992]. 148 p.

Advies werkgelegenheidsaspecten stadsvernieuwing: advies inzake de werkgelegenheidsaspecten van de stadsvernieuwing
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 51 p.

Advies Wet Beperking Cadeaustelsel: advies over enkele mogelijke aanpassingen van de Wet Beperking Cadeaustelsel 1977
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 36 p.

Advies Wet bevordering arbeidsinpassing: advies inzake Wet bevordering arbeidsinpassing, uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. De Raad. 1995. 46 p.

Advies Wet Onbeloonde Arbeid Uitkeringsgerechtigden: advies over het voorontwerp Wet Onbeloonde Arbeid door Uitkeringsgerechtigden
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 137 p.

Advies wettelijke regeling voor de hulpverlening aan ontwikkelingslanden: April 1971
['s-Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 1971]. 20 p.

Advies wettelijk instrumentarium topklinische zorg
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1992]. 39, 19 p.

Advies wijziging AAW, ABW, IOAW en IOAZ
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 87 p.

Advies wijziging Arbeidsomstandighedenwet
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. [1992]. 13 p.

Advies wijziging Colportagewet
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1987]. 60 p.

Advies wijziging vakantiewetgeving
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1984]. 57 p.

Advies wijziging van de In- en Uitvoerwet: advies inzake een ontwerp van wet, strekkende tot wijziging van de In- en Uitvoerwet
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 76 p.

Advies Wijziging Wet arbeid buitenlandse werknemers: uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1992]. 88 p.

Advies wijziging Wet assurantiebemiddeling: advies inzake wijziging van de Wet assurantiebemiddeling uitgebracht aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische Zaken
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1981. 77 p.

Advies wijziging Winkelsluitingswet: advies inzake mogelijke aanpassingen van de Winkelsluitingswet
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 78 p.

Advies ziekenhuissituatie Delft, bijlage
[Netherlands]. Zuid-Holland. [1983]. 1 v. (various pagings).

Advies ziekenhuissituatie Dordrecht (actualisatie)
['s-Gravenhage. Gedeputeerde Staten van] Zuid-Holland. [1983?]. 1 v. (various pagings).

Advies ziekenhuissituatie Gouda, bijlage
[Netherlands]. Zuid-Holland. [1983]. 1 v. (various pagings).

Advies ziekenhuissituatie Rijnmond: bijlage
[The Hague]. Zuid-Holland. [1983?]. 1 v. (various pagings).

Advies ziekenhuissituatie 's-Gravenhage: voorontwerp
['s-Gravenhage]. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. [1981]. ii, 90, [33] p.

Advies ziekenhuissituatie 's-Gravenhage (actualisatie): bijlage
[The Hague]. Zuid-Holland. [1983?]. 1 v. (various pagings).

Advies ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: advies over het beleid ten aanzien van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
ơs-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1991]. 342 p.

Advies zorginnovatie verstandelijk gehandicapten
Zoetermeer. De Raad. [1991]. 1 v. (various pagings).

Advies zwangerschaps- en bevallingsverlof: advies inzake verlening en flexibilisering zwangerschaps- en bevallingsverlof
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1988]. 36 p.

Adview inzake ethiek van de erfelijkheidsadvisering (genetic counseling)
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1980. iv, 155 p.

Adviezen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1983]. 1 v. (various pagings).

Adviezen betreffende ondersteuning in het innovatieproces middenschool: advies inzake het innovatieplan middenschool
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977. 96 p.

Adviezen en reacties inzake de Concept-beleidsnota verstandelijk gehandicaptenzorg provincie Utrecht en het standpunt van Gedeputeerde Staten daarop
[Utrecht]. Provincie Utrecht. [1990]. 35 p.

Adviezen in 1989: adviezen van het Bedrijfsfonds voor de Pers in 1989, uitgebracht aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
ʼs-Gravenhage. Bedrijfsfonds voor de Pers. [1990]. 96 p.

Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in dubbelen getale
Groen von Prinsterer, Guillaume
Leiden. S. en J. Luchtmans. 1840. xii, 156 p.

Adviezen inzake ombuigingen op het terrein van de sociale verzekeringen per 1 juli 1982, inzake verdeling premie WAO tussen werkgever en werknemer per 1 juli 1982, inzake premieverdeling Werkloosheidswet
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1982?]. [60] p.

Adviezen inzake uitvoering Wet op de Dierproeven
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 19 p.

Adviezen inzake voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de vervoersinfrastructuur (overlegprocedure en financiele bijstand gemeenschapsprojecten)
's-Gravenhage. Sociaal-Economische Raad. [1977]. 20 p.

Adviezen inzake wijziging van het uitvoeringsbesluit Wet op het Afbetalingsstelsel 1961 en inzake berekening en aanduiding van kredietkosten
's-Gravenhage]. 1970. 2 v. in 1, (14 p.).

Adviezen over de basiseindtermen van het voortgezet basisonderwijs: adviezen uitgebracht aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, September-November 1982
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1983. ii, 272 p.

Adviezen over voorstellen van de Europese Commissie tot ordening van de markten voor goederenvervoer over de weg en de binnenwateren per spoor
['s-Gravenhage]. Sociaal-Economische Raad. [1977]. 15, 9 p.

Adviezen van een oude rot & ander sportief proza
Bomans, Godfried
Amsterdam. Amber. 1988. 167 p.

Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van grondwet en kieswet
Maarseveen, H. Th. J. F. van ; Koopmann, M. W. E ; Bouwens, J. L
's-Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 1969-. v.

Adviezen WWV en WSW
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. [1986]. 201 p.

Advijs van den Grave van Hogendorp, uitgebragt den 21 junij 1821 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het ontwerp van een algemeen stelsel van belastingen
Hogendorp, Dirk
's-Gravenhage. Allart. 1821. 52 p.

Ad Villam: Perugia, Rocca Paolina, 22 giugno-6 agosto 1989
Mascelloni, Enrico
[Milan]. Electa. c1989. 183 p.

Advinha, estilicídio e encíclia
Carvalho, Silva
Porto [Portugal]. Brasília Editora. 1989. 111 p.

Advisability of a tax reduction in 1980 effective for 1981: hearings before the Committee on Ways and Means, House of Representatives, Ninety-sixth Congress, second session, on advisability of enactment in 1980 of a tax cut to be effective beginning January 1, 1981
Washington. U.S. G.P.O. 1980 [i.e. 1981]. 3 v.

The advisability of manufacturing beet sugar in the Peshawar valley
Matin, Abdul
[Peshawar]. Board of Economic Enquiry, N-W. F., Peshawar University. 1962. 21 l.

The advisability of removing indigenous timber from the positive list of controlled goods & services: report
O'Brien, K. B
Wellington. Minister of Trade and Industry. 1979. 48 p. in various pagings.