Aktualʹnye problemy germanskogo i obshchego i͡azykoznanii͡a: sbornik stateĭ k i͡ubilei͡u professora Valentina Dmitrievicha Devkina
Devkin, V. D ; Miloserdova, E. V ; Nefëdova, L. A ; Bykovskai͡a, S. A
Tambov . Izd-vo Tambovskogo gos. universiteta G.R. Derzhavina. 2001. 191 p.

Aktualʹnye problemy gidrometeorologicheskoĭ informat͡sii: [Dokl. soveshch
Studenov, N. S
Moskva. MFGO. 1977. 72 p.

Aktualʹnye problemy gidrometeorologii ozera Balkhash i Pribalkhashʹi͡a
Skot͡seli͡as, I. I
Sankt-Peterburg. Gidrometeoizdat. 1995. 269 p.

Aktualʹnye problemy gornogo proizvodstva v Kuzbasse
Safokhin, M. S
Kemerovo. Kuzbasskiĭ politekhn. in-t. 1993. 111 p.

Aktual£nye problemy gosudarstva i prava: sbornik nauchnykh statei i soobshchenii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh iı̐uı̐Łridicheskikh vuzov
Sherstobitov, A. E
Moskva. Statut. 2006. 267 p.

Aktualʹnye problemy gosudarstva i prava: problemy subʺektivnykh prav
Timeĭko, G. V
Krasnodar. Kubanskiĭ gos. universitet. 1979. 173 p.

Aktual£nye problemy gosudarstva i prava
Dushanbe. Akademiiı̐aı̐Ł nauk Respubliki Tadzhikistan, In-t gosudarstva i prava. 2006. 264 p.

Aktual£nye problemy gosudarstva i prava v slaviı̐aı̐Łnskom mire: materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentı̐sı̐Łii, Vitebsk, 26-27 apreliı̐aı̐Ł 2007 goda
Bochkov, A. A
Vitebsk. Izd-vo UO "VGU im. P.M. Masherova". 2007. 309 p.

Aktualʹnye problemy gosudarstva i prava v sovremennyĭ period
Volovich, Vladimir Fedorovich
Tomsk. Izd-vo Tomskogo universiteta. 1981. 260 p.

Aktualʹnye problemy gosudarstvenno-pravovykh nauk: tezisy dokladov
Ki͡artner, Kh
Tartu. Tartuskiĭ gos. universitet. 1980. 62 p.

Aktualʹnye problemy gosudarstvovedenii͡a
Gaĭdukov, D. A
Moskva. Akademii͡a nauk SSSR, In-t gosudarstva i prava. 1979. 144 p.

Aktual£nye problemy grazhdanskogo i ekologicheskogo prava: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentı̐sı̐Łii studentov, aspirantov, uchenykh, (19 maiı̐aı̐Ł 2006 g.)
Voronov, G. A
Perm£. Permskii filial Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii. 2006. 203 p.

Aktual£nye problemy grazhdanskogo prava i protı̐sı̐Łessa: sbornik materialov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentı̐sı̐Łii, g. Kazan£, Kazanskii gosudarstvennyi universitet, 12-13 oktiı̐aı̐Łbriı̐aı̐Ł 2006 g
Farkhtdinov, Iı̐Aı̐Ł. F ; Gorbachev, I. G
Moskva. Statut. 2006-. v. <1>.

Aktualʹnye problemy gumanitarnogo obrazovanii͡a na poroge XXI veka: sbornik nauchnykh soobshcheniĭ i tezisov mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferent͡sii = Urgent problems of humanitarian education at the threshold of the XXI century
Levanov, B. V ; Egorov, I͡U. L
Moskva. Izd-vo "Zelenogradskiĭ Obyvatelʹ". 1996. 279 p.

Aktual£nye problemy gumanitarnogo znaniiı̐aı̐Ł: nauchnye trudy Rossiiskogo gosudarstvennogo torgovo-ekonomicheskogo universiteta
Nekrasov, E. E
Sankt-Peterburg. Info-da. 2006. 187 p.

Aktual£nye problemy gumanitarnykh i sotŁsial£nykh issledovanii v XXI veke: materialy regional£noi nauchnoi konferentŁsii molodykh uchenykh Sibiri v oblasti gumanitarnykh i sotŁsal£nykh nauk
Ablazhei, A. M
Novosibirsk. Novosibirskii gos. universitet. 2005. 184 p.

Aktualʹnye problemy gumanitarnykh nauk: materialy 47-ĭ regionalʹnoĭ nauchnoĭ konferent͡sii
Belikov, V. G
Pi͡atigorsk. Pi͡atigorskiĭ farmat͡sevticheskiĭ in-t. 1992. 117 p.

Aktualʹnye problemy gumanitarnykh nauk: tezisy Vserossiĭskoĭ nauchnoĭ konferent͡sii, posvi͡ashchennoĭ 35-letii͡u RUDN : sekt͡sii͡a Filosofii͡a, politika, kulʹtura
Kirabaev, N. S
Moskva. Izd-vo Rossiĭskogo universiteta druzhby narodov. 1995. 102 p.

Aktual£nye problemy gumanitarnykh nauk i ikh informatı̐sı̐Łionnoe obespechenie: VI Mezhdunarodnaiı̐aı̐Ł studencheskaiı̐aı̐Ł nauchnaiı̐aı̐Ł konferentı̐sı̐Łiiı̐aı̐Ł
Astakhova, V. I
Khar£kov. Khar£kovskii gumanitarnyi institut "Narodnaiı̐aı̐Ł ukrainskaiı̐aı̐Ł akademiiı̐aı̐Ł". [1999]. 128 p.

Aktualʹnye problemy gumanitarnykh nauk i ikh informat͡sionnoe obespechenie: VI Mezhdunarodnai͡a studencheskai͡a nauchnai͡a konferent͡sii͡a
Astakhova, V. I
Kharʹkov. Kharʹkovskiĭ gumanitarnyĭ institut "Narodnai͡a ukrainskai͡a akademii͡a". [1999]. 128 p.

Aktual£nye problemy iı̐aı̐Łzykovogo obrazovaniiı̐aı̐Ł: mezhdunarodnaiı̐aı̐Ł nauchno-prakticheskaiı̐aı̐Ł konferentı̐sı̐Łiiı̐aı̐Ł, 15-16 noiı̐aı̐Łbriı̐aı̐Ł 2007
Dzhandar, B. M ; Khut, S. N ; Doludenko, E. A
Maikop. Adygeiskii gos. universitet, Fakul£tet inostrannykh iı̐aı̐Łzykov. 2007. 347 p.

Aktual£nye problemy iı̐aı̐Łzykoznaniiı̐aı̐Ł: sbornik rabot molodykh uchenykh filologicheskogo fakul£teta MGU im. M.V. Lomonosova
Remneva, M. L
Moskva. MGU. <1998- >. v. <2 >.

Aktualʹnye problemy i͡aponskogo i͡azykoznanii͡a
Vardulʹ, Igorʹ Fridrikhovich
Moskva. Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoĭ lit-ry. 1986. 102 p.

Aktualʹnye problemy i͡azykovoĭ nominat͡sii: tezisy dokladov regionalʹnogo nauchnogo seminara
Biri͡ukovich, R. M ; Krivchenko, E. L ; Poli͡akova, L. V
Saratov. Saratovskiĭ gos. pedagog. in-t im. K.A. Fedina. 1988. 103 p.

Aktualʹnye problemy i͡azykoznanii͡a: sbornik rabot molodykh uchenykh filologicheskogo fakulʹteta MGU im. M.V. Lomonosova
Remneva, M. L
Moskva. MGU. <1998- >. v. <2 >.

Aktualʹnye problemy ibero-romanistiki: mezhvuzovskiĭ sbornik, posvi͡ashchennyĭ 100-letii͡u so dni͡a rozhdenii͡a professora O.K. Vasilʹevoĭ-Shvede
Vasilʹeva-Shvede, O. K ; Lamina, K. V
Sankt-Peterburg. Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta. 1996. 228 p.

Aktualʹnye problemy ideologicheskoĭ borʹby na sovremennom ėtape
Hlavak, T. V
Kiev. Izd-vo polit. lit-ry Ukrainy. 1980. 254 p.

Aktualʹnye problemy ideologicheskoĭ borʹby v sovremennykh uslovii͡akh: sbornik materialov nauchno-teoreticheskoĭ konferent͡sii, 20 senti͡abri͡a 1983 g
Troit͡skiĭ, Evgeniĭ Sergeevich
Moskva. Izd-vo "Znanie". 1985. 79 p.

Aktualʹnye problemy ideologii nat͡sionalʹno-osvoboditelʹnogo dvizhenii͡a v stranakh Azii i Afriki
Kim, Georgiĭ Fedorovich
Moskva. Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoĭ lit-ry. 1982. 445 p.

Aktualʹnye problemy i istoriografii͡a istorii zarubezhnoĭ pedagogiki: sbornik nauchnykh trudov
Salimova, K.I ; Aranskiĭ, V. S ; Ogorodnikova, I. I
Moskva. Akademii͡a pedagog. nauk SSSR. 1987. 143 p.

Aktual£nye problemy informatiki: sbornik trudov VI Mezhdunarodnoi konferentı̐sı̐Łii, 26-30 oktiı̐aı̐Łbriı̐aı̐Ł 1998 goda, Minsk : v trekh chastiı̐aı̐Łkh
Cherniı̐aı̐Łvskii, A. F ; Bobkov, V. V
Minsk. Belgosuniversitet. 1989. 3 v. (784 p.).

Aktual£nye problemy informatiki i informatı̐sı̐Łionnykh tekhnologii: materialy III-ei Tambovskoi mezhvuzovskoi nauchnoi konferentı̐sı̐Łii, Sentiı̐aı̐Łbr£ 1999
Arzamastı̐sı̐Łev, A. A
Tambov. Tambovskii gos. universitet. 1999. 113 p.

Aktualʹnye problemy informatiki i informat͡sionnykh tekhnologiĭ: materialy II-oĭ Tambovskoĭ mezhvuzovskoĭ nauchnoĭ konferent͡sii, senti͡abrʹ 1998 goda
Arzamast͡sev, A. A
Tambov. Tambovskiĭ gos. universitet im. G.R. Derzhavina. 1998. 111 p.

Aktualʹnye problemy informatiki i informat͡sionnykh tekhnologiĭ: materialy I-oĭ Tambovskoĭ gorodskoĭ nauchnoĭ konferent͡sii, senti͡abrʹ 1997 goda
Koldashev, A. M ; Kuzʹmina, N. V ; Chvanova, M. S
Tambov. Tambovskiĭ gos. universitet. 1997. 74 p.

Aktualʹnye problemy informat͡sionnogo obespechenii͡a spet͡sialistov v regione
Dresher, I͡U. N ; Kli͡uchenko, T. I
Kazanʹ. Medit͡sina. 1995. 126 p.

Aktual£nye problemy intellektual£noi sobstvennosti: respublikanskii nauchno-tekhnicheskii seminar : tezisy dokladov, 18 apreliı̐aı̐Ł 2006 goda
Minsk. s.n. 2006. 63 p.

Aktualʹnye problemy intensifikat͡sii obshchestvennogo proizvodstva
Plotnit͡skiĭ, M. I ; Mutalimov, M. G
Minsk. "Nauka i tekhnika". 1988. 263 p.

Aktual£nye problemy i perspektivy razvitiiı̐aı̐Ł kazachestva v Volgogradskoi oblasti: po materialam uchebno-metodicheskogo seminara s atamanami okrugov, iı̐uı̐Łrtov i zamestiteliı̐aı̐Łmi glav administratı̐sı̐Łii raionov, gorodov Volgogradskoi oblasti, 17 dekabriı̐aı̐Ł 2002 g
Varlamov, I. N
Volgograd. Izdatel£. 2003. 118 p.

Aktualʹnye problemy iranistiki i teorii i͡azykoznanii͡a: materialy Mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferent͡sii "Aktualʹnye problemy iranistiki i teorii i͡azykoznanii͡a" i torzhestvennogo zasedanii͡a Prezidiuma Rossiĭskoĭ akademii nauk i Pravitelʹstva Respubliki Severnai͡a Osetii͡a--Alanii͡a, posvi͡ashchennye 100-letii͡u so dni͡a rozhdenii͡a Vasilii͡a Ivanovicha Abaeva
Abaev, V. I ; Guriev, T. A
Vladikavkaz. Iriston. 2002. 256 p.

Aktualʹnye problemy iranskoĭ filologii: trudy VI Vsesoi͡uznoĭ nauchnoĭ konferent͡sii po aktualʹnym problemam iranskoĭ filologii, 28-30 mai͡a 1970 g., Tbilisi
Kobiże, Davitʻ
Tbilisi. Izd-vo Tbilisskogo universiteta. 1978. 665 p.

Aktualʹnye problemy ispolʹzovanii͡a rabocheĭ sily v SSSR
Sonin, Mikhail I͡Akovlevich
Moskva. Myslʹ. 1965. 302 p.

Aktual£nye problemy issledovaniiı̐aı̐Ł i spaseniiı̐aı̐Ł unikal£nykh pamiı̐aı̐Łtnikov dereviı̐aı̐Łnnogo zodchestva Rossii: Ne˜noksa-Petrozavodsk-Kizhi : mezhdunarodnyi simpozium : doklady
Mil£chik, Mikhail Isaevich
S.-Peterburg. S.-Peterburgskii nauchno-issl. i proektnyi in-t "Spetı̐sı̐Łproektrestavratı̐sı̐Łiiı̐aı̐Ł". 1999. 197 p.

Aktualʹnye problemy issledovanii͡a soznanii͡a: ontologii͡a i gnoseologii͡a
Portnov, A. N
Ivanovo. Ivanovskiĭ gos. universitet. 1997. 154 p.

Aktualʹnye problemy istoricheskogo materializma: [sbornik]
Fomina, V. A ; Kosolapov, R. I
Moskva. Izd-vo Moskovskogo universiteta. 1963. 189 p.

Aktualʹnye problemy istoricheskogo materializma: respublikanskiĭ mezhvedomstvennyĭ nauchnyĭ sbornik
Lysenko, O. I͡A
Kiev. Izd-vo pri Kievskom gos. universitete izdatelʹskogo obʺedinenii͡a "Vyshcha shkola". 1980. 150 p.

Aktualʹnye problemy istoricheskogo materializma: [redakt͡sionnai͡a kollegii͡a V.P. Rozhin (otv. redaktor) ... et al.]
Rozhin, Vasiliĭ Pavlovich
Leningrad. Izd-vo Leningradskogo universiteta. 1981. 221 p.

Aktualʹnye problemy istoricheskoĭ i dialektnoĭ leksikologii i leksikografii russkogo i͡azyka: tezisy dokladov k respublikanskomu koordinat͡sionnomu soveshchanii͡u, 23-26 senti͡abri͡a 1988 g
Andreeva, E. P ; Sudakov, G. V
Vologda. Vologodskiĭ gos. pedagog. in-t. 1988. 158 p.

Aktual£nye problemy istoricheskoi i politicheskoi nauk: materialy mezhvuzovskoi nauchno-prakticheskoi konferentı̐sı̐Łii : 27 apreliı̐aı̐Ł 2001 g
Ivanov, V. G
Tver£. Liliiı̐aı̐Ł Print. 2001. 80 p.

Aktualʹnye problemy istoricheskoĭ nauki: tezisy dokladov VI oblastnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii molodykh uchenykh i spet͡sialistov, 4-6 fevrali͡a 1990 goda
Flerov, V. S ; Ampleeva, T. I͡U
I͡Aroslavlʹ. I͡Aroslavskiĭ gos. universitet. 1990. 138 p.

Aktualʹnye problemy istoricheskoĭ nauki: materialy 44. nauchno-metodicheskoĭ konferent͡sii "Universitetskai͡a nauka-regionu"
Shapovalov, V. A
Stavropolʹ. Stavropolʹskiĭ gos. universitet. 2001. 291 p.

Aktual£nye problemy istorii, iı̐aı̐Łzyka i kul£tury Bashkortostana: sbornik nauchnykh trudov molodykh uchenykh IIIı̐Aı̐ŁL UNTı̐Sı̐Ł RAN
Rodnov, M. I ; Khusainova, G. R
Ufa. Gilem. 2007. 234 p.

Aktualʹnye problemy istorii i istoriografii lingvistiki
Olʹkhovikov, Boris Andreevich
Moskva. Moskovskiĭ gos. pedagog. in-t inostrannykh i͡azykov im. M. Toreza. 1986. 136 p.

Aktualʹnye problemy istorii i istoriografii Severnogo Kavkaza
Ratushni͡ak, Valeriĭ Nikolaevich
Krasnodar. Kubanskiĭ gos. universitet. 2000. 232 p.

Aktualʹnye problemy istorii i politiki KPSS: uchebnoe posobie dli͡a voennykh akademiĭ
Vladimirov, M. I ; Pankratov, N. R ; Glazachev, V. A ; Karali͡uk, A. A
Moskva. Voen. izd-vo. 1984. 389 p.

Aktualʹnye problemy istorii kitaĭskoĭ filosofii
Stepani͡ant͡s, M. T
Moskva. In-t filosofii AN SSSR. 1983. 92 p.

Aktualʹnye problemy istorii razvitogo sot͡sializma v SSSR
Seni͡avskiĭ, S. L
Moskva. "Myslʹ". 1984. 411 p.

Aktualʹnye problemy istorii russkogo literaturnogo i͡azyka k. XVIII-pervoĭ treti XIX vv
Nemirova, N. V ; Panfilov, A. K
Syktyvkar. Komi gos. pedagog. in-t. 1993. 66 p.

Aktualʹnye problemy istorii russkoĭ filosofii XIX veka
Pustarnakov, V. F ; Abramov, A. I
Moskva. Akademii͡a nauk SSSR, In-t filosofii. 1987. 172 p.

Aktualʹnye problemy istorii russkoĭ kulʹtury: sbornik nauchnykh trudov
Kopylov, A. N
Moskva. In-t istorii SSSR AN SSSR. 1991. 219 p.

Aktualʹnye problemy istorii Sai͡ano-Altai͡a i sopredelʹnykh territoriĭ: mezhdunarodnai͡a nauchno-prakticheskai͡a konferent͡sii͡a, 6-12 okti͡abri͡a 2001 g
Anzhiganova, L. V
Abakan. Khakasskiĭ gos. universitet. 2002. 165 p.

Aktualʹnye problemy istorii sot͡sialisticheskogo stroitelʹstva v Moldavii
Repida, L. E
Kishinev. "Shtiint͡sa,". 1982. 259 p.

Aktualʹnye problemy istorii sovetskoĭ Sibiri: sbornik nauchnykh trudov
Shishkin, V. I
Novosibirsk. "Nauka," Sibirskoe otd-nie. 1990. 278 p.

Aktualʹnye problemy istorii tadzhikskogo naroda: sbornik nauchnykh trudov
Nabieva, R. A ; Ovcharenko, A. I
Dushanbe. Tadzhikskiĭ gosuniversitet. 1988. 93 p.

Aktualʹnye problemy istorii Vi͡atsko-Kamskogo krai͡a: k 105-letii͡u so dni͡a rozhdenii͡a Anatolii͡a Vasilʹevicha Ėmmausskogo
Ėmmausskiĭ, Anatoliĭ Vasilʹevich ; Sudovikov, Mikhail
Kirov. Vi͡atskiĭ gos. gumanitarnyĭ universitet. 2003. 129 p.

Aktualʹnye problemy istorii Vostochnoĭ Sibiri: tezisy dokladov k regionalʹnoĭ konferent͡sii, 15-17 noi͡abri͡a 1983 g
Kuznet͡sov, I. I
Irkutsk. Irkutskiĭ gos. universitet im. A.A. Zhdanova. 1983. 125 p.

Aktualʹnye problemy istoriografii dorevoli͡ut͡sionnoĭ Rossii: mezhvuzovskiĭ sbornik nauchnykh trudov
Puzanov, V. V
Izhevsk. Izd-vo Udmurtskogo universiteta. 1992. 163 p.

Aktualʹnye problemy istoriografii drevnego Kazakhstana: arkheologii͡a
Akishev, Kemalʹ Akishevich
Alma-Ata. "Nauka" Kazakhskoĭ SSR. 1989. 57 p.

Aktualʹnye problemy istoriografii gosudarstva i prava GDR
Babant͡sev, N. F
Leningrad. Izd-vo Leningradskogo universiteta. 1983. 93 p.

Aktual£nye problemy istoriografii i istoricheskoi nauki
Dvornichenko, A. Iı̐Uı̐Ł
Sankt-Peterburg. Peterburgskii gos. universitet. 2004. 306 p.

Aktualʹnye problemy istoriografii otechestvennoĭ intelligent͡sii: mezhvuzovskiĭ respublikanskiĭ sbornik nauchnykh trudov
Memetov, V. S
Ivanovo. Ivanovskiĭ gos. universitet. 1996. 123 p.

Aktualʹnye problemy i͡uridicheskoĭ nauki
Chechelʹ, G. I ; Lesnikov, G. I͡U ; Zyri͡anov, V. N
Stavropolʹ. Stavropolʹskiĭ gos. pedagog. universitet. 1995. 108 p.

Aktualʹnye problemy i͡uridicheskoĭ nauki: mezhvuzovskiĭ sbornik stateĭ
Manʹshin, S. S ; Safonov, V. N
Kursk. Izd-vo Regionalʹnogo otkrytogo sot͡s. in-ta. 1998. 145 p.

Aktualʹnye problemy i͡uridicheskoĭ otvetstvennosti za narushenii͡a v sfere ėkonomicheskoĭ dei͡atelʹnosti i nalogooblozhenii͡a: materialy vtoroĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii, 16-18 okti͡abri͡a 2002 g
Kruglikov, L. L
I͡Aroslavlʹ. I͡Aroslavskiĭ gos. universitet. 2002. 91 p.

Aktual£nye problemy iz istoricheskogo proshlogo i sovremennosti v obshchestvenno-gumanitarnykh i sotı̐sı̐Łio-religovedcheskikh naukakh Belarusi, blizhnego i dal£nego zarubezh£iı̐aı̐Ł
Kosmach, V. A
Vitebsk. Vitebskii gos. universitet im. P.M. Masherova. 2007. 2 v.

Aktual£nye problemy izucheniiı̐aı̐Ł drevnego goncharstva: kollektivnaiı̐aı̐Ł monografiiı̐aı̐Ł
Bobrinskii, Aleksandr Afanas£evich
Samara. Samarskii gos. pedagog. universitet. 1999. 232 p.

Aktual£nye problemy izucheniiı̐aı̐Ł i prepodavaniiı̐aı̐Ł literatury v vuze i shkole na sovremennom etape: materialy XXVI Zonal£noi nauchno-prakticheskoi konferentı̐sı̐Łii literaturovedov Povolzh£iı̐aı̐Ł (4-5 iiı̐uı̐Łniı̐aı̐Ł 1998 goda)
Shcheblykin, I. P ; Buranok, O. M ; Serdiı̐uı̐Łkova, O. I
Penza . Samarskii gos. pedagog. universitet. 1999. 264 p.

Aktualʹnye problemy izuchenii͡a i͡azykovykh edinit͡s v metodicheskom i lingvisticheskom aspektakh: mezhvuzovskiĭ sbornik nauchnykh rabot
Bessonova, N. P ; Gerasimova, L. I͡A ; Mineeva, L. F
Ussuriĭsk. Primorskai͡a gos. s.-kh. akademii͡a. 1997. 126 p.

Aktualʹnye problemy izuchenii͡a i izdanii͡a pisʹmennykh istoricheskikh istochnikov: vsesoi͡uznai͡a nauchnai͡a sessii͡a, g. Kutaisi, 18-20 okti͡abri͡a 1988 g. : tezisy dokladov
Żiżiguri, Šotʻa ; Kiknaże, Revaz
Tbilisi. Izd-vo "Met͡sniereba". 1988. 147 p.

Aktualʹnye problemy izuchenii͡a i prepodavanii͡a literatury v vuze i shkole: mezhvuzovskiĭ sbornik nauchnykh trudov
Rogozhina, I. V ; Serdi͡ukova, O. I ; Mitchina, R. B
Samara. Samarskiĭ gos. pedagog. universitet. 2000. 430 p.

Aktualʹnye problemy izuchenii͡a i prepodavanii͡a russkogo i͡azyka na rubezhe XX-XXI vv
Zagorovskai͡a, O. V ; Sternin, Iosif Abramovich
Voronezh. [s.n.]. 2001. 272 p.

Aktualʹnye problemy izuchenii͡a i prepodavanii͡a staroslavi͡anskogo i͡azyka: materialy Pervogo Nauchno-metodicheskogo soveshchanii͡a-seminara prepodavateleĭ staroslavi͡anskogo i͡azyka universitetov, Moskva, 16-18 okti͡abri͡a 1979 g
Gorshkova, Klavdii͡a Vasilʹevna
Moskva. Izd-vo Moskovskogo universiteta. 1984. 80 p.

Aktualʹnye problemy izuchenii͡a istorii Velikoĭ frant͡suzskoĭ revoli͡ut͡sii: materialy "kruglogo stola," 19-20 senti͡abri͡a 1988 g
Cherni͡ak, E. B
Moskva. In-t vseobshcheĭ istorii AN SSSR. 1989. 261 p.

Aktualʹnye problemy izuchenii͡a literatur Afriki: [Sbornik stateĭ
Nikiforova, Irina Dmitrievna
Moskva. "Nauka,". 1969. 168 p.

Aktualʹnye problemy izuchenii͡a russkogo i͡azyka v sovetskom obshchestve: nauchno-analiticheskiĭ obzor
Bakhni͡an, K. V ; Desheriev, I͡Unus Desherievich
Moskva. Akademii͡a nauk SSSR, In-t nauch. informat͡sii po obshchestvennym naukam. 1984. 105 p.

Aktualʹnye problemy izuchenii͡a tvorchestva A.S. Pushkina: zhanry, si͡uzhety, motivy : materialy Vserossiĭskoĭ konferent͡sii, posvi͡ashchennoĭ 200-letii͡u so dni͡a rozhdenii͡a A.S. Pushkina, Novosibirsk, 21-23 senti͡abri͡a 1999 g
Darvin, M. N
Novosibirsk. Izd-vo Sibirskogo otdelenii͡a Rossiĭskoĭ akademii nauk. 2000. 209 p.

Aktualʹnye problemy kalmyt͡skoĭ filologii: sbornik stateĭ
Pavlov, Dordzhi Antonovich ; Badmin, Bata
Elista. Kalmyt͡skiĭ gos. universitet. 1979. 213 p.

Aktual£nye problemy kazakhstanskogo mongolovedeniiı̐aı̐Ł--proshloe, nastoiı̐aı̐Łshchee i perspektivy: materialy mezhdunarodnogo nauchnogo kollokviuma, 18 dekabriı̐aı̐Ł 1998 goda
Koshanov, A. K
Almaty. Daik Press. 1999. 152 p.

Aktualʹnye problemy kazakhstanskogo mongolovedenii͡a--proshloe, nastoi͡ashchee i perspektivy: materialy mezhdunarodnogo nauchnogo kollokviuma, 18 dekabri͡a 1998 goda
Koshanov, A. K
Almaty. Daik Press. 1999. 152 p.

Aktualʹnye problemy kazakhstanskoĭ lingvistiki, 1991-2001: materialy k dokladu na Mezhdunarodnoĭ konferent͡sii MAPRI͡AL ("Russkiĭ i͡azyk v sot͡sialʹno-kulʹturnom prostranstve XXI veka", 10-12 senti͡abri͡a 2001 goda)
Suleĭmenova, Ė. D
Almaty. Izd-vo "Arys". 2001. 82 p.

Aktualʹnye problemy khimii i biologii Evropeĭskogo Severa Rossii: sbornik nauchnykh trudov khimiko-biologicheskogo fakulʹteta
Dolgin, M. M
Syktyvkar. Syktyvkarskiĭ gosudarstvennyĭ universitet. <1994-1995 >. v. <3-4 >.

Aktual£nye problemy khimii i khimicheskoi tekhnologii "Khimiiı̐aı̐Ł-99" (osenniı̐aı̐Łiı̐aı̐Ł sessiiı̐aı̐Ł 18-20 oktiı̐aı̐Łbriı̐aı̐Ł): II Mezhdunarodnaiı̐aı̐Ł nauchno-tekhnicheskaiı̐aı̐Ł konferentı̐sı̐Łiiı̐aı̐Ł : tezisy dokladov : 80-letiiı̐uı̐Ł obrazovaniiı̐aı̐Ł Ivanovo-Voznesenskogo Politekhnicheskogo Instituta posviı̐aı̐Łshchaetsiı̐aı̐Ł
Ivanovo. Ivanovskii gos. khimiko-tekhnologicheskii universitet. 1999. 259 p.

Aktualʹnye problemy khirurgii: tezisy konferent͡sii khirurgov, posvi͡ashchennoĭ 90-letii͡u so dni͡a rozhdenii͡a zasluzhennogo dei͡ateli͡a nauki ĖSSR, doktora medit͡sinskikh nauk, professora Artura Linkberga
Ti͡under, Ė
Tartu. Tartuskiĭ gos. universitet. 1989. 120 p.

Aktualʹnye problemy khronostratigrafii
Simakov, K. V
Moskva. SVKNII DVO AN SSSR. 1990. 189 p.

Aktualʹnye problemy kinematografa sot͡sialisticheskikh stran: sbornik nauchnykh trudov
Sobolev, Romil Pavlovich ; Sumenov, N. M ; Chernenko, M. M
Moskva. Vses. nauchno-issl. in-t kinoiskusstva Goskino SSSR. 1982. 126 p.

Aktualʹnye problemy kinoiskusstva: Sb. nauch. tr
Budi͡ak, Li͡udmila Mikhaĭlovna
Moskva. In-t teorii i istorii kino. 1977. 163 p.

Aktualʹnye problemy kitaĭskogo i͡azykoznanii͡a: materialy VII Vserossiĭskoĭ konferent͡sii po kitaĭskomu i͡azykoznanii͡u : Moskva, 28-29 ii͡uni͡a 1994 g
Solnt͡sev, V. M ; Plam, I͡U. I͡A ; Komarova, I. N
Moskva. Rossiĭskai͡a akademii͡a nauk, In-t i͡azykoznanii͡a. 1995. 164 p.

Aktualʹnye problemy klassicheskoĭ filologii
Takho-Godi, A. A ; Shichalin, I͡U. A
Moskva. Izd-vo Moskovskogo universiteta. 1982-. v. <1 >.

Aktualʹnye problemy KNR: demografii͡a, agrosfera, ėkologii͡a
Kurbatov, V. P
Moskva. Rossiĭskai͡a akademii͡a nauk, In-t vostokovedenii͡a. 1996. 195 p.

Aktualʹnye problemy kommunikativnoĭ napravlennosti obuchenii͡a
Allikmets, K ; Metsa, A
Tartu. Tartuskiĭ gos. universitet. 1978. 127 p.

Aktualńye problemy kommunisticheskogo stroitelśtva
Chukhno, Anatoliĭ Andrilovych ; Gorshkov, V. P
Kiev. Vishcha shkola, Izd-vo pri Kiev. un-te. 1977. 383 p.

Aktual£nye problemy komp£iı̐uı̐Łternoi lingvistiki: sbornik nauchnykh statei
Zubov, A. V
Minsk. MGLU. 2005. 320 p.

Aktualʹnye problemy kompʹi͡uternoĭ lingvistiki: tezisy dokladov Vsesoi͡uznoĭ konferent͡sii v gor. Tartu, 29-31 mai͡a 1990 g
Lepa, K
Tartu. Tartuskiĭ universitet. 1990. 153 p.

Aktualʹnye problemy kompleksnogo ėkonomicheskogo i sot͡sialʹnogo razvitii͡a regionov v svete resheniĭ XXVII sʺezda i XIX vsesoi͡uznoĭ konferent͡sii KPSS: tezisy dokladov
Sukharev, A. I
Saransk. Izd-vo Saratovskogo universiteta, Saranskiĭ filial. 1988. 243 p.

Aktualʹnye problemy konkretnogo issledovanii͡a religioznosti
I͡Ablokov, Igorʹ Nikolaevich
Moskva. "Znanie,". 1969. 32 p.

Aktualʹnye problemy konservat͡sii i restavrat͡sii kozhi i pergamena: 24-26 noi͡abri͡a 1976 : tezisy dokladov seminara
Laanmaa, R
Tartu. Tartuskiĭ gos. universitet. 1976. 29 p.

Aktualʹnye problemy konstitut͡sionnogo zakonodatelʹstva
Mit͡skevich, Aleksĭ Valentinovich
Moskva. In-t zakonodatelʹstva i sravnitelʹnogo pravovedenii͡a pri Verkhovnom Sovete Rossiĭskoĭ Federat͡sii. 1992. 134 p.

Aktualʹnye problemy kontroli͡a za nezakonnym oborotom narkotikov: mezhvuzovskiĭ sbornik nauchnykh stateĭ
Kalachev, Boris F
Moskva. Ministerstvo vnutrennikh del Rossiĭskoĭ Federat͡sii, Moskovskiĭ i͡urid. in-t. 1996. 91 p.

Aktualʹnye problemy kontrpropagandy
Evmenov, L. F ; Romanovskiĭ, V. F
Minsk. "Nauka i tekhnika". 1985. 102 p.

Aktualʹnye problemy kormlenii͡a ryb v industrialʹnom rybovodstve
Kuderskiĭ, L. A ; Baranov, I. V
Leningrad. Gos. nauchno-issl. in-t ozernogo i rechnogo rybnogo khozi͡aĭstva. 1981. 169 p.

Aktualʹnye problemy kosmicheskoĭ bioritmologii
Stepanova, S. I ; Chernigovskiĭ, V. N
Moskva. Nauka. 1977. 308, [4] p.

Aktualʹnye problemy kriminalisticheskogo obespechenii͡a rassledovanii͡a prestupleniĭ
Averʹi͡anova, T. V ; Belkin, R. S
Moskva. Akademii͡a MVD Rossii. 1996. 162 p.

Aktual£nye problemy kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy
Shnaider, A. A
Saratov. Saratovskii iı̐uı̐Łrid. in-t MVD Rossii. 2001. 2 v.

Aktualʹnye problemy kriminalizat͡sii i dekriminalizat͡sii obshchestvenno opasnykh dei͡aniĭ: sbornik nauchnykh trudov
Mart͡sev, A. I
Omsk. Nauchno-issl. i redakt͡sionno-izdatelʹskiĭ otdel. 1980. 142 p.

Aktualʹnye problemy kriminologii =: Kriminaalteaduste aktuaalseid probleeme
Kelder, V
Tartu. Tartuskiĭ gos. universitet. 1978. 135 p.

Aktualʹnye problemy kriobiologii
Pushkarʹ, Nikolaĭ Sidorovich ; Belous, Apollon Maksimovich ; Itkin, I͡U. A
Kiev. "Nauk. dumka". 1981. 605 p., [12] p. of plates.

Aktual£nye problemy krizisnoi psikhologii: sbornik nauchnykh trudov
Pergamenshchik, L. A
Minsk. Natı̐sı̐Łional£nyi in-t obrazovaniiı̐aı̐Ł Respubliki Belarus£. 1999. 187 p.

Aktualʹnye problemy kulʹtury i ideologicheskai͡a borʹba
Kuchmaeva, Izolʹda Konstantinovna
Moskva. Myslʹ. 1976. 178 p.

Aktualʹnye problemy kulʹtury rechi
Kostomarov, Vitaliĭ Grigorʹevich ; Skvort͡sov, Lev Ivanovich
Moskva. "Nauka,". 1970. 403 p.

Aktualʹnye problemy kulʹtury XX veka
Dobrynina, V. I
Moskva. Pravlenie ob-va "Znanie" Rossii. 1993. 190 p.

Aktual£nye problemy kvalifikatı̐sı̐Łii otdel£nykh vidov prestuplenii
Kaburneev, Eduard Valer£evich
Moskva. Anita Press. 2006. 110 p.

Aktualʹnye problemy kvantitativnoĭ lingvistiki i avtomaticheskogo analiza tekstov
Raĭtar, Siĭri ; Soontak, I͡An ; Tuldava, Juhan
Tartu. Tartuskiĭ gos. universitet. 1981. 164 p.

Aktualʹnye problemy kvantovoĭ mekhaniki i statisticheskoĭ fiziki: sbornik nauchnykh trudov
Zaparovannyĭ, I͡U. I
Moskva. Izd-vo Universiteta druzhby narodov. 1988. 146 p.

Aktualʹnye problemy leksikologii i stilistiki
Barannikova, Lidii͡a Ivanovna
Saratov. Izd-vo Saratovskogo universiteta. 1993. 158 p.

Aktualʹnye problemy leninskoĭ teorii otrazhenii͡a
Rutkevich, M. N
Sverdlovsk. Sred.-Ural. kn. izd. 1970. 235 p.

Aktualʹnye problemy lingvisticheskoĭ semantiki: sbornik nauchnykh trudov
Vaulina, S. S
Kaliningrad. Kaliningradskiĭ gos. universitet. 1998. 106 p.

Aktual£nye problemy lingvistiki: materialy nauchnoi konferentı̐sı̐Łii 4 fevraliı̐aı̐Ł 2000 g
Avrasin, V. M ; Karmanova, M. A ; Levchenko, G. P
Kurgan. Kurganskii gos. universitet. 2000. 50 p.

Aktualʹnye problemy lingvistiki: pi͡atye fevralʹskie lingvisticheskie chtenii͡a, 3-5 fevrali͡a 1992 g
Tomashpolʹskiĭ, V. I
Ekaterinburg. Uralʹskiĭ pedin-t. 1992. 59 p.

Aktualʹnye problemy lingvistiki i lingvodidaktiki
Fedulenkova, T. N ; Turbina, O. A ; Gilʹfanova, F. Kh
Ti͡umenʹ. Izd-vo Ti͡umenskogo gos. universiteta. 1997. 147 p.