Analiza matematyczna: kurs akademicki dla nauk stosowanych
Kwiecińska, Grażyna
Gdańsk. Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego. 1995. 355 p.

Analiza matematyczna w zadaniach
Krysicki, W ; Włodarski, Lech
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1970-. v.

Analiza mechanizmów wyładowań niezupełnych w układach elektroizolacyjnych wysokiego napięcia
Florkowska, Barbara
Kraków. Wydawnictwa AGH. 1995. 145 p.

Analiza metod badań zmęczenia cieplnego na przykładzie stali wwn1
Ustasiak, Mieczysław
Szczecin. Wydawn. Politechniki Szczecińskiej. 1977. 69 p.

Analiza międzyodmianowa kości piszczelowych u człowieka
Goździewski, Stanisław
Wrocław. [Państwowe Wydawn. Naukowe]. 1962. 40 p.

Analiza międzyzakładowa w przemyśle
Sowowa, Kazimiera
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1965. 155 p.

Analiza mikrofalowej anteny z reflektorem
Pogorzelski, Seweryn
Warszawa . Państ. Wydaw. Naukowe. 1977. 96 p.

Analiza, modelowanie i symulacja procesu filtracji wody dla celow projektowania i eksploatacji filtrow
Wojciechowska, Krystyna
Gliwice. Wydawn. Politechniki Sla·skiej. 1999. 162 p.

Analiza możliwości implementacji metody list inwersyjnych dla systemu informatycznego "Student"
Błaszczyk, Romuald
Warszawa. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. 1977. 43 p.

Analiza mozliwosci podwyzszenia sprawnosci cieplnej silnikow t¿okowych ZI
Rychter, Tadeusz J
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1986. 75 p.

Analiza mozliwosci suszenia drewna z wykorzystaniem s¿onecznych systemow energetycznych
Smolinski, S¿awomir
Warszawa. Wydawn. SGGW. 1999. 109 p.

Analiza możliwości wykorzystania wybranych surowców wtórnych i odpadowych przemysłu papierniczego, drzewnego i energetycznego
Lewowicki, Stanisław
Częstochowa. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej. 1997. 141, [3] p.

Analiza naprężeń wywołanych skurczem utwardzania żywic epoksydowych i poliestrowych
Byczkowska, Maria ; Danilecki, Stanisław ; Sieczkowski, Józef
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1987. 68 p.

Analiza natury falowej zjawiska lokalizacji odkształceń plastycznych w ciałach stałych
Glema, Adam
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 2004. 149 p.

Analizando el desastre de Guadalajara
Padilla Dieste, Cristina ; Macías, Jesús Manuel
México, D.F. Ciesas. 1993. 71 p.

Analiza neliniară și aplicații în mecanică
Pascali, Dan
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1977. 277 p.

Analiza niedowzbudzenia i stanów niesynchronicznych turbogeneratorów
Kucharski, Janusz
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1977. 96 p.

Analiza niektórych zagadnień związanych z odbiorem energii słonecznej
Kaiser, Henryk
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. 1986. 153 p.

Analiza nieliniowa prętowych ustrojów żelbetowych obciążonych impulsowo
Bąk, Grzegorz ; Stolarski, Adam
Warszawa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. 1990. 137 p.

Analiza niezidentyfikowanych fal sejsmicznych, ich interpretacja oraz związek z tektoniką podłoża miocenu w zapadlisku przedkarpackim (w rajonie Kolbuszowej)
Pietsch, Kaja
Warszawa. Wydawnictwa Geologiczne. 1974. 79 p., [8] fold. leaves (in pocket).

Analiza nodală a sistemelor electroenergetice
Dimo, Paul
[București]. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1968. 627 p.

Analiza numerică
Marinescu, Gheorghe
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1974. 302 p.

Analiză numerică pentru reactori nucleari
Pavelescu, Mărgărit
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1974. 357 p.

Analiza numeryczna jednomodowych światłowodów eliptycznych
Krasiński, Zygmunt ; Majewski, Adam
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1991. 62 p.

Analiza numeryczna procesu hartowania indukcyjnego z uwzględnieniem wzajemnych wpływów zjawisk elektromagnetycznysh, termicznych i mechanicznych
Iskierka, Sławomir
Częstochowa. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej. 1997. 121, [3] p.

Analiza numeryczna równań całkowo-brzegowych pól elektrycznych pewnej klasy modeli obliczeniowych
Baron, Bernard
Gliwice. Politechnika Śląska. 1985. 156 p.

Analiza obcia·zenia wewne·trznego w ¿ozyskach tocznych wiencowych w aspekcie ich nosnosci statycznej
Kania, Ludwik
Cze·stochowa. Wydawnictwa Politechniki Cze·stochowskiej. 2005. 194 p.

Analiza obciążeń statycznych i dynamicznych w walcowych przekładniach zębatych
Ryś, Jan
Kraków. Politechnika Krakowska. 1977. 163 p.

Analiza obrazu falowego zarejestrowanego przy profilowaniu akustycznym w odwiercie pod kątem oceny parametrów sprężystych i zbiornikowych skał
Bała, Maria
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. 1989. 165 p.

Analiza obwodów magnetycznych: straty mocy w obwodach
Dąbrowski, Mirosław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1981. 103, [1] p.

Analiza obwodów mikrofalowych z dwuwymiarową propagacją fali
Gwarek, Wojciech
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1988. 103 p.

Analiza odpływu z fliszowych zlewni Bystrzanki i Ropy (Beskid Niski)
Soja, Roman
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1981. 91 p.

Analiza osiadania zwałowisk w aspekcie ich poeksploatacyjnego zagospodarowania
Chwastek, Jerzy
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1978. 144 p.

Analiza osnovnih obilježja grafičke industrije SFRJ s posebnim osvrtom na grafičku industriju SR Hrvatske
Šoić, Josip
Zagreb. Grafički zavod Hrvatske, OOUR Izdavačka djelatnost. 1986. 187, [1] p.

Analiza osobowości: (ośmioczynnikowy kwestionariusz osobowościowy)
Kalina, Witold
Warszawa. Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne. 1977. 137, [1] p.

Analiza osteologiczna szcza·tkow zwierze·cych z cmentarzysk kultury ¿uzyckiej w dorzeczu Odry i Wis¿y
Ab¿amowicz, Renata ; Kubiak, Henryk
Katowice. Muzeum Sla·skie. 1999. 173 p.

Analiza pe corpuri ultrametrice
Isac, Gheorghe ; Marinescu, Gheorghe
[București]. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1976. 192 p.

Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym
Czeredrecka, Barbara
Rzeszów. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. 1994. 181 p.

Analiza podatków od nieruchomości, w tym od lokali mieszkalnych i usługowych
Wierzchowski, Maciej ; Sroczyński, Andrzej ; Michalak, Barbara
Warszawa. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej. 1994. 85 p.

Analiza podłoża morfologicznego wybranych zaburzeń zespołu bocznego podwzgórza u szczura
Trojniar, Weronika
Gdańsk. Uniwersytet Gdański. 1991. 124 p.

Analiza pojęcia czynu
Ziembiński, Zygmunt
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1972. 194 p.

Analiza pola elektromagnetycznego quasi-stacjonarnego metodami iteracyjnymi
Poltz, Juliusz
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1979. 91 p.

Analiza pola fal sprężystych w otworze wiertniczym i naturalnym ośrodku skalnym w metodzie profilowań akustycznych
Jarzyna, Jadwiga
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. 1989. 143 p.

Analiza pola odkształceń i struktury materiału podczas wyciskania stopów aluminium
Libura, Wojciech
Kraków. Wydawnictwa AGH. 1994. 89 p.

Analiza polarograficzna
Zagórski, Zbigniew Paweł
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1970. 451 p.

Analiza porównawcza działalności banków komercyjnych
Baliński, Kazimierz
Warszawa. Instytut Finansów. 1990. 41 p.

Analiza porównawcza produkcyjnych wyników rolnictwa RFN z niektórymi wynikami rolnictwa Polski
Gruszczyńska, Daniela
Warszawa. Instytut Planowania, Dział Dokumentacji i Wydawnictw. 1980. 34 p.

Analiza porównawcza regionalnych procesów rozwoju w wybranych krajach
Gorzelak, Grzegorz ; Wyżnikiewicz, Bohdan
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1981. 73 p., [1] folded leaf.

Analiza porównawcza rozwoju gospodarczego Hiszpanii i Polski
Misala, Józef
Warszawa. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. 1992. 99 p.

Analiza porównawcza sposobów charakterystyki treściowej dokumentów
Mittelstaedt, Grażyna
Warszawa. BN. 1977. 18, [2] p.

Analiza porównawcza wyników badania koniunktury i statystyki ilościowej w przemyśle przetwórczym
Kokocińska, Małgorzata ; Przybylska-Kapuścińska, Wiesława
Warszawa. Główny Urząd Statystyczny, Departament Przedsiębiorstw. 1995. 52 p.

Analiza poslovanja preduzeća
Jovanović, Danica
Beograd. "Savremena administracija,". 1967. x, 296 p.

Analiza povrsja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Perko, Drago
Ljubljana. ZRC SAZU. 2001. 229 p.

Analiza pracy dyfuzorow termicznych w aspekcie ch¿odzenia turbin gazowych
Karcz, Micha¿
Gdansk. Wydawn. Instytutu Maszyn Przep¿ywowych. 2004. 164 p.

Analiza pracy spulchniacza obrotowego w glebie
Miszczak, Maciej
Warszawa. Wydawn. SGGW. 1998. 77 p.

Analiza pracy wybranych rodzajów fundamentów prefabrykowanych obciążonych siłą wyciągającą w świetle badań doświadczalnych
Żmudziński, Zdzisław
Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1986. 199 p., [10] folded leaves of plates.

Analiza privrede Jugoslavije pred drugi svetski rat
Kukoleča, Stevan
Beograd. 1956. 210 p.

Analiza problematike delovnopravne zakonodaje in analiza izvajanja Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Domajnko, Danilo
Ljubljana. Delavska enotnost. 1987. 158 p.

Analiza procesowo-energetyczna aparatu z trójfazowym złożem fluidalnym
Laszuk, Andrzej
Kraków. Politechnika Krakowska. 1995. 79 p.

Analiza procesów poznawczych jednostki w świetle idealizacyjnej teorii nauki
Maruszewski, Tomasz
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 1983. 238 p.

Analiza procesów prywatyzacji w Euroregionie "Nysa": studium komparastyczne
Krawczewski, Andrzej
Wrocław. Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 1997. 169 p.

Analiza procesow prywatyzacji w Euroregionie "Nysa": studium komparatystyczne
Soko¿owski, Jerzy
Wroc¿aw. Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc¿awiu. 1999. 268 p.

Analiza procesów wzrostu społecznej wydajności pracy
Felbur, Stefan
Warszawa. Instytut Planowania, Dzial Dokumentacji Wydawnictw. 1975. 91 p.

Analiza procesu dławienia mieszanin gazowych
Nergusz, Adam
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1976. 35 p.

Analiza procesu renowacyjno-modernizacyjnego w Polsce na tle innych krajów
Glikman, Paweł
Warszawa. Instytut Planowania, Dział Dokumentacji i Wydawnictw. 1980. 35 p.

Analiza procesu rozpraszania i usuwania wiórów w strefie obróbki przy frezowaniu drewna i tworzyw drzewnych
Sokołowski, Wojciech
Warszawa. Wydawn. SGGW. 1994. 102 p.

Analiza procesu skrawania gleby wąskimi narzędziami rolniczymi
Worona, Mikołaj
Szczecin. Wydawn. Akademii Rolniczej w Szczecinie. 1980. 123 p.

Analiza procesu użytkowania energii cieplnej w eksploatacji obiektów przemysłowych
Zawada, Bernard A
Warszawa. Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki. 1993. 126 p.

Analiza progowa za granicą: (próba oceny i rozwinięcia)
Kozłowski, Jerzy
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1973. 123 p.

Analiza propagării undelor electromagnetice pe linii în regim tranzitoriu
Adămuţ, I. A
Bucureşti. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1972. 376 p. with figs. 7 l. of plates.

Analiza propozycji reform Międzynarodowego Funduszu Walutowego z punktu widzenia uczestnictwa w tej organizacji krajów socjalistycznych
Skrzeszewska-Paczek, Elżbieta
Warszawa. Instytut Finansów, Zakład Finansów Zagranicznych. 1987. 124, [1] p.

Analiza przemian chemicznych w procesie hydrorafinacji oleju
Grzechowiak, Jerzy ; Sztuba, Zbigniew
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1978. 61 p.

Analiza przestrzennej struktury kwasów rybonukleinowych za pomocą nukleaz pochodzenia roślinnego
Przykorska, Anna
Warszawa. Fundacja, Rozwój SGGW. 1996. 59 p.

Analiza przyczyn zmian własności drutów ciągnionych konwencjonalnie i w ciągadłach ciśnieniowych
Pilarczyk, Jan
Częstochowa. Wydawn. Politechniki Cząstochowskiej. 1996. 152 p.

Analiza przypadku sredniego w optymalizacji dyskretnej: wielowymiarowe zadania za¿adunku oraz zadanie szeregowania prac
Szkatu¿a, Krzysztof
Warszawa. Instytut Badan Systemowych PAN. 1999. 198 p.

Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
Popek, Stanisław
Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1978. 154, [2] p., xxiv p. of plates.

Analiza radiacyjnego przepływu energii w komorze wypełnionej nieizotermicznym gazem, przy wykorzystaniu stosunków opromieniowania obliczanych metodą Monte Carlo
Rudnicki, Zbigniew
Gliwice. Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej. 1986. 156 p.

Analiza razvoja slovenskega parlamentarizma
Vogrinec, Barbara
Ljubljana. Institut za civilizacijo in kulturo. 2005. 357 p.

Analiza razvojnih mogućnosti Jugoslavije od 1971. do 1975. godine
Beograd. Savezni zavod za privredno planiranje. 1970. 2 v. (471 p.).

Analiza regresji w geografii: praca zbiorowa
Chojnicki, Zbyszko
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1980. 127, [2] p.

Analiza rentabilității întreprinderilor industriale
Gheorghiu, Alexandru
București. Editura Științifică. 1964. 323 p., [2] folded leaves of plates.

Analiza rezultata poslovanja privrede Srbije
Beograd. Institut za trzisna istrazivanja. [2005?]. 13 p.

Analiz arkheologicheskikh istochnikov mogilʹnika cherni͡akhovskoĭ kulʹtury u sela Oselivka
Nikitina, G. F
Moskva. Nauka. 1995. 226 p.

Analizar la Iglesia: (proyecto para un análisis sociológico de la Iglesia española)
Codina, Víctor ; Pereda, Carlos ; Prada, Miguel Angel de
Madrid. Hoac. [1981?]. 246 p.

Analizar la realidad en América Latina: orientaciones prácticas y fundamentales del análisis en el servicio apostólico en América Latina
Mora Lomelí, Raúl H
Bogotá. CINEP. [1990]. 335 p.

Analiza rozdzia¿u ziarn materia¿ow w odlewniczych urza·dzeniach fluidyzacyjnych
Fedoryszyn, Aleksander
Krakow. Uczelniane Wydawn. Naukowo-Dydaktyczne. 1999. 121 p.

Analiza rozkładu naprężeń elektrycznych w wybranych układach elektroizolacyjnych
Nawrowski, Ryszard
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1987. 103 p.

Analiza rozkładu warstwy skrawanej w procesie dłutowania kół zębatych
Uniejewski, Jan
Poznań. Wydawn. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, Wydz. Nauk Technicznych. 1994. 51 p.

Analiza rozmieszczenia oczek wodnych oraz zmian w ich wyste·powaniu na obszarze Polski Polnocno-Zachodniej
Pienkowski, Pawe¿
Szczecin. Wydawn. Akademii Rolniczej w Szczecinie. 2003. 122 p.

Analiza rynków wschodnich: założenia metodyczne
Hübner, Danuta ; Lubiński, Marek ; Sznajder, Andrzej
Warszawa. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych. 1993. 59 p.

Analiza rynku
Balicki, Andrzej
Gdansk. Wydaw. Wyzszej Szko¿y Zarza·dzania. 2002. 170 p.

Analiza rynku
Mynarski, Stefan
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1980. 169, [2] p.

Analiza rynku pracy, ocena zagrożenia bezrobociem
Muszyńska, Alicja ; Wojnarowska, Halina ; Czubała, Anna
Warszawa. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 1991. 94 p.

Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle
Młyńczak, Marek
Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 1997. 133 p.

Analiza sadržaja tiska malih vjerskih zajednica u Zagrebu
Marinović-Bobinac, Ankica
Zagreb. IDIS. 1991. 116, [1] p.

Analiza semantyczna fraz przyimkowych do celów automatycznego przetwarzania tekstu
Dryzek, Helena
Warszawa. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Wydawnictwa Informacyjne. 1980. 66 p., [1] leaf of plates.

Analiza semantyczno-pragmatyczna przysłówka sovsem, na materiale języka rosyjskiego
Komorowska, Ewa
Szczecin. Uniwersytet Szczeciński. 1992. 196 p.

Analiză şi interpretare: Orientări în critica literară contemporană
Raţă-Dumitriu, N
Bucureşti. Editura ştiinţifică. 1972. 440 p.

Analiza și predicția performanțelor umane
Dorofte, Ionel
București. Editura Științifică și Enciclopedică. 1981. 407 p.

Analiza și prognoza numerică a cîmpurilor de geopotențial
Beșleagă, Nicolae
București. Institutul de Meteorologie și Hidrologie. 1975. 243 p., [4] folded leaves of plates.

Analiza și proiectarea circuitelor informaționale in unitățile economice
Hidoș, Cornel
București. Editura tehnică. 1976. 262 p., [3] fold. leaves of plates.

Analiza și simularea sistemelor neliniare: probleme neliniare în electrotehnică, electronică și automatică
Stănciulescu, Florin
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1974. 288 p.

Analiza și sinteza semnalului vocal
Drăgănescu, Mihai ; Burileanu, Corneliu
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1986. 245 p.

Analiza și sinteza vorbirii: [descifrarea codului vorbirii]
Oancea, Eugeniu
București. Editura Militară. 1976. 263 p.

Analiza sistemelor energetice nucleare
Pavelescu, Mărgărit
București. Editura Academiei Române. 1991. 315 p.

Analiza składniowa leksykalnych wykładników parametryzacji świata
Chachulska, Beata
Kraków. Wydawn. Nauk. DWN. 2002. 100 p.

Analiza składniowo-semantyczna terminów technicznych wielowyrazowych stosowanych w polskich tezaurusach
Tomasik-Beck, Joanna
Warszawa. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. 1985. 62 p.

Analiza skrośnego nagrzewania indukcyjnego prądami o częstotliwości 150 Hz
Pasternak, Jerzy
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. 1992. 77 p.

Analiza skuteczności stosowania maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych jako instrumentu regulowania dynamiki tych cen
Hajkiewicz, Maria
Warszawa. Instytut Finansów, Zakład Badania Struktury i Dynamiki Cen. 1987. 44 p.

Analiza sociologjike
Sokoli, Leke˜
Tirane˜. Instituti i Sociologjise˜. c2006. 172 p.

Analiza sodnih ukrepov izrečenih zoper psihično abnormne storilce kaznivih dejanj (na območju okrožnega in okrajnega sodišča v Ljubljani v letih 1957-1960)
Kobal, Miloš ; Pavlič, Marijan
Ljubljana. 1962. 109 p.

Analiza społecznego funduszu spożycia w przekroju regionalnym
Kukliński, Antoni
Warszawa. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. 1989. 42 p.

Analiza sportowych karier czołowych lekkoatletów polskich z lat 1972-1984
Krawiec, Stanisław
Poznań. Akademia Wychowania Fizycznego. 1989. 173 p., [28] p. of plates.

Analiza sprężysto-plastycznej pracy obciążonych zmiennie przestrzennych konstrukcji prętowych
Karczewski, Jan A
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1976. 116 p.

Analiza srednjeročnih planov temeljnih in enovitih organizacij združenega dela v gospodarstvu na podlagi minimuma kazalcev
Zeilhofer, Bogdan ; Tribušon, Peter
Ljubljana. Zavod SR Slovenija za družbeno planiranje. 1978. 100, [232] p.

Analiza stanów pracy i synteza silników synchronicznych magnetoelektrycznych: ujęcie polowe
Szeląg, Wojciech
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1998. 110 p.

Analiza stanów pracy separatora matrycowego z elektromagnesem nadprzewodnikowym jako źródłem pola
Cieśla, Antoni
Kraków. Wydawnictwa AGH. 1996. 128, [1] p.

Analiza stanów termicznych budynków na potrzeby ogrzewań energooszczędnych
Koczyk, Halina
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1990. 138 p.

Analiza stanów termicznych płaskiego kolektora słonecznego
Chochowski, Andrzej
Warszawa. Wydawn. SGGW. 1991. 94 p.

Analiza stanu bazy wczasowej w Polsce: na podstawie danych z początku lat osiemdziesiątych
Bogucki, Jerzy
Poznań. Akademia Wychowania Fizycznego. 1987. 199 p.

Analiza stateczności i deformacji kompozytowych dennic zbiorników ciśnieniowych
Muc, Aleksander
Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1992. 193 p.

Analiza stateczności i dużych przemieszczeń ustrojów powierzchniowych za pomocą MES
Radwańska, Maria
Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1990. 242 p.

Analiza statistico-matematică a calității producției industriale
Rancu, N
București. Editura Științifică. 1964. 449 p., [3] folded leaves of plates.

Analiza statutov gospodarskih organizacij 1970
Kavčič, Bogdan
Ljubljana. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Center za raziskovanje javnega mnenja. 1971-72. 5 v.

Analiza statyczna nieliniowych układów dyskretnych: (podejście energetyczne)
Pietrzak, Jacek
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznanśkiej. 1982. 89 p.

Analiza statyczna powłokowych chłodni kominowych posadowionych na niejednorodnym podłożu sprężystym
Gumiński, Andrzej Wojciech
Kraków. Politechnika Krakowska. 1983. 190 p., [1] folded leaf.

Analiza statycznych i dynamicznych własności rozruszników wiroprądowych
Rams, Witold
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. 1980. 73, [2] p.

Analiza statystyczna i techniczna w szacowaniu ryzyka ubezpieczen spo¿ecznych
Balcerowicz-Szkutnik, Maria ; Sojka, Elzbieta
Katowice. Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 2001. 51 p.