Analiza statystyczna pozycji Polski na tle krajów Unii Europejskiej: ocena dystansu i współzależności w sferze gospodarczej i społecznej w latach 1989-1994
Mika, Jerzy
Katowice. Śląsk. 1995. 134 p.

Analiza stochastycznych reorientacji molekularnych w fazie II chlorku t-butylu
Nawrocik, Wojciech
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1980. 51 p.

Analiza stopnia przydatności metod interpretacyjnych stacjonarnych profilowań elektrometrii wiertniczej
Bała, Maria
Kraków. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1976. 93 p.

Analiza strategiczna: wybrane metody
Gołaszewska-Kaczan, Urszula
Białystok. Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku. 2000. 107 p.

Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT): praca zbiorowa
Żabińska, Teresa
Katowice. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. 1997. 74 p.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT): praca zbiorowa
Żabiński, Leszek
Katowice. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. 1997. 102 p.

Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală : [curs]
Forăscu, Narcisa
București. Universitatea din București, Facultatea de Limbă și Literatură Română. 1978. 275 p.

Analiză structurală organică
Mager, Sorin
București. Editura Științifică și Enciclopedică. 1979. 316 p.

Analiză structurală prin metode fizice
Luca, Emil ; Bărboiu, Virgil
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1984-1985. 2 v.

Analiza strukturalna inteligentnych przetwornikow pomiarowych
Kwasniewski, Janusz
Krakow. Wydawnictwa AGH. 1994. 134, [1] p.

Analiza strukturalna, paleostrukturalna i hydrodynamiczna utworów spągowych cechsztynu na wyniesieniu Łeby w aspekcie poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Górecki, Wojciech
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1977. 82 p.

Analiza strukturalno-kinematyczna i waryscyjska ewolucja tektoniczna kompleksu kaczawskiego =: Structural and kinematic analysis and the Variscan tectonic evolution of the Kaczawa complex (the Sudetes)
Cymerman, Zbigniew
Warszawa. Panstwowy Instytut Geologiczny. 2002. 147 p., xv leaves of plates.

Analiza strukture utjecaja u samoupravnom odlučivanju u Brodogradilištu "3 maj" Rijeka
Golčić, Josip
Zagreb. Institut za društvena istraživanja Sveučilišta. 1970. 76, [3] p.

Analiza struktur inteligentnych systemów do diagnostyki maszyn
Kwaśniewski, Janusz
Kraków. Wydawnictwa AGH. 1997. 154, [1] p.

Analiza struktur i zachowań w przedsiębiorstwie
Jacher, Władysław
Katowice. Uniwersytet Śląski. 1991. 130 p.

Analiza struktury morfologicznej sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z "Boru na Czerwonem" w kotlinie Nowotarskiej
Bobowicz, Maria Anna
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1990. 92 p.

Analiza struktury przestrzennei przemysłu Polski Ludowej
Zawadzki, Stanisław M
Warszawa. 1965. 158 p.

Analiza struktury rasowej ludności Egiptu w epoce przeddynastycznej
Wierciński, Andrzej
Wrocław. [Państwowe Wydawn. Naukowe; Oddział Wrocławski]. 1963. 80 p.

Analiza struktury wiatru na podstawie skorygowanego wiatru geostroficznego
Strauch, Edward
Warszawá. Wydaw-a PW. 1975 dr. ukończ. 1976. 61, [1] p.

Analiza stylistyczna "Opowiadań sewastopolskich" Lwa Tołstoja: [skrypt dla studentów filologii rosyjskiej]
Gułak, Anatol
Olsztyn. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1978. 106 p.

Analiza systemowa i jej zastosowania: materiały z Konferencji "Dni Międzynarodowego Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej," Warszawa, Pałac Staszica, 20-21 kwietnia 1993
Owsiński, J. W
Warszawa. Dział Wydawniczy Instytutu Badań Systemowych PAN. 1993. 318 p.

Analiza systemowa kierowania produkcją górniczą
Kozdrój-Weigel, Małgorzata
Gliwice. Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej. 1988. 117 p.

Analiza systemowa procesów rozwoju transportu kolejowego
Nowosielski, Leopold
Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1980. 116 p., [2] folded leaves of plates.

Analiza systemowa procesu zarządzania
Stabryła, Adam
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1984. 151 p.

Analiza systemów informatycznych
Kubiak, Bernard
Gdańsk. Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego. 1994. 196 p.

Analiza systemów w planowaniu obrony: aspekty ekonomiczno-polityczne
Rogucki, Antoni
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1975. 434 p., [3] fold. leaves.

Analiza systemu makroregionalnego południowo-zachodniej Polski
Ciok, Stanisław
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1986. 126 p.

Analiza sytuacji finansowej przedsie·biorstwa w gospodarce rynkowej
Cwia·ka¿a-Ma¿ys, Anna ; Nowak, Wioletta
Wroc¿aw. Wydawn. Uniwersytetu Wroc¿awskiego. 1999. 167 p.

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych
Walczak, Marian
Łódź. Uniwersytet Łódzki. 1978. 105 p.

Analiza technicznych problemow zwia·zanych z dozymetria· pol elektromagnetycznych o cze·stotliwosci przemys¿owej
Zenczak, Micha¿
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecinskiej. 1998. 204 p.

Analiza technologii otworow z metalizowanymi sciankami w laminatach epoksydowo szklanych i wybor optymalnych parametrow obrobki
Ekner, Jerzy
Warszawa. Zjednoczenie Przemys¿u Automatyki i Aparatury Pomiarowej "MERA". 1978. 60 p.

Analiza teksta Klimenta Ohridskoga "Slovo pohvalno svetim arhistratizima Mihailu i Gavrilu"
Mulić, Malik I ; Filipović, Nedim ; Kliment
Sarajevo. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 1983. 121 p., [9] p. of plates.

Analiza teoretyczna i doświadczalna dynamicznej stateczności powłoki stożkowej obciążonej wszechstronnym ciśnieniem zewnętrznym
Joniak, Stefan
Poznań. Wydaw. PP. 1975. 75 p.

Analiza teoretyczna i doświadczalna struktury przepływu w osiowym stopniu sprężającym
Witkowski, Andrzej
Gliwice. Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej. 1986. 160 p.

Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych
Dziopak, Józef
Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1992. 214 p.

Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży: do połowy XIX wieku
Kamiński, Aleksander
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. [1971]. 382 p.

Analiza teoretyczno-do świadczalna pomiaru natężenia przepływu płynów za pomocą przepływomierza pętlowego
Gondek, Antoni ; Nowak, Zbigniew
Kraków. Politechnika Krakowska. 1973. 85 p.

Analiza teoretyczno-doswiadczalna pomiaru strumienia obje·tosci p¿ynu przy zastosowaniu sondy usredniaja·cej w przewodzie o przekroju prostoka·tnym
Gondek, Antoni
Krakow. Politechnika Krakowska. 1999. 127 p.

Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu wnikania ciepła dla układu ciecz-gaz w mieszalniku z dwoma mieszadłami na wspólnym wale
Karcz, Joanna
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. 1991. 168 p.

Analiză, teoria funcțiilor și ecuații diferențiale: calculul integral : [curs]
Teodorescu, Ion D
București. Centrul de multiplicare al Universității din București. 1974. 306 p.

Analiza termică a mineralelor
Todor, Dumitru N
București. Editura tehnică. 1972. 280 p.

Analizat kimike të produkteve ushqimore
Zigori, Vangjel
Tiranë. 8 Nëntori. 1976?. 368 p.

Analiza topologică a circuitelor electrice
Preda, Marius ; Cristea, P ; Dorobanțu, Ioana
București. Editura Tehnică. 1979. 397 p.

Analiza topologiczna dużych układów elektronicznych
Starzyk, Janusz
Warszawa. Wydawn. Politechniki Warszawskiej. 1981. 184 p.

Analizatory impulʹsnykh signalov
Denbnovet͡skiĭ, S. V
Kiev. 'Tekhnika". 1984. 149, [3] p.

Analizatory kharakteristik radioėlektronnykh ustroĭstv
Grigorʹi͡an, R. L ; Skripnik, I͡Uriĭ Alekseevich ; Shaldykin, O. K
Kiev. "Tekhnika,". 1981. 248 p.

Analiza trójwymiarowych zagadnień brzegowych metodą elementów skończonych
Gramz, Modest
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. 1991. 154 p.

Analizat͡sionni nabli͡udenii͡a
Georgiev, Nikola Georgiev
Shumen. Izd-vo "Glauks". [1993]. 268 p.

Analiza tworzenia i podziału dochodu narodowego Polski w układzie regionalnym
Prandecka, Barbara Karolina
Warszawa. [Państwowe Wydawn. Naukowe]. 1965. 155 p.

Analiza typologiczna i kontrastywna romańskich przymiotników odrzeczownikowych (przedstawionych w zestawieniu z przymiotnikami angielskimi, niemieckimi i polskimi)
Gawełko, Marek
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1979. 178 p.

Analiza uk¿adow hamowania elektrycznego silnikow indukcyjnych klatkowych z przekszta¿tnikami energoelektronicznymi
Pienkowski, Krzysztof
Wroc¿aw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc¿awskiej. 2000. 221 p.

Analiza układu przestrzennego i charakterystyka dendroflory parków Wałbrzycha i Szczawna Zdroju
Hrynkiewicz-Sudnik, Jerzy ; Skrężyna, Janusz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1989. 101 p.

Analiza unitară a mașinilor electrice
Boldea, I ; Atanasiu, Gheorghe
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1983. 216 p.

Analiza unor metode de discretizare
Șchiop, Alexandru I
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1978. 182 p.

Analiza utilizării forței de muncă în întreprinderile agricole de stat
Mărgulescu, D ; Ișfănescu, A
București. "Ceres". 1977. 153 p.

Analiza uzroka smrti od kardiovaskularnih oboljenja u Jugoslaviji od 1975-1978 =: Analysis of causes of death in cases of cardio-vascular diseases in Yugoslavia 1975-1978
Konstantinović, Ivan ; Stamatović, Gordana
Beograd. Savezni zavod za statistiku. 1981. 111 p.

Analiza valorii -instrument de sporire a eficienței economice
[București]. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Institutul Național de Informare și Documentare. 1975. 48 p.

Analiza vremena u FNR Jugoslaviji u 1951 godini =: Analyse du temp en Yougoslavie durant l'année 1951
Čadež, Marjan
Beograd. Izd. Savezne uprave hidrometeorološke službe FNR Jugoslavije. 1954. 39 p.

Analiza vremenskih serija
Marić, Nebojša
Beograd. Savezni zavod za statistiku. 1982. 129 p.

Analiza vsebine dela občinskih organov sindikata
Jančar, Matjaž
Ljubljana. Republiški svet Zveze sindikatov za Slovenijo. 1967. 59 p.

Analiza wariantów zmian makrostruktury gospodarki Polski w okresie 1986-1995
Barteczko, Krzysztof ; Bocian, Andrzej ; Sapociński, Tomasz
Warszawa. Instytut Gospodarki Narodowej. 1985. 105 p.

Analiza wartości
Biliński, Wacław ; Ceraficki, Joachim ; Nowakowski, Andrzej
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1972. 163 p.

Analiza wartości w przemyśle budowlanym
Celejewski, Oswald ; Król, Stanisław
Warszawa. Arkady. 1976. 167, [1] p.

Analiza wartości w siłach zbrojnych
Sajecki, Henryk
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1979. 230 p.

Analiza warunków bioklimatycznych Polski w latach 1958-1963 w swietle ważniejszych wskaźników kompleksowych
Gregorczuk, Marek
Wrocław. [Państwowe Wydawn. Naukowe, Oddz. Wrocławski]. 1970. 189 p.

Analiza warunkow transmisji promieniowania laserowego w uk¿adach swiat¿owodowych
Rabczuk, Grazyna
Gdansk. Wydawn. Instytutu Maszyn Przep¿ywowych Polskiej Akademii Nauk. 2002. 35 p.

Analiza w¿asciwosci dynamicznych procesow i uk¿adow technologicznych przerobki surowcow mineralnych
Trybalski, Kazimierz
Krakow. Wydawnictwa AGH. 1999. 125, [1] p.

Analiza wewnątrzmolekularnych ruchów stochastycznych: badania za pomocą magnetycznej relaksacji jądrowej ¹³C
Suchański, Wiesław
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1993. 59 p.

Analiza wielodostępowych systemów telekomunikacyjnych z węzłem centralnym i komutacją pakietów
Pach, Andrzej Ryszard
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. 1989. 191 p.

Analiza wpływu kształtu narzędzi na zachowanie stateczności plastycznego płynięcia podczas wyciskania promieniowego metali
Richert, Jan
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. 1991. 103 p.

Analiza wpływu materiałowych właściwości suszonego ośrodka na transport wody w procesach konwekcyjnego sushenia ziarna kukurydzy w cienkiej warstwie
Weres, Jerzy
Poznań. Wydawn. Akademii Rolniczej w Poznaniu. 1991. 74 p.

Analiza wpływu szumów i zakłóceń na pomiar fazy sygnałów sinusoidalnych
Siuzdak, Jerzy
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1991. 115 p.

Analiza wp¿ywu wybranych czynnikow na w¿asciwosci fizyko-mechaniczne niektorych kompozytow polimerowych
Romanowski, Stanis¿aw Jozef
Gliwice. Dzia¿ Wydawnictw Politechniki Sla·skiej. 1987. 170 p.

Analiza wpływu wybranych zmiennych na poziom dochodów i wydatków gospodarstw domowych: na podstawie wyników badań budżetów rodzinnych za rok 1974
Podgórski, Jarosław
Warszawa. Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni. 1977. 64 p.

Analiza wpływu wysiłku fizycznego na wydalanie 3,4-dihydroksyfenyloalaniny, dopaminy, noradrenaliny, adrenaliny oraz kwasu wanilinomigdałowego u młodych mężczyzn o zróżnicowanej wydolności fizycznej
Wylegalski, Stanisław
Poznań. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 1981. 144 p.

Analiza wrażliwościowa analogowych układów elektrycznych z wykorzystaniem twierdzenia Tellegena
Wojciechowski, Jacek M
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1989. 157 p.

Analiza wrażliwości rozwiązań zadań optymalizacji dyskretnej
Libura, Marek
Warszawa. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Synpress. 1993. 151 p.

Analiza współzależności cenowych w praktyce z uwzględnieniem przepływów międzyproduktowych
Warszawa. Instytut Finansów, Zakład Cen. 1991. 111 p.

Analiza współzależności zasadniczych wymiarów sprzęgła hydrokinetycznego ze względu na programowaną charakterystykę momentu przenoszonego
Charytonowicz, Antoni
Poznań. [Wydawn. Uczelniane Politechniki Poznańskiej]. 1968. 80 p.

Analiza wybranych małoskalowych map ziem polskich, XVI-XVIII w
Szaniawska, Lucyna
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1987. 422 p.

Analiza wybranych stanów pracy sieci i systemów elektroenergetycznych: Lubatów Lubatów 27-28 września 1976
Malko, Jacek
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1976. 216 p.

Analiza wybranych zagadnień oceny pracy mieszalnika mechanicznego do wytwarzania układów rozproszonych
Dyląg, Michał
Kraków. Politechnika Krakowska. 1979. 192 p.

Analiza wybranych zagadnien odwrotnych konwekcji
Szczygie¿, Ireneusz
Gliwice. Wydaw. Politechniki Sla·skiej. 2005. 139, [3] s.

Analiza wymiarowa w projektowaniu eksperymentu
Kasprzak, Wacław
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1978. 150 p.

Analiza wyników profilowania pre̜dkośći z obszaru Polski przy zastosowaniu matematycznych maszyn cyfrowych
Łaski, Janusz
Warszawa. Wydawn. Geologiczne. 1967. 80 p.

Analiza wytwarzania gazu opałowego w niskotemperaturowym procesie zgazowania karbonizatów węglowych w złożu fluidalnym
German, Krzysztof
Kraków. Politechnika Krakowska. 1991. 182 p.

Analiza wzrostu oraz prognozowanie długości cykli produkcji sałaty głowiastej (Lactuca sativa var. capitata L.) w jesienno-zimowej uprawie szklarniowej w zależności od warunków świetlnych
Kobryń, Jolanta
Warszawa. Wydawn. SGGW. 1992. 47 p.

Analiza zachowan migracyjnych na podstawie wynikow badania etnosondazowego migracji zagranicznych w wybranych regionach Polski w latach 1975-1994
Iglicka, Krystyna
Warszawa. Szko¿a G¿owna Handlowa. 1998. 172 p.

Analiza zagadnienia kontaktowego ciała sprężysto-plastycznego: na podstawie zasad wariacyjnych i metody elementów skończonych
Skalski, Konstanty
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1979. 118 p.

Analiza zagrożenia piorunowego obiektów budowlanych
Flisowski, Zdobysław
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1980. 150 p.

Analiza zagrożeń wypadkowych
Szelejak, Władysław
Warszawa. Instytut Wydawniczy CRZZ. 1978. 193, [3] p.

Analiza zasad wynagradzania w sferze budżetowej
Brzezińska, Barbara
Warszawa. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 1991 [or 1992]. 197 p.

Analiza zjawisk cieplnych i elektrycznych w plazmotronie oraz obwodzie zasilającym prądu przemiennego w procesie wytwarzania plazmy niskotemperaturowej
Kamińska-Pranke, Aniela
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1987. 132 p.

Analiza zjawisk kontaktowych typu stick-slip w miejscu styku koła z klockiem hamulcowym
Piec, Paweł
Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1995. 153 p.

Analiza zjawisk towarzyszących odkształceniu warstwy wierzchniej w procesie nagniatania
Tubielewicz, Krzysztof
Częstochowa. Wydawn. Politechniki Częstochowskiej. 1990. 193, [1] p., [1] folded leaf of plates.

Analiza zjawisk w procesie spiekania rezystancyjnego prętów wolframowych
Trzaska, Maria
Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 1995. 84 p.

Analiza zmian oporności elektrycznej górotworu w warunkach eksploatacji górniczej
Stopiński, Wojciech
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1986. 122 p., [1] folded leaf of plates.

Analiza zmienności zamka muszli u Pisidium casertanum (Poli) i Pisidium casertanum var. ponderosa Stelfox (Mollusca, Bivalvia, Pisidiidae)
Włosik-Bieńczak, Ewa
Poznań. Wydawn. Nauk. UAM. 1992. 37 p., 16 p. of plates.

Analiz azotsoderzhashchikh soedineniĭ v splavakh zheleza
Lev, Isaak Efimovich
Moskva. "Metallurgii͡a". 1987. 119, [1] p.

Analiza źródeł błędów i doświadczalne wyznaczenie precyzji pomiaru makronaprężeń metodami rentgenograficznymi w wybranych materiałach polikrystalicznych
Senczyk, Dominik
Poznań. Wydawn. PP. 1980. 171 p.

Analiza związków między wybranymi cechami osobowości studentów a ryzykiem uzależnienia od alkoholu
Bałabuszko-Sławińska, Jadwiga
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1990. 268 p.

Analiza związku struktury z odpornością betonów na pękanie
Prokopski, Grzegorz
Częstochowa. Wydawn. Politechniki Częstochowskiej. 1990. 164, [1] p.

Analiz balansa promyshlennogo predprii͡atii͡a
Kaplan, A. I
Moskva. Finansy i statistika. 1985. 101 p.

Analiz bankivs£koi˜ diiı̐aı̐Łl£nosti: suchasni kontı̐sı̐Łeptı̐sı̐Łii˜, metody ta modeli : monohrafiiı̐aı̐Ł
Prymostka, L. O
Kyi˜v. KNEU. 2002. 313 p.

Analiz biofizicheskikh signalov: materialy k seminaru pri Institute matematiki i kibernetiki AN Litovskoĭ SSR "Statisticheskie problemy upravlenii͡a"
Gikis, I
Vilʹni͡us. In-t matematiki i kibernetiki Akademii nauk Litovskoĭ SSR. 1984. 102 p.

Analiz biologicheskikh signalov: materialy k seminaru pri Institute matematiki i kibernetiki AN Litovskoĭ SSR "Statisticheskie problemy upravlenii͡a"
Gikis, I
Vilʹni͡us. In-t matematiki i kibernetiki Akademii nauk Litovskoĭ SSR. 1986. 75 p.

Analiz bi͡urokratii klassovo-antagonisticheskogo obshchestva v rannikh rabotakh Karla Marksa: ocherk problematiki i metodologii issledovanii͡a
Makarenko, V. P ; Tishchenko, I͡U. R
Rostov-na-Donu. Izd-vo Rostovskogo un-ta. 1985. 158, [2] p.

Analiz bora, ego soedineniĭ i presskompozit͡siĭ: prakticheskoe rukovodstvo
Negina, V. R
Moskva. Atomizdat. 1978. 91 p.

Analiz Bora-Furʹe na lokalʹno kompaktnykh kommutativnykh gruppakh: uchebnoe posobie
Osipov, V. F
Leningrad. Leningradskiĭ gos. universitet im. A.A. Zhdanova. 1988. 103 p.

Analiz bukhgalterskogo balansa predprii͡atiĭ t͡svetnoĭ metallurgii
Manucharov, Ė. A
Moskva. "Metallurgii͡a". 1984. 108 p.

Analiz chernykh metallov, splavov i margant͡sevykh rud
Stepin, V. V
Moskva. Metallurgii͡a. 1971. 392 p.

Analiz chislovykh tablit͡s v biotekhnicheskikh sistemakh obrabotki ėksperimentalʹnykh dannykh
Popechitelev, E. P ; Romanov, S. V
Leningrad. Izd-vo "Nauka," Leningradskoe otd-nie. 1985. 147 p.

Analiz dannykh i ėkspertnye ot͡senki v organizat͡sionnykh sistemakh: sbornik trudov
Aĭzerman, M. A ; Dorofei͡uk, A. A
Moskva. In-t problemy upravlenii͡a. 1985. 94 p.

Analiz dannykh i modelirovanie prirodnykh sistem
Andreev, V. L ; Sukhanov, V. V
Vladivostok. DVO AN SSSR. 1991. 98 p.

Analiz dannykh i modelirovanie prot͡sessov v prirodnykh sistemakh: sbornik nauchnykh trudov
Varga, T. F
Vladivostok. DVO AN SSSR. 1990. 136 p.

Analiz dannykh i signalov: sbornik nauchnykh trudov
Zagoruiko, Nikolai Grigor£evich
Novosibirsk. In-t matematiki SO RAN. 1998. 177 p.

Analiz dannykh i znaniĭ v ėkspertnykh sistemakh: sbornik nauchnykh trudov
Novosibirsk. Akademii͡a nauk SSSR, Sibirskoe otd-nie, In-t matematyki. 1990. 162, [2] p.

Analiz dannykh metodami mnogomernogo shkalirovanii͡a
Terekhina, A. I͡U
Moskva. "Nauka," Glav. red. fiziko-matematicheskoĭ lit-ry. 1986. 166, [2] p.

Analiz dannykh na ĖVM: na primere sistemy SITO
Aleksandrov, V. V ; Alekseev, A. I ; Gorskiĭ, N. D
Moskva. "Finansy i statistika". 1990. 191 p.

Analiz dannykh, postroenie transli͡atorov, voprosy programmirovanii͡a
Amitan, I
Tallin. TPI. 1979. 91 p.

Analiz dannykh v ėkspertnykh sistemakh: sbornik nauchnykh trudov
Zagoruĭko, Nikolaĭ Grigorʹevich
Novosibirsk. Akademii͡a nauk SSSR, Sibirskoe otd-nie, In-t matematiki. 1986. 131 p.

Analiz dei͡atel'nosti sel'skokhozi͡ĭstvennykh predprii͡atiĭ v novykh uslovii͡akh
Belousenko, G. F ; Kirichenko, Mikhail I͡Akovlevich ; Shumilin, Tikhon Mikhaĭlovich
Moskva. Statistika. 1971. 221 p.

Analiz dei͡atelʹnosti territorialʹnykh komitetov po okhrane okruzhai͡ushcheĭ sredy sistemy goskomėkologii Rossii v 1996 godu
Komarov, A. V
Moskva. Gos. t͡sentr ėkologicheskikh programm. 1998. 102 p.

Analiz dinamiki prirodnykh usloviĭ i resursov
Orlov, V. I
Moskva. Nauka. 1975. 275 p.

Analiz dinamiki sot͡sialisticheskogo rasshirennogo vosproizvodstva
Ozerov, V. K ; Aganbegi͡an, Abel Gezevich
Novosibirsk. Izd-vo "Nauka," Sibirskoe otd-nie. 1984. 263 p.

Analiz diskursa v maloĭ gruppe: uchebnoe posobie
Makarov, Mikhail Lʹvovich
Tverʹ. Tverskoĭ gos. universitet. 1995. 82 p.

Analiz dokhodnykh istochnikov i raskhodnykh obiı̐aı̐Łzatel£stv munitı̐sı̐Łipal£nykh obrazovanii
Starodubrovskaiı̐aı̐Ł, I. V
Moskva. In-t ekonomiki perekhodnogo perioda. 2003. 283 p.

Analiz dokhodov i nakopleniĭ v kolkhozakh
Libkind, Aron Solomonovich
Moskva. "Kolos,". 1969. 303 p.