ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Chō̜m Phon ʻĀkāt Fư̄n Ronnaphākāt Ritthākhanī, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt Wat Phrasīmahāthāt Wō̜ramahāwihān, Bāng Khēn, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, wan Čhan thī 5 Mēsāyon Phō̜. Sō̜. 2530, wēlā 17.00 nō̜
Fư̄n Ronnaphākāt Ritthākhanī
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Rōngphim Krom Sāraban Thahān ʻĀkāt. 2530 [1987]. 742 p., [74] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Čhō̜mphon Praphāt Čhārusathīan, Pō̜. Čhō̜., Sō̜. Rō̜., Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., na mēnlūang nā Phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirintharāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 17 Makarākhom, Phutthasakkarāt 2541
Praphāt Čhārusathīan
[Bangkok. Sawai Čhārusathīan. 1998]. 230 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜ktœ̄ Banyat Wimōksan, Čhō̜. Chō̜., Tō̜. Mō̜: na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wančhan thī 29 Tulākhom 2516
Banyat Wimōksan
[Bangkok. Sirin Wimōksan. 2516 i.e. 1973]. 1 v. (various pagings).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜rō̜. Phairat, Rō̜sō̜. Suphāp Dēcharin, Wat Makutkasattriyārām, Wanpharưhatsapbō̜dī thī 6 Mithunāyon 2534
Phairat Dēcharin
[Bangkok. Phasu Dēcharin. 1991]. 110, 11, 206 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜rō̜̄. Phō̜n Sīčhāmō̜n, na chāpanakitsathān Wat Makutkasattriyārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 24 Singhākhom, Phō̜. Sō̜. 2540, wēlā 16.00 nō̜
Phō̜n Sīčhāmō̜n
[Bangkok. s.n. 1997]. 122 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜rō̜. Sawai Sutthiphithak, Tō̜. Mō̜., Čhō̜. Chō̜., na Wat Chonlprathān Rangsrit, Pākkret, Nonthaburī, wanthī 8 Mithunāyon, Phō̜. Sō̜. 2538, wēlā 17.00 Nō̜
Wilātwong Phongsabut ; Sawai Sutthiphithak
[Bangkok?. s.n. 1995]. 287 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ngsop Dō̜rō̜. Suraphon Sudārā na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirintharāwāt Wanphut thī 27 Singhfakhom 2546 wēlā 17.00 nō̜
[Bangkok. s.n.]. 2003. 136 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop khārātchakān tamrūat thī sīa chīwit nai nāthī rātchakān na chāpanasathān Krom Tamrūat, Wat Trīthotsathēp, wan thī 27 Kumphāphan 2522
[Bangkok. Krom Tamrūat. 2522 i.e. 1979]. 25, 27 p., [13] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop khārātchakān tamrūat thī sīa chīwit nai nāthī rātchakān na chāpanasathān Krom Tamrūat, Wat Trīthotsathēp, wan thī 28 Kumphāphan 2519
[Bangkok]. Krom Tamrūat. [1976]. 104 p., [10] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khrū Sakon Kǣophenkāt, Bō̜mō̜., na chāpanasathān, Wat Phikunngœ̄n, ʻŌ̜. Bāng Yai, Čhō̜. Nonthaburī, Wanʻangkhān thī 14 Tulākhom, Phō̜. Sō̜. 2540, wēlā 17.00 Nō̜
Sakon Kǣophenkāt
[Nonthaburi. Pakit-Samrūai ʻĒmʻim. 1997]. 50 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Mǣ Khrō̜p Čharœ̄nsī, Bō̜. Mō̜., Wat Trīthotsathēpwō̜rawihān, 10 Mithunāyon 2532
Khrō̜p Čharœ̄nsī
[Bangkok. s.n. 2532 i.e. 1989]. 77 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop khun mǣ Lamun Bunyōpatdam pen kō̜ranī phisēt na mēn Wat Sōmmanat Wihān, Wanphrưhatsabadī thī 27 Mithunāyon, Phutthasakkarāt 2534
Lamun Bunyōpatdam
[Bangkok. Phonʻēk Thanāphō̜n Bunyōpatdam. 1991]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Mǣ Saʻāt Rœ̄ngrukpatčhāmit na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 17 Thanwākhom 2531
Saʻāt Rœ̄ngrukpatčhāmit
[Bangkok. s.n. 2531 i.e. 1988]. 75, 74 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Mǣ Sangūan Sīpraphān pen karanī phisēt na chāpanasathān Krom Tamrūat, Wat Trīthotsathēpwō̜ramahāwihān Wanʻangkhān thī 10 Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2534, wēlā 17.00 nō̜
Sangūan Sīpraphān
[Bangkok. Phan Thō Thō̜ngdǣng Sīpraphān. 1991]. [23], 65 p.

ʻAnusōn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Phō Chư̄a Sō̜nthat Khun Mǣ Sutčhit Sō̜nthat na mēn Wat Makutkasattriyārām, wan thī 4 Mēsāyon 2521
Chưā Sō̜nthat ; Sutčhit Sō̜nthat
[Bangkok. s.n. 2521 i.e. 1978]. 11, 5, 187 p., [4] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Phō̜ Chœ̄t Sāramphưng, Bō̜. Chō̜. læ chāpanakit sop Khun Phī Siriphen ʻĒmradī, na mēn Wat Makutkasattriyārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻangkhān thī 12 Phrưtsačhikāyon, Phutthasakkarāt 2534
Chœ̄t Sāramphưng ; Siriphen ʻĒmradī ; Čharœ̄n
[Bangkok. Wongsiri Sāramphưng. 1991]. 8, 16, 559 p., [23] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Phō̜ Čhūan Sirinuphong
Čhūan Sirinuphong
[Bangkok. s.n. 1984]. 319 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Sanitprachākō̜n, Thō̜.Chō̜., Thō̜.Mō̜
Sanitprachākō̜n (Kulāp) ; Damrongrāchānuphāp
[Bangkok. Sanit Wēthatham. 2524 i.e. 1981]. [20], 124, [29] p., [12] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Sōphitbannalak (ʻAmphan Kittikhačhō̜n) na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok, Wat Sōmanatwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 29 Mīnākhom Phutthasakkarāt 2523
Sōphitbannalak
[Bangkok. Sāisanom Kittikhačhō̜n. 2523 i.e 1980]. 92, 19 p., [14] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Sunthō̜nrattanārak
Sunthō̜nrattanārak ; Benčhakun Makarathat
[Bangkok. s.n. 2512 i.e. 1969]. 10, 51 p., [2] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Tamrūat ʻĒk Phra Mahāthēpkasatsamuha (Nư̄ang Sākhrik), Tō̜. Mō̜., Wō̜. Pō̜. Rō̜., Pō̜. Pō̜. Rō̜., na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wansao thī 19 Kanyāyon, Phō̜. Sō̜. 2541
Phra Mahāthēpkasatsamuha
[Bangkok. Nāng Mahāthēpkasatsamuha (Banlēn Sākhrik). 1998]. 291 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Bančhong Witthayāsaithammaphisit, Tō̜. Chō̜., Tō̜. Mō̜., Wansao thī 9 Mīnākhom 2534, na Susān Haiyā, Čhangwat Chīang Mai
Bančhong Witthayāsaithammaphisit
[Thailand. s.n. 1991]. 102 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Čharūn Phadungwitthayāsœ̄m (Čharūn Phlāngkūn) læ Nāngsāo Čharūairot Phalāngkūn
Čharūn Phadungwitthayāsœ̄m ; Čharūairot Phalāngkūn ; Phadungwitthayāsœ̄m
[Bangkok. s.n.]. 2528 [1985]. 98, 31, 72 p., [17] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Chin Sinlapabanlēng, Tō̜. Čhō̜. na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 10 Mīnākhom, Phō̜. Sō̜. 2534
Chin Sinlapabanlēng
[Bangkok]. Mūnnithi Lūang Praditphairo̜. [1991]. 316 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Nō̜mčhit ʻAtkaiwanwathī na. mēn Wat Thāt Thō̜ng, Phra Khanōng, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, wan thī 24 Singhākhom, Phutthasakkarāt 2532
Nō̜mčhit ʻAtkaiwanwathī
[Bangkok. s.n. 2532 i.e. 1989]. 232 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Sīphichaisongkhrām, Nāng Chalœ̄msī Rư̄angrit, Bō̜. Mō̜. na Wat Sōmanatwihān, 22 Tulākhom 2533
Sun Sīphichaisongkhrām ; Chalœ̄msī Rư̄angrit
[Bangkok. s.n. 2533 i.e. 1990]. 78 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying Thawī Nētrōt, Čhō̜. Čhō̜., Tō̜. Mō̜. na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanphrưhatsabō̜dī thī 13 Phrưtsačhikāyon Phō̜. Sō̜. 2512
Thawī Nētrōt
[Bangkok. s.n. 2512 i.e. 1969]. 65 p., [21] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying ʻUdomlak Sīyānon, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜
ʻUdomlak Sīyānon
[Bangkok?. s.n. 2524 i.e. 1981]. 1 v. (various pagings).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang ʻAtthawiphākphaisān, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. (Kračhāng ʻAtthawiphākphaisān), na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanphut thī 3 Mēsāyon 2534
ʻAtthawiphākphaisān
[Bangkok. Khunying Raruai ʻAtthawiphākphaisān. 2534 i.e. 1991]. 263 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūangpū Sām ʻAkinčhanō, Wat Pā Traiwiwēk, ʻŌ̜. Mư̄ang, Čhō̜. Surin, Phutthasakkarāt 2535
ʻAkinčhanō
[Surin. Phra Khrū Nanthapanyāphō̜n. 1992]. 117 p.

ʻAnusōn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang Saranittayākhom, Tō̜. Chō̜., Tō̜. Mō̜., (Bunchūai Sō̜rasuchāt) na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wanʻāthit thī 30 Karakadākhom Phō̜. Sō̜. 2515."
Saranittayākhom
[Bangkok. s.n. 2515 i.e. 1972]. 20, 175 p., [4] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mahāʻammāt ʻĒk Čhaophrayā Sīthammāthibēt (Čhit Na Songkhlā), Pō̜. Čhō̜., Mō̜. Wō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanʻangkhān thī 21 Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2519
Sīthammāthibēt
[Bangkok. Čhindā Na Songkhlā. 2519 i.e. 1976]. 20, 446 p., [5] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mahā ʻAmmāt Trī Phrayā Pharotrāchā (Mō̜. Lō̜. Thotsathit ʻItsarasēnā)
Sǣngsūn Ladāwan
Bangkok. Rongphim Phrachan. 2519 [1976]. 178, 3, 152 p., [89] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜. Lō̜. Chūchāt Kamphū, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Mō̜. Pō̜. Chō̜., Thō̜. Čhō̜. na mēn nā phlapphā ʻītsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, wan thī 16 Thanwākhom 2512
Chūchāt Kamphū
[Bangkok]. Bō̜risat Pui Khēmī Čhamkat. [1969]. 78 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜mčhao Phūnphitsamai Ditsakun, 13 Singhākhom 2533, na Sūsan Lūang Wat Thēpsirinthrāwāt
Phūnphitsamai Ditsakun
Krung Thēp. ʻOngkān Phutthasāsanik Samphan hǣng Lōk. [1990]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Čhao Prasomsawat Suksawat Thō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. na chāpanasathān Wat Thāt Thō̜ng Wanʻangkhān thī 29 Mēsāyon Phō̜. Sō̜. 2529
Prasomsawat Suksawat
[Bangkok. s.n. 2529 i.e. 1986]. [132] p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Lūang Bunlư̄a Thēpphayasuwan, Tō̜. Čhō̜. na Wat Makutkasattriyārām Wanphruhatsabō̜di thī 7 Mithunāyon 2527
Bunlư̄a Thépphayasuwan
[Bangkok. Chom Thēpphayasuwan]. 2527 [1984]. 204 p., [1] leaf of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Lūang Kanyakā ʻInthrathat: pen karanī phisēt na mēn Wat Makutkasattriyarām, Wansao thī 4 Singhākhom Phutthasakkarāt 2533
Kanyakā ʻInthrathat
[Bangkok. Phisit ʻInthrathat. 2533 i.e. 1990]. 120 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Praphat Kasēmsī Na ʻAyutthayā nai Phon Trī Mō̜m Čhao Ninlapraphatsō̜n Kasēmsī pen karanī phisēt na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Wančhan thī 29 Mithunāyon 2530
Mongkut ; Praphat Kasēmsī Na ʻAyutthayā
Krung Thēp. Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai. [2530 i.e. 1987]. 43, 140 p., [13] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Rātchawong ʻAphinop Nawarat
ʻAphinop Nawarat
[Bangkok. s.n. 1986]. 104 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜mrātchawong Čhakkrathō̜ng Thō̜ngyai, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜, na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, Wansao thī 28 Phrưtsačhikāyon 2541 =: In memory of the royal cremation of Mom Rajawongse Chakratong Tongyai at the royal crematorium, Wat Dhebsirindrawas, Saturday, November 28, 1998
Čhakkrathō̜ng Thō̜ngyai
[Bangkok. Mō̜mlūang Sunthrānī Thō̜ngyai. 1998]. 207 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Rātchawong Čhittrāphā (Nawarat) Yasawat
Čhittrāphā Nawarat Yasawat
[Bangkok. Withūn Yasawat. 1991]. 106 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Rātchawong Phūnrư̄angsī Watcharīwong pen karanī phisēt: na mēn wat Phrasīmahāthāt Wō̜ramahāwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Wanʻangkhān thī 14 Kanyāyon 2542
[S.l. s.n.]. 2542 [1999]. 155 p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Momratchawong Thawiphok Kasemsi, Thocho., Thomo., Wanathit thi 26 Tulakhom Phutthasakkarat 2546 na meru Wat Makut Kasattriyaram, Krung Thep Maha Nakhon
[Bangkok. S¿mphongsi Ruyaphon. 2003]. 170 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Rātchawong Wičhitchōm Kitiyākō̜n, Tō̜. Chō̜. na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Wansao thī 14 Kanyāyon, Phutthasakkarāt 2534
Wičhitchōm Kitiyākō̜n
[Bangkok. Mō̜m Rātchawong Kīattikhun Kitiyākō̜n. 2534 i.e. 1991]. 130 p., [30] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi ʻAdisak Čhamlō̜ngsuphalak na mēn Wat Sangwētwitsayārām, Wančhan thī 14 Phrưtsaphākhom, Phō̜. Sō̜. 2533
ʻAdisak Čhamlō̜ngsuphalak
[Bangkok. s.n. 1990]. 72 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi ʻĀphā Phamō̜nbut, Thō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜. na chāpanasathān Krom Tamrūat Wat Trīthotsathēp Wō̜rawihān, Wanphut thī 26 Thanwākhom 2533
ʻĀphā Phamō̜nbut
[Bangkok. Prayong Phamō̜nbut. 1990]. [37], 97 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Bunyư̄n Suwannathādā, na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt, Wat Phrasīmahāthāt Wō̜ramahāwihān, Khēt Bāng Khēn, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 3 Mēsāyon 2542, wēlā 17.00 nō̜
Bunyư̄n Suwannathādā
[Bangkok]. Samākhom Mūai Thai Samaklēn hǣng Prathēt Thai. [1999]. 242 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Burī Khīeokhačhī, na chāpanasathān Wat Makutkasattriyārām, Bāng Khunphrom, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphrưhatsabadī thī 4 Mithunāyon, 2535
Burī Khīeokhačhī
[Bangkok]. Krom Thānglūang. [1992]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chalam Ruttharawanit, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜., na mēn Wat Trīthotsathēp, Wanphut thī 29 Singhākhom Phutthasakkarāt 2522
Chalam Ruttharawanit
[Bangkok. s.n. 2522 i.e. 1979]. 46, 128 p., [12] p. of plates (some folded).

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Nai Chal¿m Siriwan, Po. Mo., Tho. Cho., Pho. Po. Ro. 3, na Wat Makutkasattriyaram, Wanchan thi 24 Mesayon 2543, wela 17.00 no
Chal¿m Siriwan
[Bangkok. s.n. 2000]. 108 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chalœ̄m Wutthikhōsit, Tō̜. Mō̜
[Bangkok. s.n. 1983]. [192] p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chalō̜ Chaodī, na Wat Phra Sīmahāthātwō̜ramahāwihān, Wanphut thī 31 Karakadākhom 2534
Chalō̜ Chaodī
[Bangkok]. Phon ʻĒk Wanchai, Khunying Saratsanan Rư̄angtrakūn. [2534 i.e. 1991]. 128 p.

ʻAnusōn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chalō Pathumānon na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Phra Khanōng, 31 Minākhom Phō̜. Sō̜. 2520
Cahlō̜. Pathumānon
[Bangkok. Krō̜nkǣo Pathumānon. 2520 i.e. 1977]. 3, 43, 30 p., [9] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhamrat Sư̄psiri, Tō̜. Chō̜., Tō̜. Mō̜. na mēn Wat Phrasīmahāthātwō̜ramahāwihān, Wanʻangkhān thī 5 Phrưtsačhikāyon 2534
Čhamrat Sư̄psiri
[Bangkok. s.n. 2534 i.e. 1991]. 157 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chư̄a Sananmư̄ang, 4 Kumphāphan, Phō̜. Sō̜. 2534
Chư̄a Sananmư̄ang
[Bangkok. s.n. 1991]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chawalit Sīyānon, Čhō̜mō̜., Bō̜. Chō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphrưhatsabō̜dī thī 27 Thanwākhom, Phō̜. Sō̜. 2533
Chawalit Sīyānon ; Phao Sīyānon
[Bangkok. s.n. 1990]. [41], 135 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chīang Sǣtīeo, Bō̜. Mō̜. na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Wanʻāthit thī 28 Kanyāyon Phō̜. Sō̜. 2523
Chīang Sǣtīeo
[Bangkok. Prasœ̄t Batsombūn. 2523 i.e. 1980]. 90 p., [8] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhindā Thōnaphalin na Wat Lāt Phrao Wanʻāthit thī 22 Mēsāyon 2533
Čhindā Thōnaphalin
[Bangkok]. Rōngrīan Čhindānukūn. [2523 i.e. 1990]. 111 p., [7] p. of plates.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ngsop Nai Chin Sophonphanit, Po. Cho., Po. Mo., na meru Wat Thepsirinthrawat, wanthi 9 Mesayon Phutthasakkarat 2531
[Bangkok]. Sapha Sangkhom Songkhro h©Œng Prathet Thai nai Phraborommarachupatham. [1998]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhirasak Kraithō̜ng, Tō̜. Mō̜. na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 2 Mīnākhom Phō̜. Sō̜. 2534
Čhirasak Kraithō̜ng ; Sư̄a
[Bangkok. s.n. 1991]. 36, 127 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chūai Nonthanākhō̜n, Pō̜. Chō̜. Pō̜. Mō̜. ʻadīt phuwā rātchakān Changwat Chaiyaphum læ Khō̜n Kāen, na Wat Sommanatwo̜rawihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphut thī Mēsāyon 2521
[Bangkok. Latdāwan Nonthanākhō̜n. 1978]. 36, 40 p., [4] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhun Kānčhanalak, Tō̜. Mō̜. na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Phrưhatsabō̜dī thī 24 Kanyāyon 2530
Čhun Kānčhanalak
[Bangkok]. Bō̜risat Surā Mahārāt. [2530 i.e. 1987]. 313 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Damrong Sunthō̜nsārathūn, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt wan thī 8 Makarākhom Phutthasakkarāt 2529
Damrong Sunthō̜nsārathūn
[Bangkok. Krasūang Mahātthai. 2529 i.e. 1986]. 179 p., [30] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Danai Phǣʻāraya, na mēn Wat ʻAnongkhārām, Krung Thēp--, Wančhan thī 27 Mēsāyon, Phō̜. Sō̜. 2535
Danai Phǣʻāraya
[Bangkok. Sīsudā Phǣʻāraya. 1992]. 49, 135 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Fư̄a Hariphithak, Thō̜. Mō̜., sinlapin hǣng chāt, na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, wan thī 26 Makarākhom, Phō̜. Sō̜. 2537
Fư̄a Hariphithak
[Bangkok]. Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt, læ Mūnnithi Sathīanrakosēt-Nākhaprathīp. [1994]. 206 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Hān ʻAmatawēt na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok Wat Sōmmanatwihān Krung Thēp Mahā Nakhō̜n 26 Kumphāphan 2533
Hān ʻAmatawēt
[Bangkok. s.n. 2533 i.e. 1990]. 70 p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Nai H¿b¿t Ling na men Wat Makutkasattriyaram, Wanathit thi 30 Phr¡ʻtsaphakhom 2536
Link, Herbert
[Bangkok. s.n. 1993]. 249 p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Nai Khanit Phukkanasut, na men Wat Chonlaprathan Rangsit, Wansao thi 12 Minakhom 2542
Khanit Phukkanasut
Krung Thep Maha Nakhon. Borisat Khomfom Chamkat. [1999]. 199 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Khit Suwannasutthi, Mō̜wō̜mō̜., Pō̜chō̜ na mēru Wat Makutkasattriyārām 26 Phrưtsaphākhom Phō̜. Sō̜. 2533
Khit Suwannasutthi
[Bangkok. s.n. 1990]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Kraisī Nimmānahēmin na susān Hāi Yā, Čhangwat Chīang Mai, Wansao thī 21 Phrưtsačhikāyon 2535
Kraisī Nimmānahēmin ; Kraisī Nimmānahēmin
[Chiang Mai. s.n. 1992]. 10, 32, 329 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Krīang Kīratikō̜n, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na mēn lūang nā phapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 22 Thanwākhom 2533
Krīang Kīratikō̜n
[Bangkok]. Rōngphim Khurusaphā Lāt Phrāo. 2533 [1990]. 249 p., [9] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Krit Sāmaphutthi, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜. na chāpanasathān Wat Phrasimahāthātwō̜ramahāwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻangkhān thī 17 Mīnākhom 2535/1992
Krit Samapuddhi
[Bangkok. s.n. 1992]. 205 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Līang Chaiyakān, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜. na mēn Wat Phrasīmahāthātusō̜ramahāwihān 14 Singhākhom 2529
Līang Chaiyakān
[Bangkok. ʻŌ̜raphin Chaiyakān. 2529 i.e. 1986]. [88], 106 p., [27] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Mānop Thēpphawan, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜
Mānop Thēpphawan
[Bangkok. s.n. 2525 i.e. 1982]. 27, 95, [1] p., [12] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Montrī Dūangdēn, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜
[Bangkok. s.n. 1984]. 4, 34, 124 p. (some folded), [32] p. of plates.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ngsop Nai Nopphawat (Sanan) Somph¡ʻn, Mo. Wo. Mo., Po. Cho., chata 5 Phr¡ʻtsachikayon 2482, morana 29 Kanyayon 2547
Nopphawat Somph¡ʻn
[Bangkok?. s.n. 2547 i.e. 2004]. 222 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phadet Sīsōphon na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanʻāthit thī 10 Phrưtsačhikāyon 2534 wēlā 17.00 nō̜
Phadet Sīsōphon
[Bangkok. s.n. 2534 i.e. 1991]. 159 p. (1 folded).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phairōt Kānčhanachāyā, Tō̜. Chō̜. na Wat Thātthō̜ng, Wansao thī 16 Mīnākhom 2534
Phairōt Kānčhanachāyā
[Bangkok. Thō̜ngkham Kānčhanachāyā. 1991]. 64 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phat Phinthuyōthin, kœ̄t 20 Kanyāyon 2453, ʻanitčhakam 23 Kumphāphan 2533
Phat Phinthuyōthin
[Bangkok. s.n. 1990]. 39, 103 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phimān Mūnpramuk, Čhō̜chō̜., na mēn Wat Makutkasttriyārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 27 Mīnākhom, Phō̜. Sō̜. 2537
Phimān Mūnpramuk
[Bangkok. Nāng Phimon Mūnpramuk. 1994]. 143 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phinyō Thīraniti, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Tō̜. Čhō̜. Wō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wančhan thī 11 Mīnākhom 2534 wēlā 17.00 nō̜
Phinyō Thīraniti ; Phinyō Thīraniti
[Bangkok. Somsong Thīraniti. 1991]. 226 p., [12] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phūmiphat Čhunlanan pen karanī phisēt na mēn Wat Chonlaprathānrangsarit, ʻAmphœ̄ Pāk Kret, Čhangwat Nonthaburī, Wanʻāthit thī 26 Karakadākhom Phō̜. Sō̜. 2535, wēlā 17.00 nō̜
Phūmiphat Čhunlanan
[Bangkok. s.n. 1992]. 104, 80 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phum Nētrangsī na mēn Wat Trīthotsathēp 14 Tulākhom 2521
Phum Nētrangsī
[Bangkok?. Phingphan Nētrangsī. 2521 i.e. 1978]. 84 p., [5] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nai Pluk Watcharāphai, na mēn Wat Thātthō̜ng, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 5 Karakadākhom 2535
Pluk Watcharāphai
[Bangkok. s.n. 1992]. 280 p., [1] folded leaf of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Pradit Hutāngkūn, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜. na mēn Wat Trítotsathép, Wanphrưhatsabō̜dī thī 29 Singhākhom 2528
Pradit Hutāngkūn
[Bangkok]. Sukhon Phūnphat. [2528 i.e. 1985]. 191 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Pranō̜m Kō̜ngsamut, Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜. na mēn Wat Thāt Thō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 4 Phrưtsaphākhom 2534
Pranō̜m Kō̜ngsamut
[Bangkok. Prānīt Kō̜ngsamut. 2534 i.e. 1991]. 175 p., [17] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Praphāt Pānphiphat
Praphāt Pānphiphat ; Sirindhorn ; Prakit Būabut
[Thailand. s.n. 2525 i.e. 1982]. 340 p., [33] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Prayut Phāthō̜ng, Čhō̜. Čhō̜., (ʻadit kamnan Tambon Sopsāi) na mēn sūantūa lēk thī 40 mū 1 Tambon Sopsāi, ʻAmphœ̄ Sung Mēn, Čhangwat Phrǣ, Wansao thī 4 Phrưtsaphākhom Phutthasakkarāt 2534, wēla 16.00 nālikā
Prayut Phāthō̜ng
[Phrae. s.n. 1991]. 84 p.

ʻAnusǭn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Rēwat Phutthinan, na mēru Wat Phrasīmahāthātwǭramahāwihān, Bāngkhēn, Wančhan thī 17 Kumphāphan, Phǭ. Sǭ. 2540
Rēwat Phutthinan ; ʻAruyā Phutthinan ; Khamron Prāmōt Na ʻAyutthayā
[Bangkok. Khamron Prāmōt Na ʻAyutthayā. 1997]. 140 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sāi Sitthiprasong
Sāi Sitthiprasong
[Bangkok. Phūnsawat Sitthiprasong. 2512 i.e. 1969]. 72 p., [7] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Samān Klindō̜kmai, Pō̜. Chō̜. Pō̜. Mō̜
Samān Klindō̜kmai
[Bangkok. s.n. 2525 i.e. 1982]. 29, 138 p., [7] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Samān-Nāng Khačhō̜n Hongsanan, Wansao thī 26 Makarākhom 2528
Samān Hongsanan ; Khačhō̜n Hongsanan
Chīang Mai. Raming Kānphim. [1985]. 96 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nai Samrœ̄ng Chaiyachit, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜. phūphiphāksā hūanā khana nai Sān ʻUtthō̜n na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt Wansao thī 21 Phrưtsačhikāyon Phutthasakkarāt 2535 wēlā 17.00 nō̜
Samrœ̄ng Chaiyachit
[Bangkok]. Rongphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. 2535 [1992]. [101], 42 p., [32] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Samrūai Laobunmī na mēn Wat Thāt Lūang, wan thī 12 Mithunāyon 2521
Samrūai Laobunmī
[Bangkok. Somsī Laobunmī. 2521 i.e. 1978]. 247 p., [7] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Samœ̄ Sinthunākhō̜n, Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜
Samœ̄ Sinthunākhō̜n ; Phra Phutthāčhān
[Bangkok. s.n. 1987]. 17, 136 p., [26] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sanit Wisētkōsin, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜
Sanit Wisētkōsin
[Bangkok. s.n. 2524 i.e. 1981]. 1 v. (various pagings).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sawēt Rōtčhanawēt Thō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. na mēn Wat Trīthotsathēp Wō̜rawihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphrưhatsabō̜dī thī 27 Thanwākhom, Phō̜. Sō̜. 2533 wēlā 18.00 nō̜
Sawēt Rōtčhanawēt
[Bangkok. Rabīang Rōtčhanawēt. 1990]. 11, 152 p., [15] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sawǣng Phūnsuk, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt Wanphrưhatsabō̜dī thī 17 Tulākhom Phutthasakkarāt 2534, wēlā 17.00 no
Sawǣng Phūnsuk
[Bangkok. Nāng ʻUrai Phūnsuk. 2534 i.e. 1991]. [63], 95 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sāyan Čhārukhom na mēn Wat Makūtkasattriyārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 3 Kumphāphan 2533
Sāyan Čhārukhom
[Bangkok. Chalœ̄m Čhārukhom. 1990]. 97 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sērī Wētchāchīwa, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜. na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, wan thī 20 Makarākhom Phō̜. Sō̜. 2534
Sērī Wētchāchīwa
[Bangkok. Wētchāchīwa Family. 1991]. 190 p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Nai Sichan Nakhaprathip, Tho. Mo., Tho. Cho., na men Wat Thepsirinthrawat, Wanphar¡ʻhatsapbodi thi 30 Kanyayon 2542
Sichan Nakhaprathip
[Krung Thep?. s.n. 1999]. 111 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sǣ Nūsakun, Tō̜. Mō̜., Wančhan thī 22 Karakadākhom, Phō̜. Sō̜. 2534 na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt, Wat Phrasīmahāthāt, Bāngkhēn, ʻŌ̜. Bāngkhēn, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n
Sǣ Nūsakun
[Bangkok. Nāi Prasān læ Nāng Khanitthā Nūsakun. 2534 i.e. 1991]. 129 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Somphō̜n Bunyakhup, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜. na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwat, Wansao thī 8 Karakadākhom Phutthasakkarāt 2532
Somphō̜n Bunyakhup ; Phra Rātchathammanithēt
[Bangkok. Thānphūying Thatsanī Bunyakhup. 2532 i.e. 1989]. 250 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Som Phō̜nphibūn, Čho. Mō̜. na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Wanphut thī 27 Mithunyāyon 2533
Som Phō̜nphibūn ; Bunrūam Tōngbuntœ̄m ; Sutčharit Thāwō̜nsuk
[Bangkok. Wanit Phō̜nphibūn. 1990]. 191 p., [12] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Som Phō̜nphibūn na chāpanasathān Wat Thāt Thō̜ng wanphut thī 27 Mithunāyon Phō̜. Sō̜. 2533
Som Phō̜nphibūn
[Bangkok. Wanit Phō̜nphibūn. 1990]. 124 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Som Phō̜nphibūn na mēn Wat Thāt Thō̜ng Wanphut thī 27 Mithunāyon Phō̜. Sō̜. 2533
Som Phō̜nphibūn ; Bō̜ribūn Phō̜nphibūn
[Bangkok. Samnakphim Wibūnkit. 1990]. 157 p., [4] leaves of plates.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Nai Somsak Chanthanasiri, Mo. Wo. Mo., Po. Cho., na men luang na phlapphla itsariyaphon, Wat Thepsirinthrawat, Krung Thep Maha Nakhon, Wanathit thi 21 Phr¡ʻtsaphakhom, Pho. So. 2543
Somsak Chanthanasiri
[Bangkok. s.n.]. 2000]. 192 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Somyot Thatsanaphan
Somyot Thatsanaphan
[Bangkok. s.n. 2530 i.e. 1987]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sutham Phatthrākhom, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na mēn lūang nā phapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Wančhan thī 28 Phrưtsaphākhom 2533
Sutham Phatthrākhom ; Gjellerup, Karl
[Bangkok. Khunying Chatčhēn Phatthrākhom. 2533 i.e. 1990]. 84, 202 p., [19] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Suthēp Sīmārat, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜., ʻadīt nāyok Samōsō̜n Rōtārī Nakhō̜n Pathom na mēn Wat Koktān, ʻAmphœ̄ Nakhō̜n Chai Sī, Čhangwat Nakhō̜n Pathom
Suthēp Sīmārat
[Nakhon Pathom. Bō̜risat Dī. Sī. Mō̜nglēya. 1994]. 197 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Suwit Bawō̜nwatthanā, na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wanʻangkhān thī 28 Thanwākhom, Phutthasakkarāt 2542
Suwit Bawō̜nwatthanā
[Bangkok. s.n. 1999]. 75, [109] p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ngsop Nai Thawiphon Thongkhambai, Tho. Cho., Tho. Mo., na meru Wat Makutkasattriyaram, Krung Thep..., 26 Tulakhom 2548 wela 17.00 no
[Bangkok. s.n. 2548 i.e. 2005]. 152 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi ʻUdom Mahāwangsawat læ ngān chāpanakit sop Nāng Siriwan Mahāwangsawat, 20 Mēsāyon 2534, Wat Thātthō̜ng
ʻUdom Mahāwangsawat ; Siriwan Mahāwangsawat
[Bangkok. s.n. 1991]. 189 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Waiphot Sǣlim (pen karanī phisēt) na mēn Wat Thāt Thō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2533 wēlā 14.00 nō̜
Waiphot Sǣlim
[Bangkok. s.n. 1990]. 121 p., [8] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Winai Thō̜nglongyā, Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜., ʻadīt phūphiksā hūannā khana nai Sān Dīkā na mēn Wat Thāt Thō̜ng Wanʻāthit thī 21 Mithunāyon 2530
Winai Thō̜nglongyā
[Bangkok. s.n. 2530 i.e. 1987]. 167 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Čhittraladā Kœ̄tsiri pen karanī phisēt na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n wan ʻAngkhān thī 22 Thanwākhom 2530
Čhittraladā Kœ̄tsiri
[Bangkok. s.n. 2530 i.e. 1987]. 51, 161 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Čhongkon Sīkānčhanā na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanʻangkhān thī 3, Mēsāyon 2533
Čhongkon Sīkānčhanā
[Bangkok. Phāyap Sīkānčhanā. 2533 i.e. 1990]. 160 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Chūanchư̄n Nitithanpraphāt na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻangkhān thī 18 Thanwākhom, Phō̜. Sō̜. 2533
Chūanchư̄n Nitithanpraphāt
[Bangkok. s.n. 1990]. 150 p., [4] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Khwamčhai Sītrakūn na mēn Wat Chō̜ng Lom, Nā Klư̄a, Čhangwat Chon Burī, 28 Mithunāyon Phō̜. Sō̜. 2529
Khwamčhai Sītrakūn
[Chon Buri. s.n. 1986]. [78], 109 p.

ʻAnusō̜n ngān phrāratchathān phlœ̄ng sop Nāng Mǣn Chūkō̜n pen karanī phisēt na Samnak Patibat Tham Sūan Kǣo, Tō̜. Pāk Chō̜ng, ʻŌ̜. Čhō̜m Bưng, Čhō̜. Rātchaburī, Wanʻāthit thī 15 Thanwākhom 2534
Mǣn Chūkō̜n
[Ratchaburi. Wānčhai Chūkō̜n. 2534 i.e. 1991]. 315 p., [30] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Nittayā Sakunāthawong na chapānasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt Wat Phrasīmahāthatuwō̜rawihān wan thī 29 Mithunāyon 2530
Nittayā Sakunāthawong
[Bangkok. s.n. 2530 i.e. 1987]. 197 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Phayō̜m Samitai pen karanī phisēt na mēn Wat Makutkasattriyārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Wānʻangkhān thī 13 Mithunāyon Phō̜. Sō̜. 2532
Phayō̜m Samitai
[Bangkok. s.n. 2532 i.e. 1989]. 105 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Phīapsī Phithakphraiwan, Tō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. na mēn Wat Thāt Thō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻangkhān thī 26 Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2532
Phīapsī Phithakphraiwan
[Bangkok. s.n. 2532 i.e. 1989]. 115 p., [19] p. of plates.

[ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Prachum Chairat Thō̜. Bō̜. læ Nāi Čhindā Chairat]
Čhindā Chairat ; Prachum Chairat
[Bangkok. Samnak Thanāi Čhindā. 2533 i.e. 1990]. 392 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Praphai Tēchawanit pen karanī phisēt na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Khēt Khlō̜ng Tœ̄i, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 26 Mēsāyon Phō̜. Sō̜. 2535
Praphai Tēchawanit ; Wachirayānawong ; Čharœ̄n ; Chinnaʻōsot Hatsabamrœ̄
[Bangkok. Wichā Tēchawanit. 2535 i.e. 1992]. 162, 34, 72 p., [8] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Sākhō̜n Watthanachaiyanan, na Wat Bōt, ʻAmphœ̄ Bāng Plāmā, Čhangwat Suphan Burī, Wansao thī 17 Tulākhom 2535
Sākhō̜n Watthanachaiyanan
[Suphan Buri]. Nāi Khamnūan Watthanachaiyanan. [1992]. 71 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Samai Panyāsuk, Thō̜. Chō̜., Thō̜. Mō̜., 24 Mīnākhom 2533 na mēn Wat Sōmanatwihān Krung Thēp Mahā Nakhō̜n
Samai Panyāsuk ; Phra Rātchawisutthikawī
[Bangkok. Somphon Panyāsuk. 1990]. 11, 208 p., [7] p. of plates.