ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Sangūan Chūčhitārom, na mēn Wat Makutkasatriyāram, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphrưhatsabō̜dī thī 12 Mīnākhom, Phō̜. Sō̜. 2535, wēlā 17.30 nō̜
Sanguan Chuchitarom
[Bangkok. Nāi Chabap Chūchitārom. 1992]. 224 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Suphīan Wētchāchīwa, 29 Karakadākhom 2533
Suphīan Wētchāchīwa
[Bangkok. s.n. 1990]. 80 p., [16] p. of plates.

ʻAnusōn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Thōngsuk Yaowanat, Bō̜. Chō̜., na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wanphut thī 23 Kumphāphan Phutthas akkarāt 2515
Thongsuk Yaowanat
[Bangkok. s.n. 2515 i.e. 1972]. 239 p., [4] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Tǣngmō Kēsō̜nthō̜ng, Bō̜. Mō̜. na Wat Phētchawarārām, ʻAmphœ̄ Mư̄ang Phetchabūn, Čhangwat Phetčhabūn, Wančhan thī 29 Mēsāyon 2534
Tǣngmō Kēsō̜nthō̜ng ; Pančha Kēsō̜nthō̜ng
[Phetchabun. s.n. 1991]. 317 p., [1] leaf of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Yuwanut ʻItsarāngkūn Na ʻAyutthayā (Chinachōt) na mēn Wat Trīthotsathēpwō̜rawihān, Wanphrưhatsabō̜dī thī 21 Kumphāphan Phō̜. Sō̜. 2534
Yuwanut ʻItsarāngkūn Na ʻAyutthayā
[Bangkok. s.n. 2534 i.e. 1991]. 493 p., [1] leaf of plates.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Nawaek Rop Kanrasut, na chapanasathan Kongthap Bok, Wat Sommanatworawihan, Wanphr¡ʻhatsabadi thi 9 Minakhom 2543
Rop Kanrasut
[Bangkok. Phonr¡ʻa Ek Prida Kanrasut. 2000]. 220 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nō̜. Sō̜. Čharūai Phōphak, Tō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜
Čharūai Phōphak
[Thailand. s.n. 1980]. [24], 119 p., [3] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Khun Mǣ Čhanthimā Chaiyaburin na mēn Wat Sōmanatwihān Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Wanphrưhatsabō̜dī thī 20 Kanyāyon 2527
Čhanthimā Chaiyaburin ; Mǣnmāt Chawalit
[Bangkok. s.n. 2527 i.e. 1984]. [22], 29 p., [13] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Khunphō̜ Ting Wongmālai, na bō̜riwēn Sūn Saphā Tambon Nōnsilā, ʻAmphœ̄ Kamalāsai, Čhangwat Kālasin, Wanʻāthit thī 12 Mīnākhom 2538
Ting Wongmālai
[Kalasin. Phra Phāwanāphisānthēra (Thāwō̜n Čhittathāwarō). 1995]. 63 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Nāng Chan Humphrǣ (Sumittrā Sučharitkun) Wanʻāthit thī 17 Singhākhom 2529 na mēn Wat Makutkasattriyārām
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Bō̜risat Rak Sip Čhamkat. [1986]. 68 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Nāng Milinthānutthanārak (Lō̜m Milinthānut) na mēn Wat Sōmanatwihān, wan thī 22 Tulākhom Phō̜. Sō̜. 2533
Milinthānutthanārak (Lō̜m)
[Bangkok. s.n. 1990]. 76 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Nāng Praphinphanayut (Sap Phonlachāt) na mēn Wat Čhao ʻĀm Khēt Bāng Kō̜k Nō̜i Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphrưhatsabō̜dī thī 1 Mīnākhom 2533 wēlā 17.00 nō̜
Sap Praphinphanayut
Krung Thēp. Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai. [2533 i.e. 1990]. 33, 102 p., [9] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanī phisēt Nāng Thō̜ngsuk Rakpathum, na mēn Wat Bōt, Tō̜. Bān Klāng, ʻŌ̜. Mư̄ang, Čhangwat Pathum Thānī, Wančhan thī 31 Phrưtsaphākhom 2542, wēlā 17.00 Nō̜
Thō̜ngsuk Rakpathum
[Pathum Thānī. Sukhon Rakpathum. 1999]. 190 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop (pen karanī phisēt) Nāng Thō̜ngyō̜i Suksawat Na ʻAyutthayā
Thō̜ngyō̜i Suksawat Na ʻAyutthayā
[Bangkok]. Sinlapawatthanatham. [2532 i.e. 1989]. 183 p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ngsop (pen korani phiset) Nai Praphit Thongrot, adit Nayok Thetsamontri M¡ʻang Maha Sarakham, na meru Wat Nakwichai, Thanon Nakwichai, Tambon Talat, Amph¿ M¡ʻang, Changwat Maha Sarakham, Wanathit thi 18 Karakkadakhom, Phutthasakkarat 2542
[Maha Sarakham. s.n. 1999]. 63, 207 p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop pen korani phiset Nang Op Kasemsi Na Ayutthaya na meru Wat Makut Kasattriyaram, Wanchan thi 14 Makarakhom Phutthasakkarat 2545
[Bangkok?. Thawiphok Kasemsi. 2002?]. 349 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phaibūn Suwannakūt, 21 Mī. Khō̜. 2526
Phaibūn Swannakūt
[Thailand. s.n. 1983]. 138 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop --Phana-- ʻĒkʻakkhrarātchathūt Wiphāk Phinyōying, Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜., Wanphrưhatsabō̜dī thī 26 Mīnākhom 2530 na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsinrinthrāwāt
Wiphāk Phinyōying
[Bangkok. s.n. 2530 i.e. 1987]. 179 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phana Phonʻēk Chātchāi Chunhawan, Pō̜. Čhō̜., Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, Wansao thī 7 Phrưtsačhikāyon 2541
Chātchāi Chunhawan, 1920-
[Bangkok. Thān Phūying Bunrư̄an Chunhawan. 1998]. 444 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop ...Phana... Phot Sārasin, Pō̜. Čhō̜., Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., na mēn lūang nā Phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirintharāwāt, Wanpharưhatsabadī thī 23 Phrưtsačhikāyon, Phō̜. Sō̜. 2543
Phot Sārasin
[Bangkok. s.n. 2000]. 1 v. (unpaged).

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop ...Phana... Sattrachan Mo. Lo. Pin Malakun, na men na Phlapphla Itsariyaphon, Wat Thepsirintharawat, Wansao thi 30 Minakhom, Pho. So. 2539
Pin Malakun
[Bangkok]. Krom Sinlapakon. [1996]. [35], 127 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phanʻēk (phisēt) Phon Rœ̄ngprasœ̄twit, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜, na mēn lūang nā Phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirintharāwāt, Wančhan thī 7 Mēsāyon 2540
Phon Rœ̄ngprasœ̄twit
[Bangkok. s.n. 1997]. 130 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan ʻĒk Phra ʻInsō̜nsan (Saʻāt Phǣngsaphā) na mēn Wat Sōmanatsawihān, wan thī 23 Mīnākhom 2518
ʻInsō̜rasan
[Thailand. s.n. 2518 i.e. 1975]. 18, 76 p., [18] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan Tamrūat Thō Mō̜m Lūang Phāsuk Suban
[Bangkok. s.n. 1981]. 35, 102 p., [5] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phān Thō Thānphūying Laʻīat Phibūnsongkhrām Pō̜. Čhō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜. na mēn Wat Phrasīmahāthātuwō̜ramahāwihān, Wanʻangkhān thī 14 Singhākhom Phutthasakkarāt 2527
Laʻīat Phibūnsongkhrām
[Bangkok. s.n. 1984]. [10], 42 p., [4] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĀkāt Čhattawā Mō̜m Čhao Wisitsawatdirak Sawatdiwat na mēn lūang nā phapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt Wanʻāthit thī 8 Makarākhom 2532 wēlā 17.00 nō̜
Wisitsawatdirak Sawatdiwat
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Rōngphim ʻOngkān Songkhro̜ Thahān Phān Sưk. [2532 i.e. 1989]. [118] p.

ʻAnusōn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĀkāt ʻĒk Bunchū Čhanthrubēksā na mēn Wat Phrasīmahāthātuwō̜ramahāwihān, 8 Phrưtsaphākhom 2519
Bunchū Čhanthrubēksā
[Bangkok. s.n. 2519 i.e. 1976]. 10, 50, [30] p., [58] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĀkāt ʻĒk Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Phisut Ritthākhanī, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., na mēn chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt, Wat Phrasīmahāthātwō̜ramahāwihān, Bāng Khēn, Wanphrưhatsabō̜dī thī 12 Mīnākhom, Phutthasakkarāt 2535
Phisut Ritthākhanī
[Bangkok. Nāng Rưdī Ritthākhanī. 1992]. 1 v. (various pagings).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĀkāt Thō Munī Mahāsanthana Wētchayantarangsarit
Munī Mahāsanthana Wētchayantarangsarit
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Kō̜ng Rōngphim, Krom Sāraban Thahān ʻĀkāt. 2528 [1985]. 362 p. in various pagings, [29] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĀkāt Thō Sūan Suksœ̄m, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., Thō̜. Čhō̜., 16 Karakadākhom 2527 na mēn Wat Phra Sī Mahāthātu Wǭramahāwihān, Bāngkhēn
Sūan Suksœ̄m
[Bangkok?. s.n. 2527 i.e. 1984]. 164 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Chalœ̄i Sangūansak, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜. na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok, mēn Wat Sōmanatsarātchawō̜rawihān, Wanʻāthit thī 8 Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2534
Chalœ̄i Sangūansak
[Bangkok. Pračhūap Sangūansak. 2534 i.e. 1991]. 111 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Čhitti Nāwīsathīan, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜
Čhitti Nāwīsathīan
[Bangkok]. Thanākhān Thahān Thai. 2525 [1982]. 304 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon. ʻĒk. Lūang Suranarong (Thongchai Chōtikasathīan) Pō̜. Čhō̜., Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜. na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanphrưhatsabō̜dī thī 13 Mīnākhom Phutthasakkarāt 2529."
Suranarong
[Bangkok. s.n. 2529 i.e. 1986]. 179 p., [96] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Nēt Khēmayōthin, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na mēn nā phlapphlā itsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanphrưhatsabō̜dī thī 24 Tulākhom 2528
Nēt Khēmayōthin ; Nēt Khēmayōthin
[Bangkok. s.n. 2528 i.e. 1985]. 153, 5, 368 p., [53] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Phayōm Phahunrat, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwat, Wansao thī 23 Mīnākhom Phō̜. Sō̜. 2534
Phayōm Phahunrat
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Rōngphim Krom Phǣnthī Thahān. 2534 [1991]. 1 v. (unpaged ).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Thongčhœ̄m Sangkhawānit, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜
[Bangkok. s.n. 1981]. 2, 11, 74 p., [34] p. of plates.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Phon Ek Thuanthong Suwannathat, Mo. Po. Cho., Mo. Wo. Mo., Tho. Cho. na men luang na phlapphla Itsariyaphon, Wat Thepsirintharawat, Wansao thi 17 Kanyayon, Phutthasakkarat 2537
Thuanthong Suwannathat
[Thailand. s.n. 1994]. 252 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Yot Thēphatsadin Na ʻAyutthayā, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜., na mēru Wat Phrasīmahāthāt Wō̜ramahāwihān, Wansao thī 7 Kumphāphan, Phutthasakkarāt 2541
Yot Thēphatsadin Na ʻAyutthayā
[Krung Thēp. Khunying Dusitthō̜n Thēphatsadin Na ʻAyutthayā. 1998]. 161 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻŌ̜. Thō̜. Mānop Suriya, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜., Phō̜pō̜rō̜ 3 na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanʻāthit thī 19 Phrưtsačhikāyon Phutthasakkarāt 2532
Mānop Suriya
[Bangkok. s.n. 2532 i.e. 1989]. 214 p., [42] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phōnrư̄a ʻĒk Niphon Sirithō̜n, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜., na mēn lūang nā Phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirintharāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 4 Mēsāyon, Phūtthasakkarāt 2541
Niphon Sirithō̜n
[Bangkok. s.n. 1998]. 229 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phonrư̄a ʻĒk Praphat Kritsanačhan, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜., na mēn lūang nā Phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirintharāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 31 Makarākhom, Phutthasakkarāt 2541
Praphat Kritsanačhan
[Bangkok. Khunying Sīsiri Kritsanačhan. 1998]. 182 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Rư̄a ʻĒk Somčhit Thammarakkhit, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜. na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok, Wat Sōmmanatwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Wanphrưhatsabodī thī 14 Phrưtsačhikāyon, 2534, wēlā 17.00 no
Somčhit Thammarakkhit
[Bangkok. Nāng Wanphēn Thammarakkhit. 2534 i.e. 1991]. 1 v. (unpaged).

Anuso·n ngan phraratchathan phl¿ng sop Phonr¡ʻa Tri Chalit Kunkamtho·n, Tho·. Cho·., Tho·. Mo·., na men Wat Thattho·ng, Sukhumwit, Krung Thep Maha Nakho·n, Wansao thi 2 Phr¡ʻtsachikayon, Pho·. So·. 2539
Chalit Kunkamthon
[Bangkok. s.n. 1996]. 1 v. (various pagings).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Thō Banlư̄ Rư̄angtrakūn, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜., Tō̜. Čhō̜. Wō̜., na mēn lūang nā phlaphlā ʻitsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, Wansao thī 21, Thanwākhom 2534
Banlư̄ Rư̄angtrakūn
[Bangkok. Nāngsao Rēnī Rư̄angtrakūn. 2534 i.e. 1991]. 205 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Thō Banthœ̄ng Kampanātsǣnyākō̜n, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., Tō̜. Čhō̜., na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, Wančhan thī 23 Mīnākhom, Phō̜. Sō̜. 2535
Banthœ̄ng Kampanātsǣnyākō̜n ; Chaiʻanan Samutwanit ; Suwadī Thanaprasitphatthanā
[Bangkok]. Banchā Kampanātsǣnyākō̜n. [1992]. 191 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Trī Muk Sīsombūn, Thō̜. Mō̜., Tō̜. Mō̜. na mēn Wat Phakhinīnātwō̜rwihān, Thanon Rātchawithī, Khwǣng Bāng Phlat, Khēt Bangkō̜k Nō̜i, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wančhan thī 17 Mithunāyon Phutthasakkarāt 2534 wēlā 17.30 nō̜
Muk Sīsombūn
[Bangkok. Linchī Sīsombūn. 2534 i.e. 1991]. 168 p.

ʻAnusōn ngān phrarātchathān phlœ̄ngsop Phontamrūattrī Pralāt Prākāranan
Pralāt Prākāranan
[Krungthep. Chanwanit. 2520 i.e. 1977]. 58, [80] p., [8] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Trī Sutsangūan Tansathit
Sutsangūan Tansathit
[Thailand. s.n. 2522 i.e. 1979]. 145 p., [6] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Trī Wānit Kunlamā, Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜. na. chāpanasathān Krom Tamrūat, Wat Trīthotsathēpwō̜rawihān, Wanʻāthit thī 10 Phrưtsačhikāyon Phō̜. Sō̜. 2534
Wānit Kunlamā ; Tin Pratchayaphrưt
[Bangkok. Sawāt Kunlamā. 2534 i.e. 1991]. 233 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō ʻAmphō̜n Čhintakānon, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na mēn na phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt Wanʻangkhān thī 28 Mīnākhom 2532
ʻAmphō̜n Čhintakānon ; Lamb, Harold
[Bangkok. s.n. 2532 i.e. 1989]. 134, 177 p., [40] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō læ Phon ʻĀkāt Thō Phra Sinlapasāttrākhom (Phak Kētsamlī)
[Thailand. s.n. 1983]. 21 p., p. [689]-749, [11] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Mō̜m Čhao Prasœ̄tsī Chayāngkūn, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt
Prasœ̄tsī Chayāngkūn
[Bangkok. Nāi Kanok Čharœ̄nprasœ̄t. 1991]. 138 p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Phon Tho Phat Urail¿t. Mo. Wo. Mo., Po. Cho., Tho. Cho: na chapanasathan Kongthap Akat, Wat Phrasimahathat Woramahawihan, Wanphrar¡ʻhatsabodi thi 1 Mithunayon Pho. So. 2543
Thawatchai Pathumlongthong
Krung Thep. Phitsanu Urail¿t. 2543 [2000]. 39, 159 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Prayūn Phamō̜nmontrī, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., na mēn Wat Phrasīmahāthatuwō̜ramahāwihān, Wanphrưhatsabō̜dī thī 25 Phrưtsačhikāyon Phō̜. Sō̜. 2525
Prayūn Phamō̜nmontrī
[Bangkok. s.n. 2525 i.e. 1982]. [54] p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phonthō Samai Wǣoprasœ̄t, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., Thō̜. Čhō̜. na mēn Wat Sommanatwō̜rawihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphrưhatsabadī thī 11 Tulākhom, 2533
Samai Wǣoprasœ̄t
[Bangkok. Chalō̜ Wǣoprasœ̄t. 1990]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Thip Thīrathādā, ʻadīt čhāo Krom Kānngœ̄n Kalāhōm, na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n mư̄a Wansao thī 20 Karakadākhom, Phō̜. Sō̜. 2534
Thip Thīrathādā
[Bangkok. Nāng Čhanthanā Thīrathādā. 2534 i.e. 1991]. 141 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tō̜. Tō̜. Chomchon Phūriphan
[Bangkok. s.n. 1984]. 89 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phontrī ʻAran Munčhanaphong, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜. na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 24 Phrưtsačhikāyon, Phutthasakarāt 2533, wēlā 17.00 nō̜
ʻAran Munčhanaphong
[Bangkok. s.n. 1990]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phontrī Natdānēt Bunyaratphan, Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜. na mēn Wat Phrasīmahāthāt Wō̜ramahāwihān, 18 Phrưtsačhikāyon 2533
Natdānēt Bunyaratphan
[Bangkok. Phanʻēk Ying ʻAmphō̜n Bunyaratphan. 1990]. 102 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Trī Phračhāo Wō̜rawongthœ̄ Phraʻong Čhāo Chalœ̄mphonthikhamphō̜n, Mō̜. Čhō̜. Kō̜., Pō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜ Wō̜., na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 1 Kumphāphan, Phō̜. Sō̜. 2535
Chalœ̄mphonthikhamphō̜n
[Bangkok. s.n. 1992]. 400 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phontrī Yukhonthō̜n Singkhaphan, Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜. na mēn Wat Thātthō̜ng, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Wanʻāthit thī 4 Singhākhom, Phō̜. Sō̜. 2534
Yukhonthō̜n Singhaphan
[Bangkok. Chalœ̄msī Singhaphan. 1991]. 29, 79 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜. Tō̜. ʻŌ̜. (phisēt) Samphan Kēttakakōmon, na chāpanasathān Krom Tamrūat, Wat Trīthotsathēpwō̜rawihān, Wančhan thī 20 Mithunāyon, Phō̜. Sō̜. 2537, wēlā 17.00 Nō̜
Samphan Kēttakakōmon
[Bangkok. Wīnat Kēttakakōmon. 1994]. 122 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜. Tō̜. Wīan ʻAmāttayakun na mēn Wat Sōmanatwihān Krung Thēp
Wīan, ʻAmāttayakun
[Bangkok. s.n. 1990]. 86 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra ʻĀčhān Sawai Sumanō (Sawai Dētkhum)
Sumanō
[Bangkok?. s.n. 1989]. 160 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra ʻAdisaisawāmiphak (Tō̜. Čhō̜. Wō̜.) (San Santisēwī) na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wanʻangkhān thī 25 Singhākhom 2530
ʻAdisaisawāmiphak ; Vajiravudh
[Bangkok. s.n. 2530 i.e. 1987]. 73 p., [8] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra ʻAnōmakhunnamunī (Subin Piyatharō, Pō̜. Thō̜. 5), ʻadit čhao khana Čhangwat Chumphō̜n na mēn Wat Phōthikārām, Tō̜. Nā Thung, ʻŌ̜. Mư̄ang, Čhō̜. Chumphon, Wanphrưhatsabō̜dī thī 28 Mīnākhom Phō̜. Sō̜. 2534
Phra ʻAnōmakhunnamunī (Subin)
[Chumphon. Phra Khrū Piyasīlāčhān. 1991]. 86 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Phraʻong Čhao Wiphāwadī Rangsit, Mō̜. Čhō̜. Kō̜., Pō̜. Čhō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜., na mēn Wat Phrasīmahāthāt, Bāng Khēn, Wanphrưhatsabō̜dī thī 7 Mēsāyon 2520
Wiphāwadī Rangsit
[Bangkok]. Khana Ratthamontrī. [2520 i.e. 1977]. 148 p., [7] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Dunlayathatpatiphān (Thō̜ Dunlayathat), Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. na mēn lūang nā phapphlā ʻītsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 2, Mithunāyon Phō̜. Sō̜. 2533
Dunlayathatpatiphān (Thō̜)
[Bangkok. Thō̜ranī Dunlayathat. 2533 i.e. 1990]. 237 p., [30] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Kasētsapphakit, Tō̜. Chō̜. (Num Wannakōmon)
[Bangkok. Nāng Kasētsapphakit (Sangūanwong Wannakōmon). 1970]. 6, 185 p., [2] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū ʻĀthō̜nwachiratham (Chư̄am Siriwannō) na mēn Wat Phapphlāchai, ʻAmphœ̄ Mư̄ang Phetchaburī, Čhangwat Phetchaburī, Wanʻāthit thī 20 Mīnākhom Phutthasakkarāt 2537
ʻĀthō̜nwachiratham
Phetchaburī. Wat Phapphlāchai. 2537 [1994]. 158 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Nonthakitčhawičhān (Chœ̄i Chanthachātō) Wat Kǣo Fā, Tambon Bāng Khanun, ʻAmphœ̄ Bāng Krūai, Čhangwat Nonthaburī, Wansao thī 22 Thanwākhom 2533
Nonthakitčhawičhān ; Phra Thēpwēthī (Prayut)
[Nonthaburi]. Wat Kǣo Fā. [2533 i.e. 1990]. 102, 5 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Prāmōtwō̜rakhun (Thanō̜m Mōthanō)
[Bangkok. Khanasong Wat Nongkhaem. 1984]. 116 p., [4] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Samutthrasamanakit (Thō̜ng ʻAphinya Mahāthēra) ʻadīt čhaoʻāwāt Wat Chāng Phư̄ak, Tambon Bāng Chāng, ʻAmphœ̄ ʻAmphawā, Čhangwat Samut Songkhrām, 1 Phrưtsaphākhom 2537
Samuttharasamanakit
[Samut Songkhram. Phra Mahāsitthikān. 1994]. 134 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Samutthrathammanithēt (ʻĪang Phatthiyō), ʻadīt Čhao Khana Tambon Kradangngā, ʻadīt čhaoʻāwāt Wat Pāk Ngām
Samutthrathammanithēt
[Samut Songkhram. Wat Pāk Ngām. 1994]. 121 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Sombūn Wutthisārō na mēn chūakhrāo Wat Wiwēkawanārām, Tambon Hō̜ng Hān, ʻAmphœ̄ San Sāi, Čhangwat Chīang Mai, wan thī 3 Kumphāphan 2534
Wutthisārō
Chīang Mai. Wat Wiwēkawanārām. [1991]. 51 p., [3] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Sōphonpariyat ʻadīt phūchūai čhaoʻāwāt Phrasingwō̜rawihān, ʻAmphœ̄ Mư̄ang, Čhangwat Chīang Mai
Sōphonpariyat
[Chiang Mai. s.n. 1991]. 42 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Sukhončhanthanakhun (Čhankǣo Chūrưthai) ʻāyu 82 pī phansā 62, ʻadīt Čhao Khana Tambon Pā Dǣt, čhaoʻāwāt Wat Pā Phrāo Nō̜k na Wat Pā Phrāo Nō̜k, Tambon Pā Dǣt, ʻAmphœ̄ Mư̄ang Chīang Mai, Čhangwat Chīang Mai, wan thī 17-20 Makarākhom 2533
[Chiang Mai. Khana Kammakān Wat Pā Phrāo Nō̜k. 1990]. 36 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Sunthō̜nsutakit (Sunthō̜n Kēsarō) na Mēruwat Bang Sai Kai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n 12 Mokarākhom 2528
Sunthō̜nsutakit
[Bangkok?. Khana Sitsayānusit. 2528 i.e. 1985] (Krung Thēp : Krom Yutthasuksā Thahān Bok). 2, 68 p., [6] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Suwannakhēmākō̜n ʻadīt Čhao Khana ʻAmphœ̄ Mǣ Thā, čhaoʻāwāt Wat Thā Sop Mœ̄i, ʻAmphœ̄ Mǣ Thā, Čhangwat Lamphūn, 24 Kumphāphan 2533
Suwannakhēmākō̜n
[Lamphun. Khana Song ʻAmphœ̄ Mǣ Thā. 1990]. 60 p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Phra Khru Thawisak Mettachitto, adit chaoawat Wat Kukham, Tambon Wat Ket, Amph¿ M¡ʻang, Changwat Chiang Mai, na Susan Sanku Lek, Amph¿ M¡ʻang, Changwat Chiang Mai, wanthi 4-7 Kumphaphan Pho. So. 2542
[Chiang Mai. Khana Song, Khana Sattha, l©Œ Sityanusit Wat Kukham. 1999?]. 72 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Wimonwutthikhun (Manūn Wimalō), ʻadīt čhaoʻāwāt Wat Pathommabutʻitsarārām na mēn Wat Pathommabutʻitsarārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 6 Makarākhom Phutthasakkarāt 2533
Wimonwutthikhun
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Wat Pathommabutʻitsarārām. [2533 i.e. 1990]. 46 p., [2] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Wisutthisangkhakit ʻadīt čhaoʻāwāt Wat Phrasingwō̜ramahāwihān, ʻAmphœ̄ Mư̄ang, Čhangwat Chīang Mai, na susān Hāiyā Chīang Mai, 18 Phrưtsačhikāyon 2533
Wisutthisangkhakit
[Chiang Mai. s.n. 1990]. 72 p., [1] leaf of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Lūangpū Phāng Čhiṭtakhuṭtō, Wat ʻUdomkhongkhā Khīrīkhēt (Wat Dūn), Tambon Nāngām, ʻAmphœ̄ Mančhākhīrī, Čhangwat Khō̜n Kæn, Wanʻāthit thī 24, Mīnākhom 2528
Phra Čhiṭtakhuṭtō
[Khon Kaen. s.n. 1985]. 63 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Nāwā ʻĀkāt Thō Pao Čhittapālō (Čhunlaka) na mēn Wat Thammāphiratārām (Saphān Sūng), Bāng Sư̄, Kō̜thō̜mō̜., 11 Singhākhom 2531
Čhittapālō
[Bangkok. s.n. 1988]. 37, 91 p., [3] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop "Phra Phrommakhunāphō̜n" (Phum Kittisārō, Pō̜. Thō̜. 7), Wat Phra Nārāi Mahārāt, Čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā, 4 Mēsāyon 2535
[Nakhon Ratchasima. Phra Rātchawisutthiwēthī. 1992]. 33, 372 p., [15] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Rātcharattanasōphon (Čhan Čhanthasiri) ma mēn Wat Sangwētchawitsayārām, Wanʻāthit thī 23 Thanwākhom 2533
Phra Rātcharattanasōphon ; Phra Thēpwēthī
[Bangkok. Wat Sangwēt Witsayārām. 1990]. [78], 171 p., [8] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Sunthō̜nrawihārakit (Kun Čhanhō̜m) na mēn Wat ʻAmarinthrārām, Khēt Bāng Kō̜k Nō̜i, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wansao thī 18 Mēsāyon Phō̜. Sō̜. 2535
Phra Sunthō̜nrawihārakit
[Bangkok. Phra Rātchawisutthiwēthī. 2535 i.e. 1992]. 372 p., [23] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Thawīpthuraprasāt (Wō̜n Wō̜radilok) na mēn Wat Makutkasattriyārām, wan thī 20 Kanyāyon Phō̜. Sō̜. 2522
Thawīpthuraprasāt
[Bangkok. s.n. 2522 i.e. 1979]. 82 p., [13] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Thēpwisutthiwēthī (Sut Thitawīrō Pō̜. Thō̜. 9) čhaoʻāwāt Wat Mahāphrưtthārām, ʻadīt čhao Khana Phāk 10, Wansao thī 16 Karakadākhom 2531 na mēn Wat Mahāphrưtthārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n
Phra Thēpwisutthiwēthī
[Bangkok. Phra Mēthīkittayāphō̜n. 2531 i.e. 1988]. 59, 263 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Thēpwongsāčhān (ʻIn ʻInthachōtō), ʻadit čhaokhana Čhangwat Phetchaburī, ʻadit čhaoʻāwāt Wat Yāng, Phetchaburī
Phra Thēpwongsāčhān
Phetchaburī. Wat Yāng. [2530 i.e. 1987]. 49, 168 p., [1] leaf of plates.

ʻAnusōn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Tīronnasānwisawakam (Trī Tīranasān) Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜. na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanphrưhatsabō̜dī thī 15 Phrưtsačhikāyon Phutthasakkarāt 2516
Tīronnasānwisawakam
[Bangkok. s.n. 2516 i.e. 1973]. 233, 11, 177 p., [30] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Yānawisutthithēra (Rat Tutthačhittō Tōtiya) na mēn Wat Dūang Khǣ, Khēt Pathumwan, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, wan thī 10 Makarākhom 2536
Phra Yānawisutthithēra
[Bangkok. Phra Phrommunī. 1993]. 12, 175 p., [31] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phūchūai Sāttrāčhān Somphong Chīwasan, Thō̜. Chō̜. na susān Hāiyā Čhangwat Chīang Mai, Wančhan thī 18 Makarākhom 2536
Somphong Shevasunt
[Chiang Mai. s.n. 1993]. 73 p.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop Pracha Tanthawanit, Wanathit thi 12 Kumphaphan 2549 na men Wat Khositwihan Amph¿ M¡ʻang Changwat Phuket
Pracha Tanthawanit
[Bangkok]. Samnakngan Khana Kammakan Watthanatham h©Œng Chat. [2006]. 127 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rư̄a ʻĒk Lūang Suraphatphisit, Tō̜. Chō̜., Tō̜. Mō̜
[Bangkok. Suwit Suraphatphisit. 1981]. 14, 136 p., [6] p. of plates.

Anuson ngan phraratchathan phl¿ng sop R¡ʻatri Doro. Sunai Na Ubon, Mo. Wo. Mo., Po. Cho. na men Wat Thatthong, Krung Thep Maha Nakhon, Wansao thi 27 Kumphaphan, Phutthasakkarat 2542
Sunai Na Ubon
[Bangkok. s.n. 1999]. 128 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜i Tamrūat ʻĒk Phongphan Phongsayām, Tō̜. Mō̜., ʻadit samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n Čhangwat Rō̜i ʻEt, na chāpanasathān Krom Tamrūat, Wat Trīthotsathēp, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphrưtsabō̜dī thī 5 Mithunāyon Phutthasakkarāt 2523
Phongphan Phongsayām
[Bangkok. s.n. 1980]. 66, 27 p., [4] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜i Tamrūat Trī Pradit Rāmāngkūn na mēn Wat Trīthotsathēp Wanʻāthit thi 22 Kanyāyon 2528 ewla 17.00 n
Pradit Rāmāngkūn ; Pradit Rāmāngkūn
[Bangkok. Wīraphong Rāmāngkūn. 1985]. 6, 235 p., [7] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜i Trī Panithān Lœ̄trit, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok, Wat Sōmmanatwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphut thī 14 Makarākhom 2541
Panithān Lœ̄trit
[Bangkok. Phānikā Lœ̄trit. 1998]. 428 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜itrī Pračhak Sībunrư̄ang na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻangkhān thī 27 Tulākhom, Phō̜. Sō̜. 2534
Pračhak Sībunrư̄ang
[Bangkok. Nāng Rēnū Sībunrư̄ang. 2534 i.e. 1991]. 302 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathan phlœ̄ng sop Rō̜ng Ammāt Thō Chun Pinthānon, Tō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. na mēn Wat Thāt Thō̜ng Wanʻangkhān thī 9 Singhākhom 2520
Chun Pinthānon
[Bangkok. s.n. 1977]. [96] p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜ng ʻAmmāt Thō Khun ʻAphirakčhanyā (Prư̄ang Kō̜ngsamut), Tō̜. Chō̜., Tō̜. Mō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām Wanphrưhatsabō̜dī thī 1 Kumphāphan 2533
ʻAphirakčhanyā
[Bangkok. s.n. 1990]. 31, 227 p., [13] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜ng Sāttrāčhān Suphan Tōsunthō̜n, Thō̜. Chō̜., Thō̜. Mō̜., na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wanʻangkhān thī 9 Phrưtsačhikāyon Phō̜. Sō̜. 2525
Suphan Tō̜sunthō̜n
[Bangkok. s.n. 2525 i.e. 1982]. 132 p., [16] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜.ʻŌ̜. Chalœ̄i Rư̄angwisēt
Chalœ̄i Rư̄angwisēt
[Thailand. s.n. 2524 i.e. 1981]. [52], 26 p., [9] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sātsatrāčhan Phonthō Phrayā Sanwithānnithēt (ʻǢp Raktapračhit) Pō̜. Čhō̜., Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜. Samuhaphrarātchamonthīan na mēn klāng nā Phlamphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirintharāwāt, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphut thī 28 Mīnākhom 2533
Sanwithānnithēt (ʻǢp)
[Bangkok. s.n. 2533 i.e. 1990]. 236 p.

ʻAnusōn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhan Dōktœ̄ Chaiyong Chūchāt Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜. na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanphut thī 17 Singhākhom Phō̜. Sō̜. 2520
Chaiyong Chūchāt
[Bangkok?. s.n. [2520 i.e. 1977]. 197 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Kō̜ Sawatphānit, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜., na Wat Phrasīmahāthātwō̜ramahāwihān, Khēt Bāng Khēn, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, wanthī 22 Phrưtsaphākhom, Phō̜. Sō̜. 2536, wēlā 17.00 Nō̜
Kō̜ Sawatdiphānit
[Bangkok]. Rōngphim ʻOngkānkhā Khō̜ng Khurusaphā. 2536 [1993]. [70], 287 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhan Dō̜rō̜. Lek Thanasukān, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜. na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Wanphrưhatsabō̜dī 18 Kanyāyon Phutthasakkarāt 2529
[Bangkok. Somčhit Thanasukān. 2529 i.e. 1986]. [44], 125 p., [13] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Wiphāt Bunsī Wangsāi, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Wanʻāthit thī 17 Kumphāphan 2528 na susān Mǣ Čhō̜
Wiphāt Bunsī Wangsāi
[Chiang Mai. Chomrom Sit Kao Mǣ Čho. 1985]. 148 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Wit Siwasariyānon Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜. na mēn lūang na phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanphrưhatsabō̜dī thī 14 Mithunāyon, Phutthasakkarāt, 2533
Wit Siwasariyānon
[Bangkok. Darun Siwasariyānon. 2533 i.e. 1990]. 1 v. (various pagings).

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttračhān Nāiphǣt Lūang Phrommathattawēthī na mēn Wat Thātthō̜ng, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 16 Thanwākhom, Phō̜. Sō̜. 2533
Phrommathattawēthī
[Bangkok. Watcharī Phrommathattawēthī. 2533 i.e. 1990]. 108 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Nāiphǣt Mongkhon Khrūʻatrāchū, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜. na mēn Wat Thāt Thō̜ng Krung Thēp Māha Nakhō̜n, Wanʻāthit thī 4 Mīnākhom 2533
Mongkhon Khrư̄atrāchū
[Bangkok. Prānīt Khrư̄atrāchū. 2533 i.e. 1990]. 141 p., [12] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Phan ʻĒk (Phisēt) Phūnphon ʻĀtsanačhindā, Pō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., na mēn chuakhrāo Wat Sūandō̜kwō̜rawihān, Čhangwat Chīang Mai, Wansao thī 1 Kumphāphan 2535
Phūnphon ʻĀtsanačhindā
[Chiang Mai. Wilāwan ʻĀtsanačhindā. 1992]. 410 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Suphat Suthātham, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜
[Bangkok. s.n. 1984]. [44], 163 p., [14] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhan Wikrom Maolānon, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. na mēn luang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanphut thī 24 Kumphāphan 2536
Wikrom Maolanon
Krung Thēp. Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. [1993]. 112, 280 p., [21] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sēwok Thō̜ Čhamư̄n ʻAmō̜nradarunārak (Čhǣm Sunthō̜nrawēt) na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt Wanphrưhatsabō̜dī 24 Thanwākhom 2524
ʻAmō̜nradarunārak ; Vajiravudh
[Bangkok. s.n. 2524 i.e. 1981]. [40], 240 p., [16] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sư̄p Nākhasathīan
Sư̄p Nākhasathīan ; Sư̄p Nākhasathīan
[Bangkok. Kō̜ng ʻAnurak Sat Pā, Krom Pāmai. 2533 i.e. 1990]. 40, 111 p.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop thahān Krom ʻĀsāsamak thī sīa chīwit čhāk kānpatibat kānrop nai Sāthāranarat Wīatnām
[Bangkok]. Kō̜ngthap Bok. 2511 [1968]. 55 p., [62] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Thānphūying Khačhō̜n Pharatarāchā, Thō̜. Čhō̜. Wō̜: na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, Wanphut thī 29 Tulākhom Phutthasakkarāt 2529
Khačhō̜n Pharatarāchā
[Bangkok. Kan ʻItsarasēnā Na ʻAyutthayā. 2529 i.e. 1986]. 365 p.

ʻAnusǭn ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Thān Phūying Mōlī Khǭman, Mǭ. Wǭ. Mǭ., Pǭ. Chǭ., Thǭ. Čhǭ. Wǭ., na mēn Wat Makutkasattriyārām, Wanʻāthit thī 14 Makarākhom, Phǭ. Sǭ. 2539, wēlā 17.00 Nǭ
Thanat Khoman ; Mōlī Khǭman
[Bangkok. Thanat Khǭman. 1996]. 223 p.

ʻAnuson ngān phrarātechathān phlœ̄ngsop Pho.ʻŌ. Čhit Thanachōt
Čhit Thanachōt
Krung Thēp. Wat Thēpsirin. 2515 [1972]. 96, 74 p., [5] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ngān phrathān phlœ̄ng sop Rōi Trī Phadung Čhantharubēksā
Phadung Čhantharubēksā
[Bangkok. s.n. 1985]. 153 p., [16] p. of plates.

ʻAnusō̜n ngān phutthaphāyuhayāttrā thāng chonlamāk, nai kānchalō̜ng 25 phutthasattawat, 14 Phrưtsaphākhom 2500
[Bangkok]. Rōngphim Krom ʻUthokkasāt. 2500 [1957]. 68, 8 p., [49] p. of plates (some folded).

Anuson ngan prachampi Rongrian Santidarun khrang thi 3, 30 Mokkarakhom
[Samut Prakan, Thailand. Santidarun. 2004]. 111 p.

ʻAnusō̜n ngān sadet phrarātchadamnœ̄n phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang Ditthakānphakdī (Čharūn Bunyaratphan), Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜., na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirittharāwāt, Wanphut thī 9 Mēsāyon, Phutthasakkarāt 2540
Ditthakānphakdī
[Bangkok. s.n. 1997]. 155 p.

ʻAnusō̜n ngān sadet phrarātchadamnœ̄n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sœ̄m Sālikhup, Thō̜. Mō̜
Sœ̄m Sālikhup ; Sirindhorn
[Bangkok]. Klum Damnœ̄n Ngān Nangsū ʻAnusō̜n Phō̜. ʻAmāttayakun. 2527 [1984]. 124 p.

ʻAnusō̜n Ngān Sadǣng Kānphim hǣng Prathēt Thai, khrang thī 1: The First Printing Exhibition of Thailand, wan thī 3-10 Mithunāyon 2505
[Bangkok. Phanǣk Wichā Changphim Witthayālai Theknik. 1962]. 185, [24] p.

ʻAnusō̜n ngān sop Phra ʻĀčhān Fan ʻĀčhāra Thēra
ʻĀčhārō
[Bangkok?. Khana Kammakān Čhat Ngān Sop Phra ʻĀčhān Fan ʻārō. 2521 i.e. 1978]. 654 p., [10] p. of plates.