ʻAnusō̜n ngān thambun chalō̜ng ʻāyu khrop 7 rō̜p Phra Thēpkhunāthān (Dō̜. Čhīam Kunlawanit), Wat Sōthō̜nwararāmmawō̜rawihān, ʻŌ̜. Mư̄ang Pǣt Liu 1 Thanwākhom 2530
Phra Thēpkhunāthān
Krung Thēp. Sangwīan Phūrahong. [1987]. 87 p.

ʻAnusō̜n nō̜i nō̜i kap burut phūyingyai
Humphan Rattanavong
[Vientiane]. Sathāban Khonkhwā Vatthanatham læ Sangkhomsāt, Kasūang Thalǣng Khāo læ Vatthanatham. 1995. 27, [32] p.

ʻAnusǭn nūʼang nai ngān chāpanakitsop Khunmœ̄ Phūa Būasutčhai
Krungthēp Mahā Nakhon. Prasat Buasutchai. 2521 [1978]. 102 p., [5] leaves of plates.

ʻAnusō̜n Phana Thān Čhō̜m Phon Sarit Thanarat
Sarit Thanarat
[Bangkok]. Kō̜ngthap Bok. 2507 [1964]. 300 p., [65] p. of plates.

ʻAnusō̜n phư̄a pen bannākān thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan Tamrūat Thō Čhāruʻat Rư̄angsuwan
[Bangkok. s.n. 1983]. [40], 175 p., [1] leaf of plates.

ʻAnusō̜n phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Kō̜ng Wisutthārom, Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜., Thō̜. Čhō̜. na. mēn lư̄ang nā phlapphlā ʻitsariyaphō̜n Wat Thēpsirinthrāwāt, wan hī 14 Makarākhom 2531
Kō̜ng Wisutthārom
[Bangkok. s.n. 2531 i.e. 1988]. 280 p.

ʻAnusō̜n phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sǣngchai Sunthō̜nwat, phūʻamnūaikān, ʻOngkān Sư̄sān Mūanchon hǣng Prathēt Thai (ʻŌ̜. Sō̜. Mō̜. Chō̜.), Wanʻangkhān thī 23 Mēsāyon 2539, na Wat Phra Sīmahāthātwō̜ramahāwihān, Bāngkhēn, Kō̜thō̜mō̜
Sǣngchai Sunthō̜nwat
[Bangkok. ʻOngkān Sư̄sān Mūanchon hǣng Prathēt Thai. 1996]. 255 p.

ʻAnusō̜n phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Sathitbunyānan (Bunchom Sunanthō) na Wat Sīsuphan, Thanon Wūa Lāi, Tambon Hāi Yā, ʻAmphœ̄ Mư̄ang, Čhangwat Chīang Mai, wan thī 15-17 Mīnākhom 2534
Sathitbunyānan ; Puangkham Tuikheo
[Chiang Mai. Khana Kammakān Wat Sīsuphan. 1990]. 49 p.

ʻAnusō̜n phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Yānalangkān (Thưng Suriyō) na mēn chaukhrāo Dō̜n Pin, Tambon Chǣ Chāng, ʻAmphœ̄ San Kamphǣng, Čhangwat Chīang Mai, wan thī 28 Kumphāphan Phō̜. Sō̜. 2535
Yānalangkān
[Chiang Mai. Khana Song ʻAmphœ̄ San Kamphǣng læ Khana Satthā Wat Dō̜n Pin. 1992]. 69 p.

ʻAnusō̜n phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop phūsīa chīwit nư̄angčhāk patibat nāthī nai kānraksā khwāmmankhong phāinai læ raksā ʻathipatai khō̜ng chāt, 23 Mīnākhom Phō̜. Sō̜. 2532
[Bangkok]. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai. [2532 i.e. 1989]. [172] p.

ʻAnusō̜n phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Thān Phra Khrū ʻAnusārasāsanakō̜n (Pānnu Wisutthō), ʻadīt čhaoʻāwāt Wat Phrathāt Dō̜i Kō̜ng Mū, čhaoʻāwāt phraʻārām lūang Wat Čhō̜ng Kham, læ Čhao Khana ʻAmphœ̄ Mư̄ang Mǣ Hō̜ng Sō̜n na mēn Wat Phrathāt Dō̜i Kō̜ng Mư, 27 Mīnākhom 2531
ʻAnusārasāsanakō̜n
[Mae Hong Son]. Khana Kammakān Sitsayānusit. [1988]. 97 p.

ʻAnusō̜n phithī pœ̄t tưk Lūangpū Khrư̄ang Suphatthō 2530, Rōngphayābān ʻUthum Phō̜n Phisai, Čhangwat Sīsakēt, Phō̜. Sō̜. 2530-2531: wāng silārœ̄k, 13 Phrưtasačhikāyon 2530, pœ̄t tưk, 27 Kanyāyon 2531
[Sisaket. Rōngphayābān ʻUthum Phō̜n Phisai. 1988]. 92 p., [9] p. of plates.

ʻAnusōn Phon Trī Chai Prathīpasēn
Chai Prathīpasēn
[Bangkok. s.n. 2505 i.e. 1962]. 19, 340 p., [4] leaves of plates.

ʻAnusō̜n Phō̜ʻō̜. Mahāčhulā--: ngān mō̜p prakāsanīyabat run thī 21/2524, 2 Makarākhom 2526
[Bangkok]. Phō̜ʻō̜. Mahāčhulā. [1983]. 93 p., [22] p. of plates.

ʻAnusōn Phrānbūn
Čhūangčhan Čhankhanā
[Bangkok. Samnakphim Rư̄ang Sin. 2519 i.e. 1976]. 352 p.

ʻAnusō̜n phraprawat Somdet Kromphrayā Damrongrāchānuphāp
Wit Phinkhanngœ̄n
[Thailand. s.n. 1962?]. 177 p.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Phō̜ Singkham Nōtānon, Bō̜. Chō̜., Bō̜. Mō̜., na susān Bān Lūang, Thētsabān Mư̄ang Lamphūn, Wanʻāthit thī 17 Kumphāphan 2528
Singkham Nōtānon
[Lamphun. s.n. 1985]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜. Rō̜. Wō̜. Sanan Ladāwan na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt Wansao thī 29 Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2522
Sanan Ladāwan
[Bangkok. Sīfā Mahāwan. 2522 i.e. 1979]. 122 p.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Bunyong Mư̄angphra
[Thailand. s.n. 1980]. 80 p., [3] leaves of plates.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chatchawān Chutimā, na susān Wat Pā Phǣng, Čhangwat Chīang Mai, Wanphrưhatsabō̜dī thī 17 Mēsāyon 2529, wēlā 16.00 nō̜
Chatchawān Chutimā
[Chiang Mai. s.n. 1986]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Kō̜ng Chairōt
[Thailand. s.n. 1979]. 186 p., [8] p. of plates : col. ill., port. ; 28 cm.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phǣn Siriwētchaphan Tō̜. Mō̜
[Bangkok. s.n. 1983]. [36], 90 p., [14] p. of plates.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Prayūn Wasīnon
[Thailand. s.n. 1976]. 57, 45 p.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sombun Sirithō̜n, Tō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜., na mēn Wat Trīthotsathēp, Wansao thī 11 Phrưtsačhikāyon, Phutthasakkarāt 2521."
Sombun Sirithō̜n
[Bangkok. Suphačhittrā Sirithō̜n. 2521 i.e. 1978]. ca. 200 p., [16] leaves of plates.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Wichai Phetdī
Wichai Phetdī
[Samut Prākān]. Samāchik Saphā Čhangwat Samut Prākān. [2519 i.e. 1976]. [30], 48 p., [7] leaves of plates.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Wō̜račhan ʻIntharakrit, Thō̜. Chō̜., Thō̜. Mō̜
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Rōngphim Sūan Thō̜ngthin, Krom Kānpokkhrō̜ng. 2526 [1983]. 117 p., [1] leaf of plates.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Čharūn Klinchư̄n, 18 Mīnākhom 2534
Čharūn Klinchư̄n
[Bangkok. Nitinai Klinchư̄n. 1991]. 1 v. (unpaged).

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Sǣnsuk Siriwatthanā na Susān Pratūlek, ʻAmphœ̄ Mư̄ang, Čhangwat Phayao, Wansao thī 20 Mithunāyon 2530, wēlā 16.00 nō̜
Sǣnsuk Siriwatthanā
[Phayao]. Kračhāngwong Siriwatthanā. [1987]. 64 p.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan Tamrūat Thō Phak Phīanlœ̄t, Čhō̜. Chō̜., Čhō̜. Mō̜. na chāpanasathān Krom Tamrūat Wat Trīthotsathēpwō̜rawihān, Wanʻāthit thī 26 Singhākhom Phō̜. Sō̜. 2533
Phak Phīanlœ̄t
[Bangkok. Chānchit Phīanlœ̄t. 2533 i.e. 1990]. 346 p.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Phačhon Kīatpračhak, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphut thī 27 Phrưtsačhikāyon, Phutthasakkarāt 2534
Phačhon Kīatpračhak ; Rư̄sī Ling Dam
[Bangkok. Nāng Somsuk Kīatpračhak. 2534 i.e. 1991]. 51, 267 p.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon. Tō̜. ʻŌ̜. Thawin Plēngphānit
Thawin Plēngphānit
[Thailand. s.n. 2525 i.e. 1982]. 229, [1] p.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Trī ʻĀrom Thapthimthai, Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜. na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok Wat Sōmanatwihān, 30 Tulākhom 2533
ʻĀrom Thapthimthai
Kō̜thō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n]. Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. [2533 i.e. 1990]. 36, 106 p.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜. Tō̜. ʻŌ̜. Rōt Bunnāk na chāpanasathān Wat Trīthotsathēp 31 Kō̜. Khō̜. 2521
Rōt Bunnāk
[Bangkok. Mārayāt Bunnāk. 2521 i.e. 1978]. [38], 163 p., [4] leaves of plates.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Thammadilok (Khan Khantikō) na mēn chapho̜ Wat Sūan Dō̜k, Čhangwat Chīang Mai, 4 Makarākhom 2535
Phra Thammadilok (Khan) ; Phra Phrommamunī (Witchamai)
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai. 2534 [1991]. 15, 81 p., [3] leaves of plates.

ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Phisēt Sathīan Phantharangsī, Thō̜. Mō̜., rātchabandit, lēkhāthikān Rātchabandittayasathān na chāpanasathān Khurusaphā, Wat Sarakētrāchawō̜ramahāwihān, Wanphut thī 25 Kanyāyon, Phutthasakkarāt 2534
Sathīan Phantharangsī
[Bangkok. Nāi Pramon Nāng Mǣrīʻǣn Phantharangsī. 2534 i.e. 1991]. 241 p., [31] p. of plates.

ʻAnusō̜n Phra Sumēthamangkhalāčhān wan thī 14 Phrưtsačhikāyon Phō̜. Sō̜. 2533
Phra Sumēthamangkhalāčhān (ʻAmō̜n)
[Lamphun. Phra Sōphonthīrakhun. 1990]. 47 p.

ʻAnusō̜n Phrayā Kōsākō̜nwičhān (Bunsī Praphāsiri) nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop
Kōsākōnwičhān (Bunsī)
[Thonburī. Čharœ̄nsin Kānphim. 2509 1965]. 621 p.

ʻAnusō̜n phūsīasala Khao Khō̜, phonlarư̄an, tamrūat, thahān, bō̜riwēn phư̄nthī rō̜itō̜ 3 čhangwat, Phētchabūn, Phitsanulōk, Lœ̄i (Khao Khō̜-Phūkhat-Phūhinrō̜ngklā) Phō̜. Sō̜. 2511-2527
[S.l. s.n. 2527 i.e. 1984. 152 p., [75] p. of plates.

ʻAnusō̜n prathān phlœ̄ng sop Nāng Watthanā Phūrīpatiphān na chapanasathān Wat Thāt Thō̜ng, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanphrưhatsabō̜dī 29 Tulākhom 2524
Watthanā Phūrīpatiphān
[Bangkok. s.n. 2524 i.e. 1981]. 163 p.

ʻAnusō̜n Prīdī Phanomyong
Suphot Dāntrakūn ; Pridi Banomyong
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n]. Khrōngkān Nangsư̄ Prawattisat Kanmư̄ang, Čhīrawannusō̜n. [1983]-. v. <1-2 >.

ơAnuson raml¡ʻk Phra Khru Wichai Silakhun (Kamon Khunnasilo) Chaoơawat Wat Lakhokrattanaram To. Si Surat ơO. Damn¿nsaduak Cho. Ratchaburi: ngan bamphen kuson wan moranaphap khrop 21 pi Wanchan thi 16 Thanwakhom Pho.So. 2539
[Ratchaburi?. s.n. 1996?]. 16, 240 p., [64] p. of plates.

ʻAnusō̜n rap phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sot Kuramarōhit
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Thai Khasēm. 2521 [1978]. 220, 124 p., [11] leaves of plates.

ʻAnusō̜n Rōngphayābān Song, Krom Kānphǣt, khrop rō̜p 20 pī, 21 Kumphāphan 2514
[Bangkok. Rōngphayābān Song. 1971]. 107 p., [26] p. of plates.

ʻAnusō̜n sadet phrarātchadamnœ̄n song prakō̜p phithī pœ̄t Rōngphyābān Sawan Prachārak, Krom Kānphǣt, 20 Mithunāyon Phutthasakkarāt 2513
[Nakhon Sawan]. Rōngphayābān Sawan Prachārak, Krom Kānphǣt. [1970]. 159 p., [56] p. of plates.

ʻAnusō̜n sadet phrarātchadamnœ̄n songpœ̄t ʻĀkhān Damrong Nirādūn, Sathāban Mareng hǣng, Chāt, Krasūang Sāthāranasuk, Thanon Phrarām 6, Wanʻangkhān thī 10 Thanwākhom, Phō̜. Sō̜. 2511
[Phra Nakhō̜n. Krasūang Sāthāranasuk. 1968]. 65 p., [11] leaves of plates.

ʻAnusō̜n Sammanā Sinlapin Phāk Tai rư̄ang ʻAnāčhak Sīwichai
[Pattani]. Sathāban Sinlapa læ Watthanatham, Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, Witthayākhēt Pattānī. [1993]. 1 v. (various pagings).

ʻAnusǭn Samphan (Kittiwat) Nūansakun, 18 Mīnākhom phǭ.sǫ.2521, chāpanakit na mēru Wat Thēpsirintharāwāt, Krungthēp Mahā Nakhǭn
Krungthēp Mahā Nakhǭn. Bandit Kānphim. 2521 [1978]. 10, 108 p., [13] leaves of plates.

ʻAnusō̜n sān 75 pī Rāchinī
Phrayongsī ʻUnhathūp
[Bangkok. Rōngrīan Rāchinī. 2522 i.e. 1979]. 298 p. : ill. ; 29 cm.

ʻAnusōn Sangā Phūtrakūn, 1 Mēsāyon 2521
Sangā Phūtrakūn
[Bangkok. s.n. 2521 i.e. 1978]. 47, vi, 119 p., [8] leaves of plates.

ʻAnusō̜n San Thēwarak
Krung Thēp. Wat Trīthotsathēp. 2521 [1978]. 214 p.

ʻAnusō̜n sāsanasātsưksā 100 pī
Chīang Mai. Khana Sāsanasāt Mǣkkinwārī, Mahāwitthayālai Phāyap. [1990]. 233 p., [8] p. of plates.

ʻAnusō̜n sathān sat Thai
Charoen Tanmahapran
Krung Thēp. Samnakphim Thai Watthanā Phānit. 2538 [1995]. 102 p.

ʻAnuson Sāthāranasuk: khrop rō̜p 25 pī hǣng kānsathāpanā Krasūang Sāthāranasuk, Phō̜. Sō̜. 2485-Phō̜. Sō̜. 2510
[Bangkok]. Krasūang Sāthāranasuk. [2510 i.e. 1967]. 685 p., [15] leaves of plates.

ʻAnusō̜n sāthāranasuk khrop rō̜p 40 pī hǣng kānsathāpanā Krasūang Sāthāranasuk, Phō̜. Sō̜. 2485-2525
[Bangkok]. Krasūang Sāthrāranasuk. [2525 i.e. 1982]. 7, 884 p., [99] p. of plates.

ʻAnusō̜n Sāttrāčhān Bunthin ʻAtthākō̜n, Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., Thō̜. Čhō̜. Wō̜., 15 Phrưtsaphākhom, Phutthasakkarāt 2537, na mēn lūang nā Phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirintharāwāt
Bunthin ʻAtthākō̜n
[Thailand. s.n. 1994]. 234 p.

ʻAnusō̜n Sāttrāčhān Dirēk Chaiyanām
[Bangkok. s.n. 2510 i.e. 1967]. 79, 160 p., [15] leaves of plates.

ʻAnusō̜n Sāttrāčhān Dō̜ktœ̄ ʻAt Nākhō̜nthap, Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜
ʻAt Nākhō̜nthap
[Bangkok. Thapanī Nākhō̜nthap. 1985]. 212 p.

ʻAnusō̜n Sāttrāc̆hān Khac̆hō̜n Sukkhaphānit
Warunyuphā Sanitwong Na ʻAyutthayā ; Wutthichai Mūnsin
Krung Thēp. Sưksit Sayām phūthǣnc̆hamnāi. [1978]. 247, 190 p., [2] leaves (1 folded).

ʻAnusō̜n Sāttrāčhān Phon Thō Phrayā Sanwithānnithēt, prathān Khrōngkān Sārānukrom Thai Samrap Yaowachon dōi phrarātchaprasong nai Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa, Phutthasakkarāt 2511-2532: nư̄ang nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop, Mīnākhom, Phutthasakkarāt 2533
Sanwithānnithēt
[Bangkok]. Khrōngkān Sārānukrom Thai Samrap Yaowachon. [2532 i.e. 1990]. 143 p.

ʻAnusō̜n Somdet: nānā niphon khō̜ng Somdet Phra Phutthāčhān (Sōm Chanamahāthēra)
Phra Phutthāčhān (Sōm)
[Bangkok. s.n.]. 2506 [1963]. 2, 10, 135 p., [6] leaves of plates.

ʻAnusō̜n Somdet Phračhao ʻŪthō̜ng Rāmāthibō̜dī Sīsinthō̜n Bō̜rommabō̜phit Phraphutthačhaoyūhūa
ʻŪthō̜ng
[ʻAyutthayā]. Khana Krommakān Čhangwat Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā. [2513 i.e. 1970]. 65, 236 p., [45] p. of plates (some folded).

ʻAnusō̜n "Sō̜phō̜thō̜." 2510
Thīra Phithakkun
[Phitsanulōk]. Samākhom Nangsư̄ Phim Sūan Phūmiphāk hǣng Prathēt Thai. [1967]. 392 p., [9] p. of plates.

ʻAnusō̜n "Sukkrahat"
Mānitnarēt (Chalœ̄m)
[S.l. s.n. 2511 i.e. 1968]. 45, 368 p., [2] leaves of plates.

ʻAnusō̜n sunthō̜ntham
Kō̜. Khaosūanlūang
Rātchaburī. Samnak Patibattham Khao Sūan Lūang. 2524 [1981]. 152 p., [1] leaf of plates.

ʻAnusō̜n thutangkhačhēdī khō̜ng Phra Sutthithammarangsīkhamphīramēthāčhān (Phra ʻĀčhān Lī Thammatharō)
Phra Sutthithammarangsīkhamphīramēthāčhān
Samut Prākān. Wat ʻAsōkārām. [2509 i.e. 1966]. 2, 8, 110 p., [7] leaves of plates.

ʻAnusō̜n ʻUdom Bunyaprasop
ʻUdom Bunyaprasop
[Bangkok. s.n. 1962]. [212] p.

Anuson Walter Vella
Renard, Ronald D ; Vella, Walter F
Chiang Mai, Thailand. Walter F. Vella Fund, Payap University. c1986. xii, 370 p.

ʻAnusō̜n Wat Rātchapraditsathitmahāsīmārāmrātchawō̜rawihān khrop rō̜p 100 pī, 26 Phrưtsačhikāyon 2407-26 Phrưtsačhikāyon 2507
[Bangkok. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ "ʻAnusō̜n Wat Rātchapradit Khrop Rō̜p 100 Pī". 1964]. 276 p., [33] p. of plates.

ʻAnusō̜n Wat Rātchapraditsathitmahāsīmārāmrātchawō̜rawihān, khrop rō̜p 108 pī, 26 Phrưtsačhikāyon 2407 - 26 Phrưtsačhikāyon 2515
[Bangkok]. Khana ʻAnukammakān Fāi Čhattham Nangsư̄ ʻAnusō̜n Wat Rātchapradit-- Krop Rō̜p 108 pī. [2515 Ii.e. 1972]. 103, 200 p., [18] p. of plates.

ʻAnusō̜n Wimon Phimonlatham
Wimon Phimonlakun
[Bangkok]. Sayāmsapō̜t Sindikhēt. [2534 i.e. 1991]. 64 p.

ʻAnusō̜ranālai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng ʻAnong Tongsiri, Pō̜. Mō̜. na mēn Wat Pā Sutthāwāt, Čhō̜. Sakon Nakhō̜n, Wansao thī 25 Thanwākhom, Phō̜. Sō̜. 2536
ʻAnong Tongsiri ; Phra Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhan
[Thailand. s.n. 1993]. 135 p.

ʻAnusō̜ranī Suchāt Rattanaprākān
Suchāt Rattanaprākān
[Songkhla. Rattanaprākān rūam kap Sathāban Thaksin Khadī Sưksā. 1985]. [94] p.

Anusrandaine runoja karjalaksi
Brendojev, Vladimir
Petroskoi. Karjala-kustantamo. 1980. 133 p.

Anus, rectum, sigmoid colon: diagnosis and treatment
Bacon, Harry E
Philadelphia. J.B. Lippincott Co. [1949]. 2 v. (xxv, 1127 p.).

Anus, rectum, sigmoid colon; diagnosis and treatment
Bacon, Harry E
Philadelphia, Montreal [etc.]. J.B. Lippincott company. [1941]. xxvi, 857 p.

Anuṣṭhānaṃ: nāṭakaṃ
Mōhan, Śr̲īmūlanagaraṃ
Koccin. Si. Ai. Si. Si. Bukk Haus. 1989. 107 p.

Anuṣṭhānaṃ, purāvr̥ttaṃ, poruḷ: paṭanaṇiye ādhāramākki oru paṭhanaṃ
Vidyāsāgar, Ke
Payyannūr, [Kerala]. Eph. Eph. Eṃ. Pabḷikkēṣans. 1998. 96 p.

Anuṣṭhānapaddhatih̤
Vāsudevasomayājī, Koṭā
Maisūra. Ke. Vāsudeva Somayājī. 1918 [1996]. x, 204 p.

Anuṣṭhānaprakāśaḥ: mahānibandhaḥ
Caturthīlālaśarma
Bambaī. Śrīveṅkaṭeśvara Sṭīma Presa. 1984. 5, 13, 362 p.

Anuṣtḥāna Vēdānti Svāmi Śrī Rāmatīrtha
Lakśmīnarasiṃhaśāstrī, Huragalavāḍi
[1968 or 9]. vi, 168 p.

Anusūcita janajāti aura atyācāra nivāraṇa: kānūna evaṃ vyavasthāem̐
Yādava, Pūraṇamala
Jayapura. Yūnivarsiṭī Buka Hāusa. 2004. 226 p.

Anusūcita janajāti Goṇḍa kī upajāti Mogiyā (Ojhā) aura anusūcita jāti Moghiyā (Mogiyā/Bāvarī) jāti kā tulanātmaka nr̥tatvaśāstrīya adhyayana: adhyayana varsha, 1996
Ahiravāra, Ena. Āra ; Siṃha, Kiraṇa Vijaya
Bhopāla. Ādima Jāti Anusandhāna Saṃsthāna, Madhyapradeśa. 1997/98 [i.e. 1998]. 22 leaves.

Anusūcita janajātiyoṃ se sambandhita sāṅkhyikīya saṅkalana
[Bhopal]. Sāṅkhyikīya Anubhāga, Kāryālaya, Āyukta Ādivāsī Vibhāga, Madhyapradeśa. 1990. 2, 84 p.

Anusūcita jāti evaṃ anusūcita jana-jātiyoṃ ke lie śāsakīya sevāoṃ meṃ ārakshaṇa sambandhī Parīkshaṇa Samiti kā prativedana
Bhopāla. Madhya Pradeśa Śāsana. 1967. 143 p.

Anusucita jati ke bala-sramika
Vinoda Kumara
VaranĐasi. Kala Prakasana. 2008. 272 p.

Anusūcita jāti ke chātra/chātrāoṃ ke vikāsa meṃ śāsana kī bhūmikā (Madhyapradeśa ke sandarbha meṃ)
Nigam, Alok Kumar
Bhopal. National Centre for Human Settlements & Environment. [199-]. 70 leaves.

Anusūcita jāti kī chātrāoṃ hetu kendra pravrtita yojanāoṃ ke antargata nirmita kanyā chātrāvāsda Jilā Bilāsapura evaṃ Rāyapura kā mūlyāṅkana: adhyayana varsha 1993-94
Bhopāla. Ādima Jāti Anusandhāna Saṃsthāna. 1997/98 [i.e 1998]. 94 leaves.

Anusūcita jātimāṃ udyoga sāhasikatā
Makavāṇā, Manubhāī Eca
Amadāvāda. Samājamānavaśāstra Vibhāga, Ma. De. Samājasevā Mahāvidyālaya, Gūjarāta Vidyāpīṭha. 1992. 10, 142 p.

Anusucita jati memĐ mahila utpirĐana
Lata, Manju
Nayi Dilli. Arjuna Pablisinga Hausa. 2004. 174 p.

Anusūcita jāti meṃ mahilā utpīṛana
Latā, Mañju
Nayī Dillī. Arjuna Pabliśiṅga Hāusa. 2004. 174 p.

Anusūcita jātī, vimukta va bhaṭakyā jamātī, va itara māgāsavarga yāñcyā kalyāṇācyā yojanā āṇi 1989-90 cyā arthasaṅkalpāta tyāsāṭhī kelelyā taratudi
[Mumbaī. Śāsakīya Madhyavartī Mudraṇālaya. 1989]. 74 p.

Anusūcita jātī, vimukta va bhaṭakyā jamātī, va itara māgāsavarga yāñcyā kalyāṇācyā yojanā āṇi 1990-91 cyā arthasaṅkalpāta tyāsāṭhī kelelyā taratudī
[Mumbaī. Śāsakīya Madhyavartī Mudraṇālaya. 1990]. 76 p.

Anusucita jatiyomĐ evamĐ anusucita janajatiyomĐ memĐ prajananata pratirupa: ChattisagarĐha Rajya ke Rayapura sambhaga ke visesha sandarbha memĐ
Baghela, Anusuiya ; Gupta, Eca. Esa
Rayapura. PamĐ. Ravisankara S˜ukla Visvavidyalaya. 2002. xxviii, 236 p.

Anusūcita jātiyoṃ, anusūcita janajātiyoṃ ko śaikshika suvidhāeṃ
Naī Dillī. Mānava Saṃsādhana Vikāsa Mantrālaya, Āyojanā, Māniṭariṅga, tathā Sāṅkhyikī Vibhāga, Anusūcita Jāti tathā Anusūcita Janajāti Sela, Bhārata Sarakāra. 1986. iii, 81 p.

Anusūcita jātiyoṃ evaṃ anusūcita janajātiyoṃ ko śāsakīya sevāoṃ meṃ śāsana dvārā svīkr̥ta kī gaī vibhinna-suvidhāeṃ
Bhopāla. Śāsana Kendrīya Mudraṇālaya. 1975. 98 p.

Anusūya
Chalam, 1894-1979
Vijayavāḍa. Aruṇā Pabli.ṣi.ṅghaus. 1981. 120 p. ; 19 cm.

Anusvāra
Śāstrī, Madhura
Dillī. Aksharā Prakāśana. 2000. 80 p.

Anuszkiewicz
Anuszkiewicz, Richard ; Lunde, Karl
New York. H. N. Abrams. 1977. 207 p.

Anuszkiewicz: Op Art
Buchsteiner, Thomas ; Anuszkiewicz, Richard ; Mössinger, Ingrid
Ostfildern. Hatje. 1997. 118 p.

Anuta: social structure of a Polynesian island
Feinberg, Richard
[Laie, Hawaii]. Institute for Polynesian Studies in cooperation with the Danish National Museum. c1981. xviii, 373 p., [6] folded leaves of plates.

AnutĐhi Adivasi lokakathayemĐ
Gupta, Ghanasyama
Bhopala, Madhyapradesa. Purvasa Prakasana. 2007. 255 p.

Anutāīñcyā sahavāsāta
Ambike, Sindhutāī ; Ciṭaṇīsa, Aśoka
Ṭhāṇe. Grāmamaṅgala Prakāśana. 1985. 15, 64 p.

A Nut & a kernel: a collection of early Shropshire bell rhymes in the manner of "Oranges & lemons"
Jackson, Georgina F
Shrewsbury, [Shropshire]. Ericius Press. 1981. [8] p.

The Anutan language reconsidered: lexican and grammar of a Polynesian outlier
Feinberg, Richard
New Haven, Conn. Human Relations Area Files. 1977. 2 v. (vi, 272 leaves).

Anutāpa
Manibabu Singh, Maisnam
[1968]. ii, ii, 76 p.

Anutapta sakāḷa
Nāẏaka, Upendra
Kaṭaka. Āryya Prakāśana. 2000. 99 p.

Āṅ!, Utayan̲ kārṭṭūn̲s
Utayan̲
Cen̲n̲ai. Kālaccuvaṭu Patippakam. 2004. 191 p.

A nut between two blades: the novels of Charles Robert Maturin
Henderson, Peter Mills
New York. Arno Press. 1980. 262 p.

A nutcracker in a tree: a book of riddles
Duncan, Riana
London. Andersen Press. c1980. [25] p.

Anūṭhe kalamakāra-patrakāra Nandakiśora Pārīka, citra smārika, 2004
Pārīka, Nandakiśora ; Jośī, Tārā Prakāśa
Jayapura. Nandakiśora Pārīka Smr̥ti Grantha Samiti. 2004. [72] p.

ʻAnuthin 14 Tulā: chut Tulā chai
Naowarat Phongphaibūn
Krung Thēp. Kīeo-Klāo Phimphakān. 2544 [2001]. 80 p.

ʻAnuthin chīwit læ khamphiphāksā sō̜ng nakthōt prahān ʻAthip, khāttakam plư̄ai, Kangwān sanghān sō̜ng thanāi phuangthāi dūai phraʻēk mư̄pưn Lư̄chai Narưnāt
Thawatchai ʻItsarāngkūn na ʻAyutthayā
[Bangkok. Nopphakhun Thānʻuthit. 2504 i.e. 1961]. 234 p., [19] p. of plates.

ʻAnuthin Krung Thēp: phāp hǣng khwāmsongčham
Thēpchū Thapthō̜ng
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnakphim Pirāmit. 2545 [2002]. 152 p.

ʻAnuthin patibat tham: sưksā chīwit yāng pen witthayāsāt : banthưk rāiwan khana fưkfon ton yāng khēmkhon nai wainum
Phra Thēpwisutthimēthī
[Bangkok]. Pāčhārayasān. 2532 [1989]. 146 p.

ʻAnuthinphāp 60 pī Sūan Mōk: prathīp tham hǣng Sayām
ʻŌ̜rasī Ngāmwitthayāphong
Krung Thēp. Samnakphim Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng. 2535 [1992]. 197 p.

Anuṭīkā saṅgaha ; Abhidhamma saṅgaha sarup paripuṇṇ. ; Brasaṇgaha ; Puḷataṅmi Mahāvatt phūk
[Phnom Penh?. s.n. n.d.-. <v. 1, 3-4, 5, 7; 1, pt. 1 ; 1 ; 5-6 > : palm.

An̲utin̲a Vēta tiyān̲am
Tān̲iyēl Pālrāj, Je ; Samuel, S ; Paulraj, Krubha
Cen̲n̲ai. Kir̲istava Ilakkiyac Caṅkam. 2004. 366 p.

An Utrecht antiphoner: Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit 406 (3.J.7) : printouts from an index in machine-readable form : a CANTUS index
Downey, Charles T ; Steiner, Ruth
Ottawa, Canada. Institute of Mediaeval Music. c1997. xx, 220 p.

A nutrição no ultramar português: (subsídio para uma bibliografia)
Reis, Carlos Santos
Lisboa. Instituto Nacional de Estatística. 1973-74. 2 v.

A nutrição, o cérebro e a mente
Chaves, Nelson
[Rio de Janeiro]. Edições O Cruzeiro. [1971]. 110 p.

A nutritional survey in the Republic of Rwanda
Vis, H. L ; Yourassowsky, C ; Borght, H. van der
Tervuren. Musée royal de l'Afrique centrale. 1975. xxx, 192 p.

A nutrition and dietetics workbook
Shackelton, Alberta Dent
Ann Arbor, Mich. Edwards brothers, inc. 1940. xvi, 160 p.

A nutrition baseline survey in four villages in the lower Rufiji Valley
Bantje, Han ; Mrisho, Fatma ; Ljungqvist, Bjorn
[Dar es Salaam]. Bureau of Resource Assessment and Land Use Planning. [1979?]. vi, 71 leaves.

A nutrition bibliography
[Chicago. 1945]. [20] p.

A Nutrition foundations' reprint of Kwashiorkor
Trowell, H. C ; Davies, J. N. P ; Dean, R. F. A
New York. Academic Press. 1982. xxviii, xii, 308 p.

A nutrition foundations' reprint of Scurvy, past and present
Hess, Alfred Fabian
New York. Academic Press. 1982. xxv, vii, 279 p., [11] p. of plates.

A Nutrition foundations' reprint of The diseases of children and their remedies
Rosén von Rosenstein, Nils
New York. Johnson Reprint Corp. 1977. xv, 43, vi, 364 p.

A Nutrition Foundations' reprint of The elements of the science of nutrition
Lusk, Graham
New York. Johnson Reprint Corp. 1976 [c1928]. xxxvii, 844 p., [1] leaf of plates.