Arbetslo˜shetsfo˜rsa˜kringen, ho˜gsta dagpenning och finansiering: delbeta˜nkande
[Stockholm]. Allma˜nna fo˜rlaget. [1987]. 150 p.

Arbetslo˜shetsfo˜rsa˜kringsdebatten: en studie i svensk socialpolitik 1892-1934
Edebalk, Per Gunnar
[Lund. Ekonomisk-historiska fo˜reningen]. 1975. 327 p.

Arbetslust
Ågren, Erik
[Jakobstad]. Författarnas andelslag. 1975. 111 p.

Arbetsmarknad
[Lund]. Skeab. [1982]. 262 p.

Arbetsmarknaden i siffror: sysselsättning arbetslöshet m m : 1970-1988
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1989. 260 p.

Arbetsmarknaden i Sverige: ett sociologiskt perspektiv
Berglind, Hans ; Rundblad, Bengt G
Stockholm. Esselte studium. 1973. vi, 142 p.

Arbetsmarknaden, öppen eller stängd?: anpassat arbete för handikappade, äldre och långtidsarbetslösa är också lönsamt : NAUT's projekt 160.21-1.18 "Sysselsetting for spesielle grupper på arbeidsmarkedet" : Styrgruppens rapport till Nordiska ministerrådet
Stockholm. Nordiska rådets presidiesekretariat. 1982. 110 p.

Arbetsmarknadens lagar och avtal: [med de 38 viktigaste avtals- och lagtexterna]
Fredriksson, Bert
Stockholm. Prisma. 1980. 295 p.

Arbetsmarknadens nyrekrytering: prognos för olika utbildningsgrupper till 1990 = Labour market recruitment : forecast for educational groups until 1990
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1979. 83 p.

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: ett diskussionsunderlag i ett 90-talsperspektiv
Stockholm. Allmänna förlaget. [1988]. 137 p.

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 1986: med utblick mot 1990
[Stockholm]. Allmänna förlaget. [1987]. 77, [2] p.

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 1988: [ökade krav på omställning?]
Stockholm. Arbetsmarknadsdepartementet. 1989]. 201 p.

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 1989: fortsatt ökning av arbetsutbudet
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. 1990]. 164 p.

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 1990: mer lönsamt med en aktiv politik
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. 1991]. 209 p.

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 1993: vändpunkten passerad
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. 1994]. 165 p.

Arbetsmarknadsförsäkringar: rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Edebalk, Per Gunnar ; Wadensjö, Eskil
Stockholm. Finansdepartementet. 1989]. 87 p.

Arbetsmarknadsforskning: rapport från ett symposium i Lerum den 21-22 november 1973
Grahm, Leif
[Göteborg. Universitet, Sociologiska institutionen. 1974]. 176 leaves.

Arbetsmarknadsforskning i Norden: aktuell forsknings- och utredningsverksamhet i Norden 1977 inom arbetsmarknadsområdet : nyligen avslutade, pågående och planerade projekt = [Työmarkkinatutkimus pohjoismaissa]
Erixon, Lennart ; Lehtonen, Kaarina
[Stockholm]. [Fritzes hovbokh. (distr.)]. 1978. 4 v.

Arbetsmarknadshandboken
Andersson, Karl-Olof
[Solna]. Pogo press. [1976]. 270 p.

Arbetsmarknadsinstitut: förslag till huvudmannaskap och organisation inom den yrkesinriktade rehabiliteringen m.m. : rapport till Arbetsmarknadsdepartementet
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. 1978. 149 p.

Arbetsmarknadsinstitut: förslag till riktlinjer för verksamheten : slutrapport till Arbetsmarknadsdepartementet
[Stockholm]. LiberFörlag/Allmänna förlaget. 1979. 194 p., [1] folded leaf.

Arbetsmarknads- och regionalpolitik: teori, praktik, debatt
Dahlberg, Åke ; Holmström, Leif
Stockholm. Wahlström & Widstrand. 1976. 294 p.

Arbetsmarknadspolitiken
Asklund, Stig
Stockholm. Tiden. 1969. 184, (1) p.

Arbetsmarknadspolitiken i de nordiska länderna under konjunkturnedgången 1976-76: examinatorns rapport presenterad vid NAUT:s temaexamination vid mötet i Oslo i september 1976 : rev. version
Silenstam, Per ; Almén, Claes
[Stockholm. Fritzes hovbokh. (distr.). 1977]. 53 p.

Arbetsmarknadspolitiken i teori och praktik
Ettarp, Lars
Stockholm. LiberFörlag. 1976. 293 p.

Arbetsmarknadspolitik för 1980-talet
Oslo. Nordiska ministerrådets sekretariat. 1980. 65 p.

Arbetsmarknadspolitik i förändring: studier kring arbetsmarknadspolitikens verkningar : betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1978. 508 p.

Arbetsmarknadspolitik och ekonomisk politik: rapport till Nordiska arbetsmarknadsutskottets sammanträde i april 1967 (något förkortad)
Stockholm. Arbetsmarknadsstyrelsen. [1968]. 28, 8 p.

Arbetsmarknadspolitik och stabilisering
Andersson, Rolf ; Meidner, Rudolf
Stockholm. Prisma. 1973. 88 p.

Arbetsmarknadspolitik under debatt: 10 forskares syn på arbetsmarknadsproblem
Stockholm. LiberFörlag. 1982. 264 p.

Arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska förutsättningar för återkommande utbildning: [symposium på Frostavallen, Sverige, 11-13.10 1977]
[Stockholm]. Fritzes hovbokh. (distr.)]. 1978. 92 p.

Arbetsmarknadsrevolutionen som kom av sig
Drambo, Leif
Stockholm. Liber Förlag. 1978. 242 p.

Arbetsmarknadsrörlighet: rapport från ett symposium arrangerat av ERU, EFA och SCBs prognosinstitut
Stockholm. Statistiska centralbyrån, Prognosinstitutet. [1982]. 55 p.

Arbetsmarknadsutbildningens samarbetsformer: ett nordiskt försöksprojekt
Petramo, Olli
København. Nordisk ministerråd. [1989]. 34, 15 p.

Arbetsmarknadsutbildning i Norden
Oslo. Nordiska ministerrådets sekretariat. 1977. ix, 113 p.

Arbetsmaterial i arbetsrätt
Flodgren, Boel ; Hydén, Hákan ; Kristensson, Mona
Lund. LiberLäromedel. 1981. 284 p.

Arbetsmaterial i statskunskap
Fiskesjö, Bertil ; Ringdahl, Jan ; Stenelo, Lars-Göran
Lund. Studentlitteratur. 1969-. v.

Arbetsmaterial till metodkurs i sociologi för ett betyg
Hallström, Anders ; Swedner, Harald
Lund. Studentlitteratur. 1967. 1 v. (various pagings).

Arbetsmiljöansvar
Iseskog, Tommy
Umeå. Aktuell juridik. [1983?]. 153 p.

Arbetsmiljöansvar vid projektering, m.m
[Stockholm]. Arbetsmarknadsdepartementet. 1990]. 1 v. (various pagings).

Arbetsmiljö EU: direktiv på arbetsmiljöområdet m.m
Barrefelt, Bo
Stockholm. Norstedts juridik. c1996. 720 p.

Arbetsmiljöfrågor: seminarium anordnat av Nordiska rådets socialpolitiska utskott, Porsgrunn den 18-19 juni 1975
[Stockholm. Nordiska rådet : Fritzes hovbokh. i. distr. 1975]. 63 p.

Arbetsmiljöinformation: påverkan, behov och utbud : bilaga
Stockholm. Liber. 1982. 247 p.

Arbetsmiljö i skola: [Arbetarskydd för lärarpersonal. Lagtext och kommentar]
Stockholm. Utgivaren. [1970]. 51, (4) p.

Arbetsmiljölag: slutbetänkande
Stockholm. [LiberFörlag/Allmänna förlaget]. 1976. 468 p.

Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 januari 1983 : kommentarer och författningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar ; Starland, Hilding
Stockholm. Förening för arbetarskydd. c1983. 366 p.

Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 januari 1984 : kommentar och författningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar ; Starland, Hilding
Stockholm. Föreningen för arbetarskydd. c1984. 361 p.

Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 1987 : kommentar och författningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar ; Starland, Hilding
Stockholm. Föreningen för arbetarskydd. c1987. 392 p.

Arbetsmiljölagen: kommentar och nya författningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar ; Starland, Hilding
Stockholm. Fören. för a arbetarskydd : LiberFörlag. 1978. 354 p.

Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 januari 2004 : kommentar och författningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar
Stockholm. Arbetsmiljöforum. c2004. 455 p.

Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 juli 1999 : kommentar och författningar
Gullberg, Hans ; Rundqvist, Karl-Ingvar
Stockholm. Föreningen för arbetarskydd. c1999. 429 p.

Arbetsmiljölagen
Ericson, Bo ; Gustafsson, Kerstin
Stockholm. Tiden. c1982. 241 p.

Arbetsmiljölagen: med kommentarer i lydelse från den 1 februari 2004
Lindh, Göran ; Bergström, Anders
Solna. Arbetsmiljöverket. [2004]. 98 p.

Arbetsmiljölagstiftningen: en statsrättslig studie
Petrén, Gustaf
[Stockholm]. Rättsfonden. c1985. 110 p.

Arbetsmiljön: rapport till LO-kongressesn 1976
Stockholm. Prisma. 1976. 156 p.

Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården
[Stockholm]. Statistiska centralbyrån. [1993]. 64 p.

Arbetsmiljön och de ofödda barnen
Ärlemalm, Inger
Stockholm. Tiden i samarbete med Sveriges socialdemokratiska kvinnoförb. 1979. 177 p.

Arbetsmiljöns anpassning till människan =: Job redesign : symposium i Stockholm 23 april 1974
Zotterman, Yngve
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förlaget. 1974. 162 p.

Arbetsmiljön ur psykologisk och sociologisk synvinkel: en introduktion till beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning
Lennerlöf, Lennart
Stockholm. LiberFörlag. 1981. 234 p.

Arbetsmiljö- och hälsoundersökning vid Kungl. Biblioteket, 1983/84
Stockholm. Kungl. Biblioteket. [1985]. 21, [11] p.

Arbetsmiljö och samhällsekonomi
Jönsson, Bengt ; Lyttkens, Carl Hampus
Lund. LiberLäromedel. 1981. 111 p.

Arbetsmiljö och tjānstemän
Bradley, Gunilla ; Börjeson, Karin ; Lundgren, Margareta
[Stockholm. TCO, Informationsavd. 1974]. 161 p.

Arbetsmiljöproblem vid svetsning
Ulfvarson, Ulf
Stockholm. Arbetarskyddsverket. 1974-. v.

Arbetsmiljörätt och rehabilitering
Zanderin, Lars ; Günzel, Mats
Stockholm. LTs förlag. c1993. 166 p.

Arbetsmiljö vid energiproduktion: [underlagsrapport till Energi- och miljökommittén
Hagerman, Yngve
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1977. 182 p.

Arbetsministeriets beslut om skyddsinformationsblad och om överlämnande av uppgifter om kemikalier som orsakar fara
Luhtanen, Raimo
Helsingfors. Edita. 1996. 32 p.

Arbets- och skyddskläder: omvärldsanalys
Stockholm. Statens industriverk. 1980. 34, [56] p.

Arbetsorganisationen vid Motala verkstad 1822-1843: den engelska tiden
Jansson, Jan-Olov
Stockholm. Almqvist & Wiksell International. [1990]. x, 211 p.

Arbetsorganisation och arbetsledning: en skrift om arbetsplatsens inflytandefrågor
[Stockholm]. Sveriges arbetsledareförbund, SALF. [1975]. 60 p.

Arbetsorganisation och produktivitet
Stockholm. Allmänna förlaget. [1991]. 335 p.

Arbetspensionslagstiftningen
Helsingfors. Pensionsskyddscentralen. 1982. 311 p.

Arbetsplatsbibliotek i Skellefteå: erfarenheter från Skellefteprojektet 1983-1985
Renborg, Greta
Borås. [Högskolan i Borås. 1987]. 135 p.

Arbetsplatsbibliotek i Sverige: studier av en uppsökande folkbiblioteksverksamhet och dess framväxt
Herder, Mats
Uppsala. Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen. 1986. 174 p.

Arbetsplatsen som mötesplats 1992-1993
København. Nordisk ministerråd. c1995. 51 p.

Arbetsplatslokalisering i staden: dåtid-nutid-framtid : exempel från några stadsdelar i Göteborg
Johansson, Ingrid
Göteborg. Distribueras av Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet. 1984. 292 p.

Arbetsprogram 1993-1995 för långsiktig övervakning av Nordens yttre miljö
København. Nordisk ministerråd. c1993. 35 p.

Arbetsprojektorn
Storm, Olof ; Weman, Gunnar
Stockholm. Verbum. 1968. 67, (1) p.

Arbetsrapport för etapp I-<II>
Oslo. Nordiska ämbetsmannakommittén för transportfrågor. 1974-<76 >. v. <1-2 >.

Arbetsrätt: om rättens innehåll och tillämpning i arbetslivet
Flodgren, Boel ; Hydén, Håkan ; Sandström, Torsten
Lund. LiberLäromedel. 1981. 292 p.

Arbetsrätt
Forstadius, Erik
Stockholm. Strömberg. 1968. 128 p.

Arbetsrätt: kommentarer till nya Anställningsskyddslagen
Runhammar, Urban ; Stare, Peter
Stockholm. Liber. c1982. 39 p.

Arbetsrätt
Schmidt, Folke Fredrik
Stockholm. Norstedt. 1974-1975. 2 v.

Arbetsrätt
Samuelsson, Yngve
Stockholm. P.A. Norstedt & Sönner. 1967-. 1 v. (loose-leaf).

Arbetsrätten: förändringar i kommuner och landsting
Hamskär, Ingemar ; Lind, Birgitta
Stockholm. Arbetslust & utveckling i Sverige AB. 1991. 216 p.

Arbetsrätten: en översikt av svensk rätt med europarätt
Sigeman, Tore
Stockholm. Fritzes. c1995. 166 p.

Arbetsrätten i kommunerna: en översikt av lagar och avtal som reglerar arbetsförhållanden i kommunerna
Malmö. Utbildningsproduktion. [1983]. 100 p.

Arbetsrätten i Norden =: Pohjoismaiden työoikeus
Sigeman, Tore
[København]. Nordisk ministerråd. c1990. 480 p.

Arbetsrätten i staten
Andersson, Anderz ; Edström, Örjan ; Zanderin, Lars
Stockholm. Studentlitteratur. c1996. 316 p.

Arbetsra˜tten i utveckling: studier tilla˜gnade Folke Schmidt
Schmidt, Folke Fredrik
Stockholm. Norstedt. 1977. 258 p.

Arbetsrätten och det nya Europa
Bergh, Lise
Stockholm. Tidens förlag. c1995. 300 p.

Arbetsrättens grunder
Flodgren, Boel ; Hydén, Håkan
Lund. LiberFörlag. c1982. 160 p.

Arbetsrättens grunder
Flodgren, Boel ; Hydén, Håkan
Malmö. Liber. c1985. 144 p.

Arbetsrättens utveckling: documentation från doktorandkursen hösten 1982
Broström, Anders
Stockholm. Arbetslivscentrum. [1983]. 177 p.

Arbetsrätt för chefer
Iseskog, Tommy
Stockholm. Aktuell juridik. c1993. 198 p.

Arbetsrätt i den statliga förvaltningen
Ryman, Sven Hugo ; Aspergren, Lennart
Solna. SIPU. c1983. 82 p.

Arbetsrätt i förändring
Edlund, Sten ; Nyström, Birgitta
Stockholm. Nerenius & Santérus. c1995. 174 p.

Arbetsrätt i kvinnoperspektiv: Nordiskt forskarsymposium i Rovaniemi = Naisten työoikeudellinen asema : Pohjoismainen tutkijaseminaari Rovaniemellä 5.-9.9. 1983
Rovaniemi. [Lapin korkeakoulu]. 1985. 118 p.

Arbetsrätt i organisationen: en introduktion
Sahlin, Åke
Malmö. LiberFörlag. c1983. 84 p.

Arbetsrätt i praktiken: en facklig handbok
Bylund, Bo ; Viklund, Lars
Stockholm. Tiden. 1978. 175, [20] p.

Arbetsrätt och arbetsmarknad 1995: författningssamling för svensk och europeisk arbetsmarknad
Lunning, Lars
Stockholm. Publica. c1995. 597 p.

Arbetsrättsliga uppsatser
[Stockholm]. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet. 1982. 88 p.

Arbetsreglementena och deras ra˜ttsliga reglering: socialpolitiska studier
Ehrnrooth, Leo
Helsingfors. Kejserliga Senatens tryckeri. 1906. 3 p. l., 344, xiii p.

Arbetsroförsöket i Lieto-Tarvasjoki och därtill hörande undersökning
Aho, Sirkku
Helsingfors. Skolstyrelsen, Försöks- och forskningsbyrån. 1981. 25, [4] p.

Arbetsskadeansvar: om friskrivning från skadeståndsansvar för arbetsskada
Dillén, Björn
Stockholm. LiberFörlag. c1982. 189 p.

Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans
Eriksson, Kjell E
Lund. Bokbox. 1992. 272 p.

Arbetsskadeförsäkringens tillämpning: en rättssociologisk studie
Hetzler, Antoinette ; Eriksson, Kjell E
Lund. EKNA. [1984]. 176 p.

Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Grönwall, Lars ; Hessmark, Lars-Göran
Stockholm. Tiden. 1977. 197 p.

Arbetsskador och annat: inla˜gg i fo˜rsa˜kringsdebatten
Roos, Carl Martin
Stockholm. Nerenius & Santerus. c1994. 129 p.

Arbetsskador och arbetsorsakade besvär: en jämförande studie över två statistikprodukter
[Stockholm]. Statistiska centrlabyrån. 1994]. 106 p.

Arbetssociologi: arbetsbetingelser och mätmetoder
Boalt, Gunnar ; Westerlund, Gunnar
Stockholm. Tidens förlag. [1953]. 276 p.

Arbetssökande och lediga platser inom hälso- och sjukvården jan 1980-nov 1983: vissa personalkategorier
Stockholm. Socialstyrelsen. [1983]. 91 p.

Arbetsstudier och organisation i handeln, nagra intryck och fo˜rslag
Weman, Carl Gustaf
[Stockholm]. Handelns arbetsgivareorganisation. 1948. 148 p.

Arbetsstugorna
Lundemark, Erik
Luleå (Stationsgt. 38). Tornedalica. 1980. 230 p.

Arbetstagaren och arbetsrätten: ett spel med tre parter
Rolandsson, Gusten
Lund. Dialog. 1979. [7], 246 p.

Arbetstagare och aktieägare i aktiebolagsstyrelser: om införande av paritetsrepresentation
Lindencrona, Gustaf
Stockholm. Norstedt. 1978. ix, 159 p.

Arbetstagares uppfinningar: betänkande
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förlaget. 1980. 267 p.

Arbetstagarinflytande över regeringsbeslut: en rättslig studie över verksamheten vid Statens förhandlingsråd
Seth, Torsten ; Svensson, Gustav
Stockholm. LiberFörlag. 1980. 116 p.

Arbetsterapi
Lindström, Inga-Britt
Stockholm. AWE/Geber. 1978. 288 p.

Arbetstid: Arbetstidslagen, EG-anpassade regler, rad och tips, praktiska blanketter
Scho˜nfelder, Anna
Go˜teborg. Tholin & Larsson. [2007]. 112 p.

Arbetstider: omfattning och förläggning
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1989. 45 p.

Arbetstiderna inför 80-talet: en rapport från Delegationen för arbetstidsfrågor
Stockholm. LiberFörlag/Allmänna förl. 1979. 167 p., [10] leaves of plates.

Arbetstider, omfattning och förläggning
Stockholm. Statistiska centralbyrån. 1989. 45 p.

Arbetstid--förslag till reformer: rapport
Stockholm. TCO. 1976. 50 p.

Arbetstid i Norden =: Työaika pohjolassa
Oslo. Nordisk ministerråds sekretariat. c1984. 161 p.

Arbetstid och semester fo˜r jordbrukets utearbetare: En ra˜ttssociologisk studie
Schmidt, Folke Fredrik ; Gra˜ntze, Leif ; Roos, Axel
Lund. Gleerup. 1946. 105p.

Arbetstidsfo˜ra˜ndringar: mo˜jligheter och konsekvenser : en sammansta˜llning av forskning och utveckling
Bergstro˜m, Jonas ; Olofsdotter, Sofia
Stockholm. Arbetslivsinstitutet. c2000. 164 p.

Arbetstidsförkortning, när? hur?: En rapport
Stockholm. [LiberFörlag/Allmänna förlaget]. 1976. 227 p.

Arbetstidslagen: med kommentar : inklusive EU-regler
Bylund, Bo ; Viklund, Lars
Stockholm. Rabén Prisma. c1997. 165 p.