A Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon
Andorka, Rudolf
[Budapest]. Kossuth. 1986. 193 p.

A társadalmi bíróságok működése
Molnár, Dániel
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1977. 115 p.

A társadalmi érdek értelmezhetőségének problémája: adalékok a társadalmi érdek általános kategóriájának kimunkálásához
Valcsicsák, Imre
[Budapest]. MKKE Politikai Gazdaságtan Oktátók Továbbképzési és Információs Központja. 1989. 100 p.

A társadalmi értékrend és annak tükröződése a rendőrség hivatásos állománya a gondolkodásában (1989-1992)
Tauber, István
[Budapest]. BM. 1992. 130 p.

A Társadalmi értékrend változásának tükröződése a határőrség hivatásos állománya gondolkodásában (1989-1992): előtanulmány
Gyurkó, Pál
[Budapest]. BM. 1992. 120, [1] p.

A társadalmi formák marxi elméletéhez: tanulmányok
Tőkei, Ferenc
[Budapest]. Kossuth. 1988. 525 p.

A társadalmi formák marxista elmeletének néhány kérdése: tanulmányok
Tőkei, Ferenc
Budapest. Kossuth. 1977. 501 p.

A társadalmi-gazdasági viszonyok működési és fejlődési mechanizmusa
Kozma, Pál
[Budapest]. Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. 1984. 124 p.

A társadalmi gyakorlat szükségletei és az általános nevelés tartalma
Gáspár, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 58 p.

A társadalmi információ
Balogh, István
Budapest. Gondolat. 1979. 341 p.

A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben
Guszkova, Antonyina
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 98 p.

A Társadalmi környezet, életmód, interperszonális kapcsolatok hatása a lakosság egészségi állapotára: az MTA felkérésére "A lakosság egészségi állapotára ható tényezők" téma keretében készült anyag
Andorka, Rudolf
Budapest. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszék. [1988]. 73 p.

A társadalmi lét ontológiájáról
Lukács, György
Budapest. Magvető. 1976. 3 v.

A társadalmi mobilitás Magyarországon és Lengyelországban: az 1972. és 1973. évi adatfelvétel összehasonlitó elemzése
Andorka, Rudolf ; Zagórski, Krzysztof
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1979. 73 p.

A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon
Andorka, Rudolf
Budapest. Gondolat. 1982. 326 p.

A társadalmi mobilitás vizsgálat módszertana az 1983. évi felvétel alapján
Kulcsár, Rózsa
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1986. 134 p.

A Társadalmi mobititás történeti tendenciái
Andorka, Rudolf ; Harcsa, István ; Kulcsár, Rózsa
[Budapest]. Központi Statisztikai Hivatal. 1975. 309 p.

A társadalmi-politikai megalkuvás: a konformizmus-kutatás alapkérdéseiről
Karikó, Sándor
Budapest. Gondolat. 1995. 195 p.

A társadalmi rendszer: a történelmi materializmus alapvonalai
Kallós, Miklós ; Roth, Endre
Bukarest. Politikai Könyvkiadó. 1978. 316 p.

A Társadalmi szerkezet, rétegződés, mobilitás és az életmód várható alakulása 2005-ig
Andorka, Rudolf
[Budapest]. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszék. [1988]. 81 p.

A társadalmi szertartások és ünnepségek rendezői feladatai
Kövessi, Erzsébet ; Rácz, Zoltán
[Budapest]. Népművelési Propaganda Iroda. [1978]. 79 p.

A társadalmi szervezetek, az egyházak, az alapítványok, a lakásszövetkezetek, a társasházak, a közhasznú társaságok működési és adózási feltétele
Alföldi, Csaba ; Karosi, Zoltán ; Taschner, Béla
Budapest. NOVORG. 1996. 204 p.

A társadalmi tervezésről
Szorcsik, Sándor
Budapest. MSZMP Központi Bizottsága, Társadalomtudományi Intézet. 1977. 219 p.

A társadalmi tudat: struktúra, funkció
Murányi, Mihály
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 194 p.

A Társadalmi tulajdon és a szocialista vállalat
Szabó, Kálmán
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 192 p.

A tarsadalmi tulajdon vedelme
Diczig, Istvan
Budapest. Ko˜zgazdasagi es Jogi Ko˜nyvkiado. 1978. 297 p.

A társadalmi tulajdon védelméről: gazdálkodás-kriminalitás
András, Ferenc
Budapest. NOVORG KERSZI Munkaszervező Leányvállalat. 1987. 102 p.

A társadalmi viszony és a társadalmi cselekvés
Farkas, Zoltán
[Budapest]. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ. 1990. 98 p.

A társadalmi viszonyok erőtere, a munkafolyamat
Makó, Csaba
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1985. 192 p.

A társadalom: az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése
Stein, Ludwig ; Tegze, Gyula ; Heller, Farkas ; Máday, Andor ; Meszlény, Artur ; Ferenczy, Árpád
Budapest. Kiadja az Athenaeum részvénytársulat. [1908]. 6 p. l., 707, [1] p.

A társadalom, a politikai rendszer, a szakszervezeti mozgalom a szocialista orientációjú országokban
Vastagh, Pál
Budapest. Népszava. 1988. 95 p.

A Társadalombiztosítási bizottság kézikönyve
Borosi, László ; Kalocsai, Tiborné ; Keresztes, Béla ; Gyenge, Gyula
Budapest. Táncsics. 1981. 144 p.

A társadalombiztosítási feladatokat ellátó munkáltatóknak szóló főigazgatósági utasítás: pótfüzet /[
[Budapest]. Népszava. 1987. 65 p.

A társadalombiztosítási jog kézikönyve
Barát, Gábor ; Kurucz, Béla
Budapest. Népszava Lap- és Könyvkiadó. 1983. 2 v.

A társadalombiztosítási jog kézikönyve
Nagy, Zoltán
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1979. 729 p.

A Társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendelkezései
Bálint, Attila ; Futó, Gábor
Budapest. Infoprint Kft. 1992. 132 p.

A társadalombiztosítási jogszabályok változásai 1990-ben
Villányi, Tiborné ; Csékiné Varga, Éva ; Gáspárné Pere, Katalin
Budapest. Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. 1990. 74 p.

A társadalombiztosításról szóló 1975 évi II. törvény és végrehajtási rendelkezéseinek egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege
Dani, József ; Juhász, József ; Szijártó, Márta ; Kurucz, Béla
Budapest. Népszava. 1985. 480 p.

A társadalombiztositás szabályainak változása 1988-ban
Kiss, Lenke
Budapest. Saldo Pénzügyi Szervező és Tanácsadó Vállalat. 1988. 55 p.

A Társadalombiztosítás szakszervezeti irányításának 30 éve: 1950-1980 SZOT szakszervezeti társadalombiztosítás
Martinka, Gyula ; Kejláné Nagy, Ibolya
Budapest. SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság. 1980. 123 p., [9] p. of plates.

A Társadalombiztosítás új szabályai, 1991
[Budapest]. UNIÓ. [1991]. 168 p.

A társadalom és a gazdaság területi szerkezetének alapvonásai
Bartke, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1989. 258, [1] p.

A Társadalom és a hadsereg: tanulmányok a katonai nevelés társadalmi kérdéseinek köréből
Budapest. Zrinyi Katonai Kiadó. 1978. 412 p.

A Társadalom és a job autopoietikus felépítettsége: válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából
Kiss, Lajos Cs
Budapest. [ELTE Állam- és Jogtdományi Kar]. 1994. 124 p.

A társadalom és a szociológia
Kulcsár, Kálmán
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1972. 218, [1] p.

A társadalom és az építészeti örökség
[Budapest]. Országos Műemléki Felügyelőség. [1987]. 120 p.

A társadalom hatása a felszínre, a vizekre és az éghajlatra a Mecsek tágabb környezetében
Erdősi, Ferenc
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1987. 227 p., [32] p. of plates.

A Társadalom jelei: szemiotikai tanulmányok
[Budapest]. Népművelési Propaganda Iroda. [1978]. 215 p.

A társadalom néprajz alapvető kérdéseiről
Szabó, László
Szolnok. [Damjanich János Múzeum]. 1970. 134 p.

A Társadalom osztály- és rétegszerkezetének fejlődése Győr-Sopron megyében
Farkasdi, Sándor
Győr. MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. 1978. 60 p.

A Társadalom osztály- és rétegtagozódásának vizsgálatát segítő statisztikai rendszer
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1987. 65 p.

A társadalom osztályszerkezete és rétegoződése megyénként: személyi és háztartás adatok az 1973. évi mikrocenzus alapján
Budapest. Statisztikai Kiadó Vállalat. 1975. 371 p.

A társadalom osztályszerkezete és rétegződése: személyi és háztartás adatok az 1973. évi mikrocenzus alapján
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1975. 104 p.

A Társadalom peremén: képek a magyarországi cigányok életéből : válogatás a Néprajzi Múzeum archív felvételeiből
Budapest. Néprajzi Múzeum. 1989. 1 v. (various pagings).

A társadalom szerveződésének két modellje
Módra, László ; Simó, Tibor
Budapest. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. 1988. 219 p.

A Társadalomtudományi Intézet munkatársainak publikációi: (az Intézet megalakulásától 1978-ig) : válogatott bibliográfia
Markella, Károlyné
Budapest. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. 1982. 109 p.

A társadalomtudományi irodalom forgalma a közmüvelődési könyvtárakban: jelentés egy kisérletről
Katsányi, Sándor
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1975. 58 p.

A Tarsadalomtudomanyok szerepe a valtozo vilagban
Temesi, Viola ; Poszler, Gyo˜rgy
Budapest. TINTA. 2006. 85 p.

A tarsalkodono: novellak
Toth, Maria
Marosvasarhely. Mentor. 2007. 346 p.

A társasági jog kézikönyve
Csanádi, Péter ; Fényes, László
Szekszárd. Babits. 1989. 352 p.

A tarsasagi reszesedesek a hazassagi vagyonjogban
Csuri, Eva Katalin
Budapest. HVG-ORAC. 2006. 617 p.

A társasági törvény: az 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról, magyarázatokkal, iratmintákkal
Kun, Tibor ; Halustyik, Anna
[Budapest]. Láng. 1988. 532 p.

A Társasági törvény alkalmazásának mechanizmusa, módszerei: közgazdasági, pénzügyi, adózási, számviteli és társadalombiztosítási kérdések
Draskovics, Tibor
[Budapest]. OKISZ Szervezési és Számítástechnikai Vállalat Gazdasági Tanácsadó Iroda. [1990]. 228 p.

A társasági törvény és a kapcsolódó legfontosabb jogszabályok, döntvények
[Budapest]. UNIÓ. [1992]. 103 p.

A társasági törvény és a kapcsolódó legfontosabb jogszabályok, döntvények nyomtatványok 1996
Márkus, Lászlóné
Budapest. UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. 1996. 151 p.

A Tarsasági törvény magyarázata
Farkas, József ; Sárközy, Tamás
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1993. 682 p.

A társulati adó jogszabályai: Az 1940: VII. T.C. és a 2.000/1940. P.M. sz. rendelet alapján
Keresztessy, Ernő
Budapest. Athaeneum Irodalmi és Nyomdai RT. nyomása. 1940. xvii, 455 p.

A Társulatok szerepe a vízgazdálkodásban
Bényey, Zoltán
Budapest. [Vízgazdálkodási Társulatok Országos Választmánya. 1988]. 95 p.

A Tarsus coin collection in the Adana museum
Cox, Dorothy Hannah
New York. The American numismatic society. 1941. 2 p. l., 67 p.

A tartalmas gondolkodás
Horváth, György
Budapest. Tankönyvkiadó. 1984. 406 p.

A tartalmatlan hogy kötőszós összetett mondatok típusai szemantikai szempontból
Molnár, Ilona H
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 108 p.

A tartariai leletek
Makkay, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 185 p., 42 p. of plates.

A tartaruga cibernética
Bloch, Hélio
Rio de Janeiro, RJ. Editora Expressão e Cultura. 2001. 109 p.

A tartaruga verdadeira do Amazonas: sua criação
Alfinito, José
Belém. Ministério da Educação e Cultura, Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, Serviço de Documentação e Informação. 1980. 68 p.

A tartaruga verde
Cabral, Maria Alzira ; Lopes, Maria João
Lisboa. Plátano Editora. [1988?]. 45 p.

A tartós egészségkárosodáshoz, rokkantsághoz vezető okok: összefoglaló tanulmány a rokkantnyugdíjasok kérdőíves felméréséről
Novák, Mária ; Falussy, Béla
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. [1983]. 84, 11, 8, 7, 7 p.

A tárt szárnyú lepke
Kőrösi, Zoltán
Pécs. Jelenkor. c1996. 193 p.

Aṭarunna kakkakaḷ
Āṣāmēnōn
Calicut. Maḷber̲i. 1994. 112 p.

Atarva-Vētam: Atarvavēta camhitaiyin̲ paripūraṇat Tamil̲ mol̲ipeyarppu
Jampunātan̲, Em. Ār
Cen̲n̲ai. Jampunātan̲ Pustakacālai. 1940. xviii, 744 p.

A Tarzán, con seducción y engaño: novela
Arenal, Humberto
La Habana, Cuba. Editorial Letras Cubanas. c1995. 250 p.

Atas
Lent, Hermann
Rio de Janeiro. Conselho Nacional de Pesquisas. 1967. 7 v.

Atas: São Paulo, 12 a 15 nov. [i.e. novembro] 1991
São Paulo, SP. Os Núcleos. 1991. vi, 546 p.

Atas: tempo de mudança
[Rio de Janeiro, Brazil?]. A Sociedade. [1995?]. 571 p.

Atasa
Adalaja, Varsha
Dilli. Rajadhani Prakasana. 2000. 151 p.

Ātaśa: [Viyeṭanāma yuddhanī sāmājika navalakathā]
Aḍālajā, Varshā
Mumbaī. Āra.Āra. Śeṭha. 1976. 15, 199 p.

Ātaśabhasma
Desāī, Mālatī
Amadāvāda. Harsha Prakāśana. 1998. vi, 256 p.

ʻAṭā Ṣabrī
Jazāʼirī, Muḥammad
Baghdād. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dāʼirat al-Funūn al-Tashkīlīyah. 1982. 32 p., [9] leaves of plates : col. ill. ; 22 cm.

A Tasaday folio
Bailen, Jerome B
Q.C. [i.e. Quezon City]. The University. [1986]. 148 p.

Ātaśa, navalakathā
Jādava, Kiśora
Amadāvāda. Pārśva Prakāśana. 1993. 207 p.

Ātaśanī bulandī, eṭale, bāherano ātaśa tathā bhītarano ātmāī ātaśa eo vaceno atalagano sambandha
Pāvaḍī, Peśatanajī Navarojī
Mumbaī. Mumbaī Samācāra Chāpākhānāmāṃ. 1886. 11, 170 p.

A ta santé satan: récit
Holdener, Pierre
Gevève [11, case postale 612. Éditions] Pajouvertes. [1975]. 215 p., [3] leaves of plates.

Dasa tasavīreṃ
Māthura, Jagadīśacandra
[1963]. 161 p.

Atascosa County history
Pleasanton, Tex. The Committee. c1984. 476 p.

Atascosa County land: land titles
Ingmire, Frances Terry ; Thompson, Robert Lee
St. Louis, Mo. Ingmire. 1979. ii, 37 p.

Atascosa County, Texas, cemetery inscriptions: selected cemeteries
McManus, J
San Antonio, Tex. Family Adventures. [19--]. 17 p.

Atascosa County, Texas marriage records, 1856-1899, registers 1-2-3-4
Lodholz, Lisa
St. Louis, Mo. F.T. Ingmire. c1985. 1 v.

The Atascosita census of 1826
Osburn, Mary McMillan
[Liberty? Tex. 1963?]. 23 p.

Atas da Academia Brasileira de Letras: presidencia Machado de Assis, 1896-1908
Henriques, Claudio Cezar
Rio de Janeiro. A Academia. 2001. xxv, 288 p.

Atas da Câmara Municipal de Cruzeiro
Federici, Hilton
[Cruzeiro, Brazil]. A Câmara. [1979-. v. <1, pt. 1>.

Atas da Câmara Municipal de Mossoró
Brito, Raimundo Soares de
[S.l. s.n.]. <1985- >. v. <2-3 >.

Atas da Comissão de Coordenação das Inspetorias-Gerais de Finanças (INGECOR): nos. 1 a 28, 1970-1972
Rio de Janeiro. [Departamento de Imprensa Nacional]. 1972. 64 p.

Atas de conferências e índice geral de atas das Comissões Mixtas de Limites
Rangel, Heitor da Fontoura
Rio de Janeiro. Impr. nacional. 1939. iv, 368 p.

Atas do 2o. Congresso Latino-Americano de Energia Solar
João Pessoa-Paraíba-Brasil. [s.n.]. 1979. 3 v.

Atas do 3.o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, 24 a 28 de julho de 1978
[São Paulo]. O Instituto. [1979]. 199 p.

Atas do 6⁰ Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1984. vi, 585 p.

Atas do 9⁰ Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística
[São Paulo]. IME-USP. 1990. 211 p.

Atas do Coloquio Jose Ortega y Gasset
Carvalho, Jose Mauricio de
Sao Joao del-Rei, MG, Brasil. Universidade Federal de Sao Joao del Rei. 2003. 195 p.

Atas do Colóquio sobre Criatividade, Rio de Janeiro, 12 e 13 de setembro de 1973
Rio de Janeiro. Estado da Guanabara, Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, Conselho Estadual de Cultura, Câmara de Ciências Sociais. 1974. 116 p.

Atas do Conselho da Intendência Municipal: Atas da Câmara Municipal : Taubaté
Ortiz, José Bernardo
Taubaté. Prefeitura Municipal. 1999-<2002 >. v. <1, 3-4 >.

Atas do Conselho de Estado: obra comemorativa do sesquicentenário da instituição parlamentar
Rodrigues, José Honório
Brasília. Centro Gráfico do Senado Federal. 1973-78. 13 v.

Atas do Conselho do Governo de Pernambuco
[Recife]. Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. 1997. 2 v.

Atas do Conselho Universitário: 22 de dezembro de 1942 a 27 de julho de 1950
Belo Horizonte. A Universidade. 1951. 268 p.

Atas do Conselho Universitário: 23 de novembro de 1959 a 31 de dezembro de 1962
Belo Horizonte. A Universidade. 1963. 290 p.

Atas do debate sobre o desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde no Estado de São Paulo: junho de 1992
São Paulo, SP. Coordenadoria dos Institutos de Pesquisa. 1993. 302 p.

Atas do I Congresso Internacional da Associação Brasileira de Lingüística, 11/16/set. 1994, Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia
Mota, Jacyra ; Rollemberg, Vera
Salvador. ABRALIN. 1996-. v. <1 >.

Atas do I Encontro de Centros de Estudos Portugueses do Brasil
Cunha, Maria Helena Ribeiro da
Sao Paulo, SP, Brasil. Humanitas, FFLCH/USP. 2001. 2 v. (715 p.).

Atas do I Encontro Internacional de Estudos Medievais: 4, 5 e 6 julho/95
[Sao Paulo, Brazil]. USP. [1995?]. 373 p.

Atas do II Congresso de Sócio- e Etnolingüística: julho/agosto de 1980
Niterói. Instituto de Letras/UFF. 1984. 202 p.

Atas do II Congresso Internacional da Associação de Lingüística e Filologia da América Latina (ALFAL): São Paulo (Brasil), janeiro de 1969
São Paulo. Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 1987. 388 p.

Atas do III Encontro de Pesquisa em Ensino de Física: Porto Alegre, 6 e 7 de julho de 1990
[Porto Alegre. Instituto de Física da UFRGS. 1990]. 212 p.

Atas do III Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia
Curitiba. A Sociedade. 1987. 2 v.

Atas do IV Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte: a arte no mundo português dos séculos XVI ao XIX : confrontos, permanências, mutações
Flexor, Maria Helena Ochi
Salvador, Bahia, Brasil. Museu de Arte Sacra, Reitoria da Universidade Federal da Bahia. 2000. 593 p.

Atas do IX Congresso Internacional da Associação de Lingüística e Filologia da América Latina: Campinas, SP, Brasil, agosto de 1990
Campinas. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. 1992-1993. 2 v.

Atas do IX Simpósio Nacional de Ensino de Física: São Carlos, SP, 21 a 25 de janeiro de 1991
[São Paulo, Brazil]. A Sociedade. [1991?]. 607 p.

Atas do primeiro Seminário de Desertificação e Desenvolvimento Sustentável no Brasil: 22 e 23 de outubro de 1999, São Raimundo Nonato, Piauí
São Raimundo Nonato, PI. FUNDHAM. c2000. 166 p.

Atas do Primeiro Simpósio Sul-Americano de Genética: presidente de honra e homenageado Dr. Harry M. Miller Jr., São Paulo, 8 a 11 de março de 1960
São Paulo, Brasil. [s.n.]. 1961. 320 p., [1] leaf of plates.

Atas dos Congressos Brasileiros de Teoria e Crítica Literária e Seminários Internacionais de Literatura realizados em Campina Grande, Paraíba
Campina Grande, Paraíba, Brasil. [Fundação Espaço Cultural da Paraíba?]. [1988?-. v. <2 >.

Atas dos congressos literários de Campina Grande, 1992
Marinheiro, Elizabeth
Campina Grande. Governo do Estado da Paraíba, Secretaria da Educação e Cultura, Secretaria Adjunta de Cultura. 1994. 567 p.