N/C machinability data systems
Parsons, Noel R
Dearborn, Mich. Society of Manufacturing Engineers. [1971]. xvi, 203 p.

NC machine programming and software design
Chang, Chao-Hwa ; Melkanoff, Michel A
Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall. c1989. xvi, 589 p.

NC machine tools and systems
Stibich, Ronald
Cleveland. Predicasts. 1976. iii, 58 leaves.

NC machine tools; their introduction in the engineering industries
[Paris. 1970]. 93 p.

NCMACRE proceedings: the First National Conference on Microcomputer Applications for Conservation and Renewable Energy, February 26-28, 1985, Tucson, Arizona
Osborn, Donald E
Tucson, Ariz. Engineering Experiment Station, College of Engineering, University of Arizona. 1985. xxi, 393 p.

NCMA FAR compendium, 1984
McLean, VA (6728 Old McLean Village Dr., McLean 22101). National Contract Management Association. c1984. 1 v. (various pagings).

NC-Maschinen: Fachwörter und Definitionen numerisch gesteurter Arbeitsmaschinen
Kamp, A. W
Düsseldorf. VDI-Verlag. 1970. 108 p.

Nước má̆t: tiẻ̂u thuyé̂t
Đào, Thá̆ng
Hà Nội. Thanh niên. 1991. 208 p.

Nước má̆t đàn ông: thơ
Hò̂ng Nhu
[Hué̂?]. Hội nhà văn. 1992. 56 p.

Nước má̆t đêm tân hôn: tiẻ̂u thuyé̂t
Vũ, Đảm
Hà Nội. Thanh niên. 1991. 171 p.

Nước má̆t đỏ: tiẻ̂u thuyé̂t
Trà̂n, Huy Quang
Hà Nội. Lao động. 1994. 191 p.

Nước má̆t ân tình: tiẻ̂u thuyé̂t
Qué̂ Trân
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Công an nhân dân. 1997. 431 p.

Nước má̆t ba đời: tiẻ̂u thuyé̂t
Mạc, Văn Chung
[Quảng Ninh]. Nhà xuá̂t bản Quảng Ninh. 1991. 262 p.

Nước má̆t của ngày gặp mặt: truyện
Nguyẽ̂n, Văn Tào
Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh. Văn nghệ. 1989. 231 p.

Nước má̆t gõ̂: tập truyện ngá̆n
Khuá̂t, Quang Thụy
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Lao dộng. 1996. 281 p.

Nước má̆t khô: tập truyện ngá̆n
Đặng, Nhật Minh
[Hà Nội?]. Văn học. 1993. 198 p.

Nước má̆t lưng tròng: truyện dài
Duyên Anh
[Los Alamitos, Ca. Việt Nam. 1977]. 376 p.

Nước má̆t Sài Gòn: tuyẻ̂n truyện
San Jose, CA. Nhân Văn. [1987?]. 184 p.

Nước má̆t trong tim: bút ký Hò̂ng Kông
Lê, Đại Lãng
Costa Mesa, CA. Lê Đại Lãng. 1990. v, 157 p., [1] leaf of plates.

Nước má̆t và niè̂m vui: chân dung các nghệ sĩ sân khá̂u, Lệ Thi, Diẽ̂m Lộc, Kim Xuân
Vũ, Quang Vinh ; Phan, Trọng Thưởng
Hà nội. Phụ nữ. 1986. 107 p.

N.C. Museum of History Project: test excavations in an urban setting
Abbott, Lawrence E ; Davis, John D ; Russo, Paul A
[Raleigh, N.C.]. Office of State Archaeology. 1989. vii, 113 p. [1] p. of plates.

NC-Musterprogrammierung für die rechnerintegrierte Textilfertigung
Häberle, Gregor D
Berlin . Springer-Verlag. 1988. 127 p.

N¡ʻ¡Łc My: van ♯e, s¡ʻĐ kieĐn, va tac ♯oĐng
Vu, ♯ang Hinh
Ha NoĐi. Nha xuat baœn Khoa hoĐc xa hoĐi. 2004. 299 p.

N¡ʻ¡Łc My nhin t¡ʻ toan caœnh
Nguyen, Tr¡ʻ¡Łng Uy
TP. HCM [i.e. Ho Chi Minh City]. Nha xuat baœn Treœ. 2001. 158 p.

NCNB will and trust manual for lawyers
[North Carolina?]. NCNB Trust Group. [c1988]-. 1 v. (loose-leaf).

Nước nguò̂n: truyện
Lê, Khá̆c Đường
Hà-nội. Văn học. 1971. 170 p.

Nước non Bình Định
Quách Tá̂n
[Saigon]. Nam Cường. 1967. 515, [8] p.

Nước non Bình Định
Quách Tá̂n
[TP. Hò̂ Chí Minh]. Nhà xuá̂t bản Thanh niên. [1999]. 554 p., [8] leaves of plates.

Nước non bừng sáng: hò̂i ký
Hà-nội. Phụ nữ. 1975. 245 p.

Nước non ngàn dặm: thơ
Tó̂ Hữu
[s.l.]. Văn Nghệ Giải Phóng. 1973. 43 p.

NCO guide
Cox, Frank ; Kates, Charles O ; Cragg, Dan
Harrisburg, Pa. Stackpole Books. c1992. x, 326 p.

NCO guide
Cox, Frank ; Kates, Charles O
Mechanicsburg, PA. Stackpole Books. c1995. xiii, 290 p., [16] p. of plates.

NCO guide
Rush, Robert S ; Kates, Charles O
Mechanicsburg, PA. Stackpole Books. c1999. xv, 379 p.

The NCO guide
Cragg, Dan ; Perez, Dennis D ; Kates, Charles O
Harrisburg, Pa. Stackpole Books. c1989. 333 p., [16] p. of plates.

Then comes love
Poarch, Candice
New York. Kimani Press. c2007. 282 p.

Then comes marriage: a novella
Hunt, Angela Elwell ; Myers, Bill
Grand Rapids, Mich. Zondervan Pub. House. c2001. 137 p.

Then comes marriage
Michaels, Kasey
New York. Warner. c2002. 354 p.

Then comes marriage
Michaels, Kasey
Waterville, Me. Thorndike Press. 2003. 463 p. (large print).

Then comes marriage
Ridgway, Christie
New York. Avon Books. c2003. 372 p.

Then comes the baby in the baby carriage
Mueller, Charles S
Saint Louis. CPH. c1994. 208 p.

Then comes the joy
Jensen, Margaret T
Nashville. T. Nelson Publishers. c1993. 150 p.

Then comes the joy
Parrish, Mary Virginia
Nashville. Abingdon. [c1977]. 128 p.

Then comes the morning
Bayhi, Jeff
Baton Rouge, La. (5615 Corporate Blvd., Suite 400, Baton Rouge 70808). Pelican Management Corp. c1986. 63 p.

Then cometh the devil: a story of life and love in the sportiest town on the river
Sutherland, John MacLeod ; Brown, F
Butler, Indiana, U.S.A. Luther H. Higley, Publisher. c1907. 408 p., [4] leaves of plates.

N¡ʻ cong nhan khu v¡ʻĐc cong nghieĐp ngoai quoc doanh va diĐch vuĐ tr¡ŁĐ giup phap ly ¡Łœ VieĐt Nam
Tran, Han Giang
Ha NoĐi. Nha xuat baœn Khoa hoĐc xa hoĐi. 2001. 201 p., [6] leaves of plates.

Nữ công nhân khu vực công nghiệp ngoài quó̂c doanh và dịch vụ trợ giúp pháp lý ở Việt Nam =: Female workers in non state industrial sector and legal services in Vietnam
Hà Nội. Khoa học xã hội. 2001. 201 p., [6] leaves of plates.

Nữ công thá̆ng lãm: phà̂n ché̂ bié̂n món ăn cỏ̂ truyè̂n
Hải Thượng Lãn Ông ; Lê, Trà̂n Đức
[Hà Nội]. Phụ nữ. 1971. 97 p.

NCO policy memorandum
Amsterdam. NCO. [1975?]. 24 p.

NCPCA policy statement on corporal punishment in schools and custodial settings
Chicago, IL 332 S. Michigan, Suite 1250, Chicago 60604). National Committee for Prevention of Child Abuse. [1983]. 14 leaves.

N/C Productivity for the 80's Conference, June 10-12, 1980, Los Angeles, California
Dearborn, Mich. (One SME Drive, Dearborn). Society of Manufacturing Engineers. c1980. 58 p. in various pagings.

NC-Programmierung für das Werkzeugschleifen
Schimonyi, Johann
Berlin . Springer-Verlag. 1991. 122 p.

NC-Programmierung mittels Time-Sharing: Grundlagen, Entscheidungskriterien, Anwendungsbeispiele
Krumeich, Knut
Düsseldorf. VDI-Verlag. 1977. xiv, 404 p.

NCPV Photovoltaics Program review: proceedings of the 15th conference, Denver, Colorado, September 1998
Al-Jassim, Mowafak ; Thornton, John Preston ; Gee, James M
Woodbury, N.Y. American Institute of Physics. c1999. xvi, 833 p.

NCQA accreditation 1999-2000 gives you up-to-date information to help your accounts boost their HEDIS scores and improve their accreditation status
Walpole, MA (75 West St., Walpole 02081). Informa Training Partners. c1999. 45 p.

NCQA HEDIS compliance audit: standards & guidelines
Washington, D.C. NCQA, National Committee for Quality Assurance. 1997. 81 p.

NCR basic electronics course with experiments
Derby, Conn. E & L Instruments. c1978. ca. 450 p. in various pagings.

NCR data communications concepts
Derby, Conn. E & L Instruments. 1978, c1971. ca. 350 p. in various pagings.

NCR EDP concepts course
Indianapolis. H. W. Sams. c1979. 509 p.

The NCRI guide to available scholarships and summer jobs: financial aid sources for higher education
Ann Arbor, Mich. NCRI. c1977. 200 p.

NCR VRX OLPD for the NCR VRX COBOL user
Dayton, Ohio. NCR Corp. 1978. vii, 252 p.

The NCSA guide to enterprise security: protecting information assets
Kabay, Michel E
New York. McGraw-Hill. c1996. xii, 385 p.

The NCSA guide to PC and LAN security
Cobb, Stephen
New York. McGraw-Hill. c1996. xviii, 717 p.

NC scenic byways
[Raleigh, N.C.]. The Department. [1998]. 143 p.

NCSC guide for planning school plants
[East Lansing? Mich. 1964]. ix, 156 p.

NCSC guidelines to Australian national companies and securities legislation
North Ryde, N.S.W. CCH Australia. c1984. 1 v. (various pagings).

NC shisutemu jiten
Doi, Yasuhiro ; Honda, Tsunenori ; Inoue, Kuniko
Tōkyō. Asakura Shoten. 1983. xx, 597, 9 p.

N.C. & St. L. Ry. from railroad war to World War I, 1873-1916: "the Louisville and Nashville gobbled and Nashville wept"
Burt, Jesse Clifton
Nashville. Jandeco Press. c1976. 30 p.

NCST sectoral report on marine resources
New Delhi. National Committee on Science and Technology. [1975]. ii, 339 p.

NCST status report on research support, extension, and education, June 1974
New Delhi. National Committee on Science and Technology. [1976]. vi, 73 p.