Współczesna teoria dobrobytu
Kamiński, Wincenty
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1980. 295 p.

Współczesna teoria funkcji specjalnych: wstęp do analizy harmonicznej na przestrzeniach jednorodnych
Wawrzyńczyk, Antoni ; Strasburger, Aleksander
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1978. 527 p.

Współczesna teoria i filozofia prawa na zachodzie Europy: wybór tekstów
Gizbert-Studnicki, Tomasz
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1985. 192 p.

Wspo¿czesna teoria powierzchni
Aminov, Iı̐Uı̐Ł. A
Bia¿ystok. Wydawn. Uniwersytetu w Bia¿ymstoku. 2004-. 108 p.

Współczesna teoria poznania
Mejbaum, Wacław
Wrocław. Zakład Narodowy im Ossolińskich. 1979. 26, [2] p.

Współczesna termodynamika ośrodków ciągłych
Hanyga, Andrzej
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1991. 316 p.

Współczesna tkanina polska
Huml, Irena
Warszawa. Arkady. 1989. 244 p.

Wspo¿czesna tworczosc ludowa mie·dzy Wis¿a· i Bugiem: praca zbiorowa
Gauda, Alfred
Lublin. Zarza·d G¿owny Stowarzyszenia Tworcow Ludowych. 1999. 124 p.

Współczesna twórczość ludowa województwa katowickiego
Bazielich, Barbara ; Szydłowska, Elżbieta
Bytom. Okregowe Muzeum Górnośląskie. 1974. 212 p.

Współczesna wiedza o folklorze
Krawczyk-Wasilewska, Violetta
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1986. 262 p.

Współczesne amerykańskie spory edukacyjne: między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną
Melosik, Zbyszko
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1994. 197 p.

Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą: sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN, Radzików, 7-8 listopada 1994 r
Krawczyk, Barbara ; Błażejczyk, Krzysztof
Warszawa. PAN, IGiPZ. 1995. 236 p.

Współczesne badania marketinkowe
Prymon, Marek
Lublin. Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 2001. 125 p.

Wspo¿czesne badania topoklimatyczne
Kuchcik, Magdalena
Warszawa. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. 2001. 173 p.

Współczesne ceramiczne materiały narzędziowe
Przybylski, Lucjan
Kraków. Politechnika Krakowska. 2000. 108 p.

Współczesne doktryny antykomunistyczne w świecie: praca zbiorowa
Da̜browska, Krystyna ; Wojcieszak, Alina
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1973. 315 p.

Wspo¿czesne doktryny polityczne
Tokarczyk, Roman
Krakow. Zakamycze. 1999. 582 p.

Współczesne doktryny polityczne
Tokarczyk, Roman
Lublin. Wydawn. Lubelskie. 1978, c1975. 354 p.

Współczesne dowodzenie wojskami
Gołab, Zdzisław ; Kołcz, Stanisław
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1974. 336, [4] p., [1] fold leaf.

Współczesne granice niemieckie: zagadnienia prawnomiędzynarodowe i polityczne
Wuttke, Henryk
Warszawa. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. 1985. 286 p.

Wspo¿czesne gwary polskie na dawnych kresach po¿nocno-wschodnich: eksploracja terenowa i rozpisanie tekstow przy udziale Ma¿gorzaty Ostrowki i Anny Zielinskiej
Grek-Pabisowa, Iryda ; Maryniakowa, Irena
Warszawa. Slawistyczny Osrodek Wydawniczy. 1999. 259 p.

Współczesne gwary Pomorza Środkowego: studium socjolingwistyczne
Homa, Edward
Słupsk. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1979. 2 v.

Współczesne i neotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej w Polsce: materiały pokonferencyjne III krajowego sympozjum, Wrocław, wrzesień 1981 = Recent and neotectonic crustal movements in Poland
Kwiecień, Lidia
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk. <1983- >. v. <4 >.

Wspo¿czesne interpretacje poznania Boga wed¿ug Sw. Bonawentury
¿opat, Jerzy
Niepokalanow. Wydawn. Ojcow Franciszkanow. 1999. 188 p.

Współczesne i prognozowane zmiany bilansu wodnego i jego rola w kształtowaniu zasolenia wód Bałtyku
Cyberski, Jerzy
Gdańsk. Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego. 1995. 210 p.

Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na zachodzie Europy
Longchamps, Franciszek
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolinskich. 1968. 315 p.

Współczesne kierunki w teorii i praktyce chromatograficznej: praca zbiorowa
Suprynowicz, Zdzisław
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1976. 310 p.

Współczesne koncepcje rozwoju aglomeracji gospodarczych
Pietrucha, Jerzy
Katowice. Śląski Instytut Naukowy. 1977. 435 p., [10] leaves of plates.

Wspo¿czesne kultury prawne
Tokarczyk, Roman
Krakow. Zakamycze. 2000. 326 p.

Współczesne legendy miejskie
Czubała, Dionizjusz
Katowice. Uniwersytet Śląski. 1993. 138 p.

Współczesne ludowe kowalstwo Opolszczyzny
Gil, Euzebiusz
Opole. Instytut Śląski w Opolu. 1982. 93 p.

Współczesne ludowe plecionkarstwo na Opolszczyźnie
Szymczak, Henryk
Opole. Instytut Śląski. 1975. 101, [2] p.

Współczesne malarstwo i rzeźba ZSRR
W Warszawie. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. [1980?]. [64] p.

Współczesne medalierstwo obce
Brenner, Ewa ; Sierpowska, Maria
Wrocław. Muzeum Sztuki Medalierskiej. 1978. 23 p., [55] p. of plates.

Współczesne medalierstwo polskie 1944-1979
Wirpsza, Anna
Wrocław. [s.n.]. 1979. 157 p.

Współczesne metody analizy stateczności konstrukcji: praca zbiorowa
Waszczyszyn, Zenon
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1981. 380 p.

Współczesne metody badań doświadczalnych
Polański, Zbigniew
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1978. 215, [1] p.

Współczesne metody badań psychologicznych
Skorny, Zbigniew
Wrocław. Zakład Narodwy Imienia Ossolińskich. 1966. 281 p.

Współczesne migracje i metodyka ich badania
Holzer, Jerzy Z ; Groblewska, Celina ; Witkowski, Janusz ; Kupiszewski, Marek
Warszawa. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Statystyki i Demografii. 1989. 274 p.

Wspo¿czesne migracje ludnosci w po¿udniowej cze·sci pogranicza polsko-radzieckiego i ich wp¿yw na rozmieszczenie si¿ wytworczych tego obszaru
Maryaanski, Andrzej
Karkow. 1964. 234 p.

Współczesne modele administracji publicznej
Izdebski, Hubert
Warszawa. Urząd Rady Ministrów. 1993. 135 p.

Współczesne modelowanie węglanowych stoków wysokogórskich =: [Rolʹ morfogeneticheskikh prot͡sessov v formirovanii vysokogornykh sklonov]= The role of morphogenetic processes in modelling high-mountain slopes : na przykładzie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich
Kotarba, Adam
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1976. 128 p., [2] leaves of plates.

Wspo¿czesne muzeum w strukturze miasta
Gyurkovich, Mateusz
Krakow. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki. 2007. 113 p.

Współczesne nazwisko polskie: studium statystyczno-kognitywne
Skowronek, Katarzyna
Kraków. DWN. 2001. 216 p.

Współczesne oblicze kultury ludowej na Śląsku
Bazielich, Barbara
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1992. 172 p.

Współczesne okrety wojenne
Żukowski, Olgierd
Warszawa. Wojskowy instytut naukowowydawniczy. 1932. 4 p. l., 100 p., 1 l.

Wspo¿czesne panstwo konstytucyjne
Wasilewski, Leon
Krakow. Spo¿ka Nak¿adowa "Ksia·zka". [1905?]. viii, 152 p.

Wspo¿czesne Panstwo Litewskie i stosunek jego do Polakow
Studnicki, W¿adys¿aw
Warszawa. Gebethner i Wolff. 1922. 107 p.

Współczesne podejście do badań nad wydajnością pracy
Jagas, Józef
Opole. WSP im. Powstańców Śląskich w Opolu. 1992. 191 p.

Współczesne pojazdy terenowe
Brudny, Stefan ; Cebulski, Jerzy
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1975. 466, [2] p.

Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa
Stańczyk, Jerzy
Warszawa. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 1996. 128 p.

Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki: mały słownik encyklopedyczny
Wrocław. Ossolineum. 1982. 336 p., [2] p. of plates.

Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo: mały słownik encyklopedyczny
Celma-Panek, Jerzy ; Libiszowski, Stefan
Wrocław. Ossolineum. 1986. 305 p.

Współczesne polskie koncepcje kultury
Dmitruk, Krzysztof
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1990. 376 p.

Współczesne polskie księgarstwo: mały słownik encyklopedyczny
Cybulski, Radosław
Wrocław. Ossolineum. 1981. 259 p.

Współczesne polskie nazwy firmowe
Lewandowski, Andrzej
Zielona Góra. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. 1992. 285 p.

Współczesne polskie szkło i ceramika
Banaś, Paweł
Warszawa. Arkady. 1990. 207 p.

Współczesne prądy umysłowe i polityczne: szkice
Kulczycki, Ludwik
Lwów. Polskie Tow. Nakładowe. 1904. 296 p.

Wspo¿czesne problemy administracji publicznej
Jaroszynski, Adam
Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1996. 283 p.

Współczesne problemy demokracji socjalistycznej i perspektywy jej rozwoju: [międzynarodowa konferencja teoretyczna Sofia 12-14 XI 1974 r.]
Dobrzycki, Wiesław
Warszawa. Ksiązka i Wiedza. 1975. 300, [1] p.

Współczesne problemy dydaktyki języka rosyjskiego na różnych poziomach nauczania
Szymoniuk, Maja
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego. 1995. 112 p.

Współczesne problemy farmacji stosowanej: wybrane zagadnienia
Krówczyński, Leszek
Warszawa. Państwowy Zakład Wydawn. Lekarskich. 1968. 175 p.

Współczesne problemy filozofii techniki: studium z zakresu eutyfroniki
Bańka, Józef
Poznań. 1971. 209 p.

Współczesne problemy geodezji i kartografii oraz planowania przestrzennego: zeszyt poświęcony prof. Michałowi Odlanickiemu-Poczobuttowi
Odlanicki-Poczobutt, Michał ; Alexandrowicz, Stefan
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1981. 286 p., [1] leaf of plates.

Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski: praca zbiorowa
Chojnicki, Zbyszko ; Czyż, Teresa
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1992. 215 p.

Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 24 czerwiec 2000 roku
Tymanowski, Józef
Toruń. Wydawn. Adam Marszałek. 2001. 209 p.

Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski
Kukliński, Antoni
Warszawa. Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej. 1989. 375 p.

Współczesne problemy gospodarki żywnościowej świata
Olszewski, Tadeusz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1978. 148, [4] p.

Współczesne problemy hydrotechniczne i geotechniczne: materiały Sesji Naukowej poświęcone Jubileuszowi 80-lecia prof. dr. hab. inż. Adama Radzikowskiego : Szczecin, 14 czerwca 1989
Radzikowski, Adam ; Racinowski, Roman ; Lupa, Herbert ; Piechowska, Małgorzata
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. 1989. 175 p.

Wspo¿czesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemow produkcyjnych
Zawadzka, Ludmi¿a
Gdansk. Wydawn. Politechniki Gdanskiej. 2007. 114, [2] p.

Wspo¿czesne problemy i wybrane zagadnienia modelowania systemow gospodarczych
Zawadzka, Ludmi¿a ; Badurek, Jaros¿aw
Gdansk. Wydawn. Politechniki Gdanskiej. 2006. 241, [1] p.

Współczesne problemy krytyki artystycznej: materiały sesji : Wsółczesne Problemy Krytyki Artystycznej, Warszawa, 9 i 10 Marca 1972 r
Helman, Alicja
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1973. 170 p.

Współczesne problemy mechaniki iłów
Kisiel, Igor
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1981. 106 p.

Wsṕołczesne problemy metodologii filmu: materiały Ogólnopolskiej Sesji Filmoznawczej, Sosnowiec, 21-23 kwietnia 1975
Helman, Alicja ; Malczewska, Anna
Katowice. UŚ. 1977. 104, [3] p.

Wspo¿czesne problemy naukowo-badawcze budownictwa la·dowego i wodnego
Glabisz, Wojciech ; Madryas, Cezary ; Nowak, Henryk
Wroc¿aw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc¿awskiej. 2007. 352 p.

Wspo¿czesne problemy nauk pedagogicznych w wybranych krajach Europy Srodkowowschodniej
Filipiak, Ewa ; Gerlach, Ryszard ; Jakubiak, Krzysztof
Bydgoszcz. Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 2006. 319 p.

Współczesne problemy nauk penalnych: zagadnienia wybrane
Bojarski, Marek
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1994. 128 p.

Współczesne problemy ochrony środowiska człowieka
Żukowski, Paweł
Szczecin. Uniwersytet Szczeciński. <1985- >. v. <2- >.

Współczesne problemy organizacji pracy: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Organizacji i Zarządzania AE we Wrocławiu oraz Instytut Finansowo-Ekonomiczny w Leningradzie, Wrocław, 10-12 października 1989
Budka, Jan ; Krupski, Rafał
Wrocław. Wydawn. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1991. 69 p.

Wspo¿czesne problemy polityczne swiata: skrypt dla studentow zaocznych nauk politycznych
Cesarz, Zbigniew
Wroc¿aw. Wydawn. Uniwersytetu Wroc¿awskiego. 1993. 68 p.

Współczesne problemy polityki gospodarczej
Grzywacz, Waldemar
Szczecin. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 1999. 204 p.

Współczesne problemy polityki transportowej
Rydzkowski, Włodzimierz ; Wojewódzka-Król, Krystyna
Warszawa. Polskie Wydawn. Ekonomiczne. 1997. 367 p.

Współczesne problemy Polski w świetle katolickiej nauki społecznej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedry Mikroekonomii i Historii Gospodarczej oraz NSZZ "Solidarność," Wrocław, 8 listopada 1991
Długoborski, Wacław ; Klimczak, Bożena
Wrocław. Wydawn. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1992. 133 p.

Współczesne problemy produkcji koksu metalurgicznego w krajowych warunkach surowcowych
Krause, Witold
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza. 1976. 78 p.

Współczesne problemy projektowania systemów informatycznych: materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Projektowania Systemów Informatycznych Zarządzania
Kolbusz, Edward
Szczecin . TNOiK. 1977. 357, [1] p.

Współczesne problemy rozwoju lokalnego w Polsce: praca zbiorowa
Lisowski, Adam
Warszawa. Szkoła Główna Handlowa. 1997. 169 p.

Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Jałowiecki, Bohdan
Warszawa. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. 1995. 212 p.

Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Marszał, Tadeusz ; Opałło, Mirosława
Warszawa. Wydawn. Naukowe PWN. 1998. 220 p.

Współczesne problemy światowych procesów rozwoju
Rościszewski, Marcin ; Siemek, Zuzanna
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1986. 96 p.

Wspo¿czesne problemy w technologii obrobki przez nagniatanie: praca zbiorowa
Przybylski, W¿odzimierz
Gdansk. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydzia¿ Mechaniczny Politechniki Gdanskiej. 2005. 328 p.

Współczesne problemy w teorii i praktyce zarządzania: materiały konferencyjne ze Szkoły Letniej Instytutów Organizacji i Zarządzania, Szklarska Poręba, wrzesień 1987
Wersty, Bolesław ; Przybyła, Mieczysław
Wrocław. Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1988. 207 p.

Współczesne problemy zarządzania
Stabryła, Adam
Kraków. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 1990. 71 p.

Wspo¿czesne problemy zarza·dzania ludzmi
Kozusznik, Barbara ; Adamiec, Marek
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Sla·skiego. 2000. 150 p.

Współczesne problemy zawodu nauczyciela
Krawcewicz, Stanisław
Warszawa. Książka i Wiedza. 1979. 269, [3] p.

Współczesne procesy eoliczne na pobrzeżu słowińskim: studium fotointerpretacyjne
Miszalski, Jerzy
Warszawa. IG PAN. 1973. 149 p.

Wspołczesne procesy fluwialne i rzeźba równiny Skiedarársandur (Islandia)
Klimek, Kazimierz
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1972. 138 p.

Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły
Babiński, Zygmunt
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1992. 171 p.

Wspo¿czesne procesy migracyjne
Chora·zykiewicz, Grazyna ; Oleksy, Tadeusz
Warszawa. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 1992. 63 p.

Współczesne procesy morfogenetyczne w Polsce: wybrane zagadnienia
Kotarba, Adam
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1990. 84 p.

Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce
Namyślak, Beata ; Kozieł, Romuald
Wrocław. MarMar. 2002. 295 p.

Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich
Borówka, Krzysztof Ryszard
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1980. 126 p.

Współczesne przekłady utworów Mickiewicza: studia kulturowo-literackie : przekład
Sławkowa, Ewa ; Warchoł, Jadwiga
Katowice. Śląsk. 2000. 180 p.

Współczesne przemiany instytucji i świadomości religijnej w Polsce: wybrane zagadnienia w świetle badań empirycznych
Kubiak, Hieronim
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1981. 131 p.

Współczesne przemiany kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli: praca zbiorowa
Parzęcki, Ryszard
Bydgoszcz. Wydawn. Uczelniane WSP w Bydgoszczy. 1998. 333 p.

Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce: praca zbiorowa
Korcelli, Piotr ; Gawryszewski, Andrzej
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1989. 176 p.

Współczesne przemiany rzeźby Polski południowo-wschodniej: opracowanie zbiorowe
Bogacki, Mirosław
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1990. 145 p.

Wspo¿czesne przemiany spo¿eczno-gospodarcze w Polsce i na swiecie
Listwan, Tadeusz ; Kaczocha, W¿odzimierz
Poznan. Wydawn. Forum Naukowe. 2007. 378 p.

Współczesne przemiany społeczno-kulturowe małych miast w województwie olsztyńskim: materiały z seminarium 29-31 maja 1972
Beba, Bożena
Olsztyn. Ośrodek badań naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 1973. 132 p.

Wspo¿czesne przemiany ustrojowe w Polsce i w swiecie: prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Stembrowiczowi w 65 rocznice· urodzin
Garlicki, Leszek
Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1987. 176 p.

Współczesne przemiany w gospodarce światowej
Łychowski, Tadeusz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1968. 328 p.

Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
Górz, Bronisław ; Guzik, Czesław
Warszawa. Zespół Badań Transformacji Obszarów Wiejskich. 2003. 208 p.

Współczesne przezwiska polskie: analiza formalna i znaczeniowa
Łobodzińska, Romana ; Tomczak, Lucyna
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1988. 132 p.

Wspo¿czesne przymiotniki odrzeczownikowe z wybranymi formantami sufiksalnymi
Urban, Ma¿gorzata
Torun. Wydawn. Uniwersytetu Miko¿aja Kopernika. 2006. 152 p.

Współczesne rodziny polskie w okresie radykalnych zmian społecznych: materiały z konferencji naukowej, Łukęcin, 4-5 grudnia 1997 roku
Janiszewski, Ludwik
Szczecin. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. 1998. 258 p.

Współczesne rodziny polskie w świetle aktualnych badań: praca zbiorowa
Tyszka, Zbigniew
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 1976. 188 p.

Współczesne rodziny wiejskie: studia do syntezy
Bednarski, Henryk ; Nowak, Waldemar ; Ziętek, Ryszard
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1988. 148 p.

Współczesne rodziny wiejskie na Pomorzu i Kujawach
Nowak, Waldemar
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1989. 249 p.

Współczesne rysunki obce w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Folga-Januszewska, Dorota
Warszawa. Muzeum Narodowe w Warszawie. 1982. 67 p., [172] p. of plates.

Współczesne sandry na przedpolu Skeidararjökull (Islandia) i plejtoceńskie sandry w Polsce północno-wschodniej
Bogacki, Mirosław
Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1976. 166 p., [2] fold. leaves.

Współczesne sieci teletransmisyjne: Praca zbiorowa pod kierunkiem Witolda Nowickiego
Nowicki, Witold
Warszawa]. Wydawn. Komunikacji i Lączniści. [1967]. 321 p.

Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej: zarys podstawowych zagadnień
Paleczny, Tadeusz
Kraków . Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2002. 188 p.

Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii
Dyoniziak, Ryszard ; Mikułowski-Pomorski, Jerzy ; Pucek, Zbigniew
Warszawa. Państ. Wydaw. Naukowe. 1978. 255, [1] p.

Wspo¿czesne spo¿eczenstwo polskie: dynamika zmian
Wasilewski, Jacek
Warszawa. "Scholar". 2006. 491 p.

Współczesne spory o marksizm
Polakowska-Kujawa, Jolanta
Warszawa. Książka i Wiedza. 1988. 294 p.

Wspo¿czesne srodowiska emigracji polskiej
[Lublin]. RW KUL. [1983]. 155 p.

Wspo¿czesne srodowisko literackie Kielecczyzny: s¿ownik pisarzy i badaczy literatury
Rogala, Stanis¿aw
Kielce. Gens. 1999. 339 p.

Współczesne statki morskie
Krynicki, Marian
Warszawa. Wydawn. Komunikacyjne. 1956. 340 p.

Wspo¿czesne stosunki mie·dzynarodowe
Frelek, Ryszard
Warszawa]. Ksia·zka i Wiedza. 1968. 263, [4] p.