W. Suter
Kohler, Arnold ; Suter, Willy ; Kruschwitz, Helmut
Ollon, VD. Les Fontaines. 1984. 99 p.

WSU, the hill: a collection of pen-and-ink illustrations and an essay highlighting the history of Washington State University
Thornton, Richard S ; Adams, Sally
Pullman. Alumni Association of Washington State University. 1966. 131 p.

W s¿uzbie Cesarza i Krola: genera¿owie i admira¿owie narodowosci polskiej w si¿ach zbrojnych Austro-We·gier w latach 1868-1918
Rydel, Jan
Krakow. Ksie·garnia Akademicka. 2001, c1999. 346 p., [6] folded leaves.

W służbie Cromwella
Grafczyński, Przemko Maria
Lublin. Wydawn. Lubelskie. 1980. 220 p.

W służbie czterech monarchów: opowieść o Janie Zamoyskim
Wójcik-Góralska, Danuta
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1978. 252, [4] p.

W s¿uzbie Habsburgow: polscy ochotnicy w austriackich si¿ach zbrojnych w latach 1772-1815
Baczkowski, Micha¿
Krakow. Tow. Wydawnicze "Historia Iagellonica". 1998. 143 p.

W s¿uzbie Imperium Rosyjskiego, 1721-1917: funkcje i tresci ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubiezach cesarstwa i poza jego granicami
Paszkiewicz, Piotr
Warszawa. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 1999. 348 p.

W służbie jedności chrześcijan: Instytut Ekumeniczny KUL, 1983-2001
Górka, Leonard ; Koza, Stanisław Józef
Lublin. Wydawn. KUL. 2002. 406 p.

W służbie Kościoła poznańskiego: księga pamiątkowa na 70-lecie urodzin arcybiskupa metropolity Dr. Antoniego Baraniaka
Bielerzewski, Ludwik
Poznań. Księg. Św. Wojciecha. 1974. 525 p.

W służbie Marsa
Szudek, Przemysław A
Warszawa . Adiutor. 1996-2001. v. <2-3>.

W słuzbie narodowi
Lechno, J
Londyn. Nakł. Myśli Polskiej. 1948. 51 p.

W służbie narodu i państwa
Mikołajczyk, Stanisław
Warszawa. Wydawn. Chłopskiej Spółdzielni Wydawniczej. 1946. 54 p., [1] leaf of plates.

W służbie narodu i państwa: ludowe Wojsko Polskie 1943-1983
Mańkowski, Zygmunt
Lublin. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 1984. 248 p.

W służbie nauce: praca zbiorowa
Studnik, Michał
Warszawa. Verbinum. 1992. 190 p.

W służbie nauce i szkole: księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi
Klemensiewicz, Zenon ; Szymczak, Mieczysław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1970. 554 p., [1] leaf of plates.

W służbie nauki i narodu: Instytut Bałtycki w latach 1925-1939
Piotrowski, Bernard
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1991. 314 p.

W służbie nauki i oświaty: Stanisław Michalski, 1865-1949
Piskurewicz, Jan
Warszawa. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Nauki, Oświaty i Techniki. 1993. 203 p., [7] leaves of plates.

W służbie oświaty na Śląsku: wybór prac
Musioł, Teodor
[Opole]. Instytut Śląski w Opolu. 1979. 473, [1] p.

W służbie polskiego króla: z zagadnień struktury narodowościowej Armii Koronnej w latach 1500-1574
Plewczyński, Marek
Siedlce. WSRP. 1995. 321 p.

W służbie polskiej geologii: materiały sesji naukowej poświęconej jubileuszom profesora Antoniego S. Kleczkowskiego, 70-lecia urodzin, 45-lecia pracy dla polskiej geologii
Kleczkowski, Antoni S ; Szczepański, Andrzej ; Szczepańska, Jadwiga
Kraków. Wydawnictwa AGH. 1992. 313 p.

W s¿uzbie publicznej na dwoch kontynentach
Suski, Julian G
Warszawa. Wydawn. Polonia. 1988. 275 p., [16] p. of plates.

W służbie rasizmu i bezprawia: "Uniwersytet Rzeszy" w Poznaniu, 1941-1945
Pietrowski, Bernard
Poznań. Wydawn. Nauk. UAM. 1984. 174 p., [12] p. of plates.

W s¿uzbie Rzeczpospolitej: moje wspomnienia
Bobrowski, Stanis¿aw ; Rubacha, Jaros¿aw
Warszawa. Wydawn. Neriton. 2006. 350 p.

W służbie sportu
Mulak, Jan
Warszawa. Iskry. 1978. 169, [3] p.

W służbie stolicy: Wojsko Polskie w odbudowie Warszawy 1945-1949
Lechowski, Andrzej
Warszawa. Agencja Wydawnicza Egros. 2002. 229 p.

W służbie szkole i nauce
Maszke, Albert Wojciech
Rzeszów. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 2001. 188 p.

W służbie utopii: 73 lata radzieckiego prawa karnego
Filar, Marian
Toruń. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 1992. 108 p.

W służbie wywiadu Polski Walczącej: na przykładzie Obwodu ZWZ-AK Jędrzejów
Ropelewski, Andrzej
Gdańsk. Wydawn. "Marpress". 1994. 190 p.

W służbie żeglugi
Darski, Stanisław
Gdańsk. Wydawn. Morskie. 1978. 280 p., [6] leaves of plates.

W służbie ziemi ojczystej: Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905-1929
Fedorowicz, Irena
Kraków. Collegium Columbinum. c2005. 305 p.

W służbie Ziem Zachodnich
Kominek, Bolesław
Wrocław. Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. 1977 dr. ukończ. 1978. 321, [2] p., [4] leaves of plates.

W.S. Van Dyke's journal: White shadows in the South Seas, 1927-1928 : and other Van Dyke on Van Dyke
Van Dyke, W. S ; Behlmer, Rudy
Lanham, Md. Scarecrow Press. c1996. xii, 135 p.

W.S.W: A voyage in that direction to the West Indies
Elwes, Robert
London. Kerby & son. 1866. iv, 135 p.

W's whacky world: Bush in the White House
Monkerud, Don
Aptos, Calif. Black Bear Mining. [2004]. 124 p.

W światłach tysiąclecia
Wyszyński, Stefan
Kraków]. Znak. [1961]. 185 p.

W świecie bajki ludowej
Krzyżanowski, Julian ; Kapełuś, Helena
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1980. 263, [1] p., [24] p. of plates.

W swiecie dziecka
Lachowska, Bogus¿awa ; Grygielski, Micha¿
Lublin. Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1999. 174 p.

W świecie Elizy Orzeszkowej
Orzeszkowa, Eliza ; Rajman, Jan
Kraków. Wydawn. Nauk. WSP. 1990. 318 p.

W swiecie humanistycznych wartosci: rozprawy i artyku¿y o je·zyku, literaturze i humanistycznych pasjach historyka literatury i badacza kultury--profesora Witolda Nawrockiego
Frycie, Stanis¿aw
Piotrkow Trybunalski. NWP. 2006. 396 p.

W świecie ludowych opowiadań: teksty, gatunki, intencje narracyjne
Ługowska, Jolanta
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1993. 236 p.

W świecie olbrzymów: studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków
Starnawski, Jerzy
Przemyśl. Wydawn. Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 1998. 253 p.

W swiecie "Pana Tadeusza"
Mickiewicz, Adam
Krakow. Wydawn. Collegium Columbinum. 1999. 94 p.

W świecie poezji dla dzieci
Żurakowski, Bogusław
Warszawa. Nasza Księgarnia. 1981. 153 p., [16] p. of plates : ill. ; 25 cm.

W świecie prozy Henryka Sienkiewicza
Mokranowska, Zdzisława
Lublin. Tow. im. Henryka Sienkiewicza, Zarząd Główny w Lublinie. 2002. 240 p.

W świecie romantycznym
Krzyżanowski, Julian
[Kraków. Wydawn. Literackie. 1961]. 371 p.

W świecie twardych ludzi: kartki z życia i twórczości Antoniny Sokolicz
Chróścielewska, Dorota
Łódź. Wydawn. Łódzkie. 1974. 192 p., [2] leaves of plates.

W świecie zabytków sztuki
Lewicka, Maria
Warszawa. Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne. 1976. 301 p.

W świecie żywiołów, Boga i człowieka: studia o poezji Adama Naruszewicza
Wolska, Barbara
Łódź. Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego. 1995. 281 p.

W świetle historii: studia, szkice, wypowiedzi
Jabłoński, Henryk
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1988. 646 p.

W świetle-- i w mroku--: studia i szkice o poezji dwudziestolecia międzywojennego
Piotrowiak, Jan
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego. 2003. 186 p.

W świetle ksie̜·zyca
Szulecka, Maria
Lublin. Wydawn. Lubelskie. 1975. 219 p.

W świętokrzyskiej partyzantce
Fąfara, Eugeniusz
Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1974]. 303 p.

W świętym mieście Puri
Krasicki, Jerzy
Warszawa. Verbinum. 1988. 166 p., [16] p. of plates.

W.S.W.-jongeren in het vormingswerk: samenvattend eindverslag, konklusies en aanbevelingen
Welten, V. J ; Bergen, J. M. S. van
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1979. 212 p.

W Sybiru białej dżungli
Jonkajtys, Marian
Warszawa. Instytut Lwowski. 2003. 349 p.

W-symmetry
Bouwknegt, P ; Schoutens, K
Singapore . World Scientific. c1995. xxv, 875 p.

W szczerym polu
Jakubiec, Henryk
Olsztyn. ZW ZSMP, Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego. 1978. 42 p. : ill. ; 17 cm.

Wszechnica Górnośląska
Malicki, Jan
Katowice. Biblioteka Śląska. <1992- >. v. <6 >.

Wszechocean
Szymborski, Stanisław ; Szymborski, Krzysztof
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1981. 375 p.

Wszechświat dynamiczny: rewolucja naukowa w kosmologii
Turek, Józef
Lublin. Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1995. 353 p.

Wszechświat i człowiek
Zabierowski, Mirosław
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1993. 140 p.

Wszechświat i filozofia: szkice z filozofii i historii nauki
Heller, Michał ; Życiński, Józef
Kraków. Polskie Tow. Teologiczne. 1986. 274 p.

Wszechświat i kopernikanizm
Zabierowski, Mirosław
Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 1997. 130 p.

Wszechświat i słowo
Heller, Michał
Kraków. Znak. 1994. 218 p.

Wszechświat i wiedza
Zabierowski, Mirosław
Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 1994. 137 p.

Wszechświat Kopernika i kosmologia współczesna
Stawikowski, Antoni
Toruń. [Państwowe Wydawn. Naukowe]. 1973. 88 p.

Wszechświat Lema
Jarzębski, Jerzy
Kraków. Wydawn. Literackie. 2003. 339 p.

Wszechświat u schyłku stulecia
Heller, Michał
Kraków. Wydawn. Znak. 1994. 162 p.

Wszędzie dobrze, ale w morzu weselej
Jasiński, Jerzy
Gdańsk. Wydawn. Morskie. 1975. 229 p.

Wszędzie i donikąd: opowiadania
Kowalski, Marian
Gdańsk. Wydawn. Morskie. 1980. 213 p.

W szeregach dwóch armii
Nowiński, Marian
Warszawa. Wydaw. Min. Obrony Narodowej. 1977. 381, [3] p.

W szeregach zwycięzców
Barszczewski, Stanisłlaw ; Kałłaur, Mikołaj
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1979. 434 p.

W sześciosetlecie powrotu Grodów Czerwieńskich do Polski
Londyn. Nakł. Komitetu Organizacyjnego Związku Ziem Południowo-Wschodnich oraz Związku Ziem Północno-Wschodnich. 1943. 40 p.

W szkocką kratę
Wasilewski, Antoni
Kraków. Wydawn. Literackie. 1978. 339 p., [1] leaf of plates.

W szkole Dmowskiego: szkice i wspomnienia
Bielecki, Tadeusz
Londyn. Polska Fundacja Kulturalna. 1968. 318 p.

W szkole polskich eseistow
Krakowiak, Ma¿gorzata
Katowice. Para. 2007. 165 p.

W szkole sentymentalizmu: "Tygodnik Wileński" z 1804 r
Skwarczyński, Zdzisław
Łódź. Łódzkie Tow. Naukowe. 1958. 59 p., [5] leaves of plates.

W szóstym pułku
Margiles, Józef
Warszawa. 1958. 355 p.

Wszoły (Mallophaga)
Złotorzycka, Jadwiga ; Modrzejewska, Maria
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 2001. 180 p.

Wszoły (Mallophaga) ptaków i ssaków udomowionych
Złotorzycka, Jadwiga
Warszawa. Państwowe Wydawn, Naukowe. 1972. 136 p.

W szpiegowskim tyglu
Ciski, Józef
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1983. 309 p.

W szponach Gestapo: wspomnienia więźnia Pawiaka i Oświęcimia : followed by a summary in English
Bednarski, Mieczysław
Warszawa. Wydawn. Neriton. 2004. 257 p.

W szponach polityki: polskie zycie teatralne w Kijowie 1919-1938
Horbatowski, Piotr
Warszawa. Oficyna Naukowa. 1999. 255 p.

W sztafecie polskości Wrocławia: ludzie ze znakiem "P"
Bartosz, Julian
Wrocław. Tow. Miłośników Wrocławia. 1980. 18, [2] p.

W Szwajcarii: studium o Juliuszu Słowackim
Libera, Leszek
Kraków. Universitas. c2001. 243 p.

Wszy (Anoplura Dall.) i ich rola epidemiologiczna
Piotrowski, Feliks
Wroclaw. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1963. 306 p.

Wszyscy byli odwróceni: Brudne czyny
Hłasko, Marek
Paryż. Instytut Literacki. 1964. 354 p.

Wszyscy i nikt
Przymanowski, Janusz
Warszawa. Wydaw. Min. Obrony Narodowej. 1976. 150, [2] p.

Wszyscy jesteśmy podejrzani
Chmielewska, Joanna
Warszawa. Polski Dom Wydawniczy. 1992. 235 p.

Wszyscy pod jednym Chrystusem: ogólnokościelny dialog katolicko-luterański
Napiórkowski, Stanisław Celestyn
Lublin. Red. Wydawnictw KUL. 1985-. v. <1 >.

Wszyscy święci na urlopie
Jagiełło, Krystyna
Kraków. Wydawn. Literackie. 1979. 187, [4] p.

Wszystek krąg ziemski: antropologia, historia, literatura : prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Hernasowi
Hernas, Czesław ; Kowalski, Piotr
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1998. 517 p.

Wszystka spuscizna w Bogu spoczywaja·cego: maja·tek ruchomy zwyk¿ych mieszkancow Elbla·ga i Gdanska w XVII wieku
Klonder, Andrzej
Warszawa. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. 2000. 184 p.

Wszystkich nienawidzę bogów
Węgrzyn, Józef
Warszawa. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. 1979. 283, [4] p.

Wszystkie dzie¿a polskie: z portretem autora
Kochanowski, Jan
Przemysl. M. Dzikowski. 1857. 2 v. in 1.

Wszystkie dzie¿a polskie
Kochanowski, Jan
We Lwowie. Ksie·g. F.H. Richtera. 1882. 2 v. in 1.

Wszystkie języki świata
Mentzel, Zbigniew
Kraków. Znak. 2005. 171, [2] p.

Wszystkie nasze ciemne sprawy
Urban, Jerzy
Krakow. Wydawn. Literackie. 1974. 454 p.

Wszystkie pary tańczą
Zającówna, Janina
Katowice. Akapit. 1991. 164 p.

Wszystkie ścieżki: wiersze wybrane
Rosenstein, Erna
Kraków. Wydawn. Literackie. 1979. 167 p. : ill. ; 17 cm.

Wszystkie stoły sprawiedliwości
Łączkowski, Zdzisław
Warszawa. Czytelnik. 1979. 60 p. ; 20 cm.

Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka
Błoński, Jan
Kraków. Wydawn. Literackie. 2002. 271 p.

Wszystkie zmysły miłości
Sochoń, Jan
Warszawa. Instytut Wydawniczy "Pax". 1997. 113 p.

Wszystkim steruje błyskawica
Górzański, Jerzy
Warszawa. Wydawn. Przedświt. 1993. 115 p.

Wszystko co literackie
Błoński, Jan ; Jarzębski, Jerzy
Kraków. Wydawn. Literackie. c2001. 397 p.

Wszystko, co mieć można
Filipowicz, Kornel
Kraków. Wydawn. Literackie. 1991. 295 p.

Wszystko co mogę ci powiedzieć
Konczarek, Witold
Łódź. Wydawn. Łódzkie. 1984. 194 p.

Wszystko co najważniejsze--: rozmowy z Jackiem Trznadlem
Watowa, Ola
London. Puls Publications. 1984. 151 p., [19] p. of plates.

Wszystko, co niosło życie: wspomnienia
Witos, Andrzej ; Brzoza, Czesław
Wojnicz. Tow. Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. 1998. 290 p.

Wszystko czerwone
Chmielewska, Joanna
Warszawa. Agencja Praw Autorskich i Wydawn. "Interart". 1992. 247 p.

Wszystko do wygrania: reportaże o wsi współczesnej
Pochroń, Edward
Katowice. Wydawn. "Śląsk". c1980. 209 p.

Wszystko inaczej: powieść
Kisielewski, Stefan
London, U.K. Puls Publications. 1986. 244 p.

Wszystko i nic: ("Popio¿ow"--sprawa druga): fragment
Zeromski, Stefan ; Zeromski, Stefan
Warszawa. J. Mortkowicz. 1923. 64 p.

Wszystko inne: szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej
Przybylski, Ryszard Kazimierz
Poznań. Obserwator. 1994. 197 p.

Wszystko inne poczeka
Ciwoniuk, Barbara
Warszawa. Telbit. 2006. 270 p.

Wszystko jest dialogiem
Buczkowski, Leopold
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1984. 326 p.

Wszystko jest poezja·: opowiesc--rzeka
Stachura, Edward ; Rutkowski, Krzysztof
Warszawa. Czytelnik. 1982. 269 p.

Wszystko jeszcze gorące
Paciok, Rudolf
Warszawa. Iskry. 1981. 203 p.

Wszystko o leczeniu w uzdrowisku
Hasik, Jan
Warszawa. Państwowy Zakład Wydawn. Lekarskich. 1978. 76 p.

Wszystko o podatkach
Ćwiertnia, Ryszard ; Plichciński, Erwin
Białystok. Wydawnictwa TNOiK. 1989. 54, 2 p.

Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 1995 r: stan prawny na dzień 10 maj 1995 r
Sławski, Czesław
Gorzów Wlkp. Zakład Doradztwa i Organizacji. 1995. 392 p.

Wszystko o podatku obrotowym: stan prawny na dzień 15 września 1992 r
Kamińska, Lucyna
Poznań. Ławica. 1992. 94 p.

Wszystko o Sejmie
Dmoch, T ; Gwiżdż, Andrzej ; Szadurski, E
Warszawa]. Książka i Wiedza. 1965. 135 p.

Wszystko o umowach agencyjnych
Knociński, Stefan
Warszawa. Wydawn. Spółdzielcze. 1982. 108 p.

Wszystko o VAT: wywiady Katarzyny Jędrzejewskiej z Witoldem Modzelewskim na temat podatku od towarów i usług
Modzelewski, Witold ; Jędrzejewska, Katarzyna
Warszawa. Twigger. 1994. 366 p.

Wszystko o VAT: ciąg dalszy wywiadów Katarzyny Jędrzejewskiej z Witoldem Modzelewskim na temat podatku od towarów i usług
Modzelewski, Witold ; Jędzejewska, Katarzyna
Warszawa. Twigger. 1995. 422 p.

Wszystko o Warszawie: informator
Bystrzanowski, Julian ; Dutkowski, Konrad ; Ostrowski, Jerzy ; Ostrowski, Wiesław
Warszawa. Sport i Turystyka. 1975. 218 p., [16] leaves of fold. plates.

Wszystko powiem Lilce!
Lothamer, Henryk
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawn. 1979. 135 p. ; 20 cm.

Wszystko przez myszkę
Kopcińska-Niewiadomska, Ada
Warszawa. Nasza Księg. 1985, c1982. 1 v. (unpaged).

Wszystko się liczy
Bądkowski, Lech
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1971. 259 p.

Wszystko to czego nie wiem
Ficowski, Jerzy ; Sommer, Piotr
Sejny. Pogranicze. 1999. 218 p.

Wszystko w porządku: powieść
Koźniewski, Kazimierz
Warszawa. Czytelnik. 1973. 301 p.

Wszystko w porządku
Wicki, Norbert
Chicago, Ill. [c1911]. 15 p.

Wszystko w rodzinie
¿ubienski, Tomasz
Warszawa. Swiat Ksia·zki. 2004. 157 p.

Wszystko za rybę
Cieszewski, Jacek ; Tomaszewski, Bohdan ; Rajchert, Bogusław
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1977. 167 p.

Wszystko zasypie śnieg
Buczkówna, Mieczysława
Kraków. Wydawn. Literackie. 1982. 188 p. ; 20 cm.